Det nya allmänna pensionssystemet som träder i kraft steg för steg, består av en inkomstpension och en kompletterande garantipension, som ger en minimitrygghet.  Garantipensionen gäller alla som är bosatta i landet. Inkomstpensionen gäller alla löntagare och företagare.

Dessutom finns det omfattande obligatoriska tilläggspensionssystem, som baserar sig på arbetsmarknadsavtal och omfattar löntagare inom både den offentliga och den privata sektorn. Tilläggspensionssystemen omfattar ca 90 % av löntagarna.

Garantipensionen är arbetspensionsavhängig och betalas till dem som har minst eller ingen arbetspension alls (=inkomstrelaterad pension). Garantipensionerna bekostas med skattemedel.

Rätt till inkomstrelaterad ålderspension (arbetspension) bestäms utgående från de inbetalda pensionsavgifterna från hela yrkesbanans tid (avgiftsbaserat system).

Inkomster som berättigar till pension är utöver arbetsinkomster också skattepliktiga sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsdagpenningar och inkomstrelaterad invalidpension. Pensionen tillväxer också av vård av barn, studier och militärtjänstgöring.  För personer som är födda före 1954 bestäms pensionen delvis som tilläggspension och delvis enligt det nya inkomst- och fondpensionssystemet.

På andra webplatser:

  • Pensionsmyndigheten ansvarar för administrationen av de lagstadgade pensionerna.
  • Skatteverket samlar in pensions- och andra socialförsäkringsavgifter.
  • Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut de förmåner som ingår i socialförsäkringen.
  • Beskrivning av Sverigess pensionssystem på SSA:s sidor
  • Beskrivning av pensionssystemet och socialförsäkringen i Sverige på Europeiska kommissionens webbsidor
  • Närmare information om skatt i Norden portalen Nordisk eTax

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.