EU- och EES-länderna och Schweiz

  • A1-intyg kan beviljas för högst två år i sänder.
  • Tvåårsgränsen gäller ett land: om ditt arbetsland byts kan du få ett nytt intyg för två år för arbete i ett annat land, om de övriga kriterierna uppfylls.
  • Om ditt arbete som utsänd fortsätter i samma land över två år, kan du och din arbetsgivare ansöka hos Pensionsskyddscentralen om att intyget ska vara i kraft i tre år till. I så fall förhandlar Pensionsskyddscentralen om ett avtal om undantag (dispens) med myndigheterna i det land där du arbetar. Myndigheterna där kan godkänna eller avslå ansökan. Om de går med på att förlänga tiden, kan du omfattas av socialförsäkringen i Finland i sammanlagt fem års tid som utsänd arbetstagare.

Flera EU-länder på samma gång

  • Om du arbetar återkommande i två eller flera EU-länder, finns det ingen maximitid för hur länge du kan ha ett A1-intyg.
  • Ett intyg kan dock beviljas för högst två år i sänder. Du måste alltid ansöka om fortsättning, och förutsättningarna för att bevilja ett intyg kontrolleras alltid när en ny ansökan handläggs.

Avtalsländer

Maximitiderna är olika i olika länder, med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet.

  • Förenta staterna, Australien, Indien, Japan, Kina och Sydkorea – 5 år
  • Kanada, Quebec, Israel, Chile – 3 år

Alla överenskommelser om social trygghet ger också en möjlighet att avtala om att arbetet som utsänd pågår längre än maximitiden. Då förhandlar Pensionsskyddscentralen med myndigheterna i arbetslandet om undantag (dispens). Myndigheterna i arbetslandet kan godkänna eller avslå ansökan om undantag.

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.