Arbetspensionsförsäkringsbolagen sköter huvudsakligen arbetspensionsskyddet för anställda inom den privata sektorn och för företagare.

Största delen av alla arbetspensionsförsäkrade är försäkrade i arbetspensionsförsäkringsbolag. Sammanlagt ca 70 procent av alla arbetspensionsförsäkrade var försäkrade i arbetspensionsbolagen. Förmånstagarna från arbetspensionsbolagen utgjorde däremot aning under 60 procent av alla som fick arbetspensionsförmåner.

Arbetspensionsförsäkringsbolagen är:

  • Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
  • Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
  • Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Varma
  • Veritas pensionsförsäkring.

I PSC:s Statistikdatabas finns mera information om försäkrade och pensionstagare hos olika arbetspensionsaktörer, om deras premieinkomster och andra storheter som gäller dem.

Arbetspensionsförsäkringsbolag är en noga reglerad bolagsform

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och lagen om försäkringsbolag (521/2008).

I Finland kan ett arbetspensionsförsäkringsbolag grundas av en eller flera fysiska personer eller juridiska personer (t.ex. företag eller samfund). Hälften av grundarna ska ha sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om social- och hälsovårdsministeriet inte beviljar dispens från detta.

Utländska försäkringsbolag kan inte direkt bedriva lagstadgad pensionsförsäkring i Finland, men en utländsk sammanslutning eller fysisk person kan grunda ett arbetspensionsförsäkringsbolag i Finland. Bolagen omfattas av samma bransch- och koncessionsbegränsningar som arbetspensionsförsäkringsbolag som grundats av finländare. Tills vidare bedriver inget utländskt försäkringsbolag arbetspensionsförsäkringsverksamhet i Finland.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan till bolagsformen vara antingen ett försäkringsaktiebolag (även publikt) eller ett ömsesidigt försäkringsbolag. Ett ömsesidigt försäkringsbolag ägs av försäkringstagarna (arbetsgivarna) och de försäkrade (arbetstagarna) samt eventuella garantiandelsägare.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska ha minst fem miljoner euro i grundkapital.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkring ska också ha en koncession som beviljas av statsrådet. Till koncessionen kan statsrådet foga de villkor som behövs för att trygga försäkringstagarnas intressen och de försäkrade förmånerna, säkerställa en stabil verksamhet i bolaget och främja en sund utveckling av arbetspensionsförsäkringsverksamheten.  Arbetspensionsbolagets bolagsordning och ändringar av den ska också bekräftas av Finansinspektionen.

Arbetspensionsförsäkringen ska hållas isär från övrig affärsverksamhet

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan inte bedriva annan försäkringsverksamhet än verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för företagare och återförsäkring i anslutning till den.

På arbetspensionsförsäkringsbolag i Finland tillämpas inte EU-direktivet om livförsäkringsbolag. Därför ska den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen vara juridiskt separerad från koncernens övriga försäkringsrörelse.

Medel som tillhör arbetspensionsbolaget ska hållas i sär från medel som tillhör andra bolag i samma koncern. Arbetspensionsbolagets bokslut kan inte heller inkluderas i ett annat bolags koncernbokslut.

Arbetspensionsbolagets medelförvaltning och betalningstrafik ska också ordnas så att medel inte används till att ordna medelförvaltningen eller betalningstrafiken för ett annat bolag inom samma koncern.

Förvaltningen av ett arbetspensionsförsäkringsbolag

Förvaltningsmodellen för arbetspensionsförsäkringsbolag följer ett normal bolagsmodell. I bolagsstämman utöver delägarna sin bestämmanderätt enligt lagen om försäkringsbolag. Bolagsstämman väljer ett förvaltningsråd och förvaltningsrådets uppgifter bestäms enligt principerna i aktiebolagslagstiftningen.

Förvaltningsrådet tillsätter styrelsemedlemmarna. I förvaltningsrådet och styrelsen ska det finnas sådana representanter för försäkringstagarna och de försäkrade, som väljs bland personer som föreslås av de centrala arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Arbetstagarnas och arbetsgivarnas representanter ska vara lika många och deras sammanlagda antal ska vara minst hälften av förvaltningsrådets respektive styrelsens hela medlemsantal.

Enligt konkurrenskraftsavtalet mellan arbetsmarknadens centralorganisationer ska förvaltningsråd som tillsätts fr.o.m. år 2019 och styrelser som tillsätts fr.o.m. år 2020 bestå av löntagarnas representanter till minst en tredjedel och av arbetsgivarnas representanter till minst en sjättedel av medlemsantalet. Ändringen följer av att arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift utgör en större andel av hela arbetspensionsförsäkringsavgiften än tidigare.

Arbetspensionsbolaget ska ha ett särskilt valutskott. Av ledamöterna i valutskottet väljs hälften bland personer som föreslagits av försäkringstagarnas representanter och hälften bland personer som föreslagits av de försäkrades representanter. Valutskottet lägger fram förslag till arvoden till ledamöter i förvaltningsrådet och förslag till utnämning av ledamöter i förvaltningsrådet för bolagsstämman och förslag till arvoden till ledamöter i styrelsen och förslag till utnämning av ledamöter i styrelsen för förvaltningsrådet.

Styrelsen utser verkställande direktören enligt normal praxis i aktiebolag och övervakar verkställande direktörens verksamhet. Verkställande direktören för ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte vara verkställande direktör för ett kreditinstitut eller fondbolag som ingår i samma koncern eller finans- och försäkringskonglomerat som försäkringsbolaget. Verkställande direktören får inte heller vara ledamot i bolagets förvaltningsråd eller styrelse.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.