En pensionsstiftelse är en stiftelse som en eller flera arbetsgivare grundat i syfte att bevilja arbetspensioner till de personer som är försäkrade i pensionsstiftelsen. Pensionsstiftelserna indelas i A-, B- och AB-stiftelser utgående från om de ordnar lagstadgat arbetspensionsskydd för sina försäkrade eller om de ger frivilligt tilläggspensionsskydd.

A-pensionsstiftelser erbjuder endast frivilligt tilläggspensionsskydd. Frivilligt tilläggspensionsskydd i stiftelserna bekostas av arbetsgivaren ensam. I B-pensionsstiftelser ordnas endast pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Från och med början av år 2022 kan en pensionsstiftelse som bedriver lagstadgat arbetspensionsskydd inte bedriva tilläggspensionsverksamhet i samma pensionsstiftelse. Det här gäller ändå inte de pensionsstiftelser som varit verksamma redan före 1.1.2022, dvs. dessa AB-pensionsstiftelser som utöver pensionsskyddet enligt ArPL (B-avdelningen) också ordnat frivilligt tilläggspensionsskydd (A-avdelningen) kan också i fortsättningen fortsätta med sin verksamhet.

På 2000-talet har antalet pensionsstiftelser minskat från 37 till 6. Under 1 procent av alla pensionsförsäkrade är försäkrade i pensionsstiftelser.

Pensionsstiftelser som sköter lagstadgad pension i början av år 2024

  • L-Fashion Group Oy:n Eläkesäätiö
  • Sandvik Eläkesäätiö
  • Sanoma Eläkesäätiö
  • Telian Eläkesäätiö
  • Yara Suomen Eläkesäätiö
  • Yleisradion Eläkesäätiö

I PSC:s Statistikdatabas finns mera information om försäkrade och pensionstagare hos olika arbetspensionsaktörer, om deras premieinkomster och andra storheter som gäller dem.

Reglering av pensionsstiftelserna

På pensionsstiftelserna tillämpas lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021). Bildandet av en pensionsstiftelse förutsätter minst 150 försäkrade. Med stöd av en bestämmelse i pensionsstiftelsens stadgar kan även vissa andra personer ingå i verksamhetskretsen. En pensionsstiftelse är en juridiskt självständig enhet, i vars förvaltning arbetsgivaren är representerad.

För att kunna bedriva verksamhet i en pensionsstiftelse ska man ansöka om fastställelse av stiftelsens stadgar och ändringar i dem hos Finansinspektionen. Stiftelsen ska också anmälas till pensionsstiftelseregistret inom utsatt tid.

På samma sätt som en ny pensionskassa kan bildas är det också möjligt att bilda en ny pensionsstiftelse så att ett arbetspensionsförsäkringbolag överlåter arbetsgivar- eller delägarspecifikt ArPL-försäkringsbestånd och ett solvenskapital till en ny pensionsstiftelse.

Den allmänna lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor tillämpas också på tilläggspensionsstiftelser som kompletterar det lagstadgade pensionsskyddet. På tilläggspensionsstiftelsen tillämpas dessutom kompletterande bestämmelser i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021).

Pensionsstiftelseföreningen bevakar pensionsstiftelsernas och -kassornas intressen.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.