Lagstadgat pensionsskydd

Uruguays pensionsförsäkring består av två obligatoriska delar.

Den första är en offentlig pension som finansieras med ett fördelningssystem (régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional). Systemet är obligatoriskt för arbetstagare och företagare.

Det offentliga fördelningssystemet administreras av centralanstalten för Uruguays sociala trygghet, socialförsäkringsbanken (Banco de Previsión Social, BPS).

År 2022 var pensionslönetaket för det offentliga systemet 71 726 UYU i månaden (dvs. ca 1 435 euro, en peso är ca 0,02 euro). Den överskridande inkomsten pensionsförsäkras inte.

Den andra delen är ett helt och hållet fonderat system med individuella konton (régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio). Den här delens uppgift är att komplettera det offentliga systemet. Det privata systemet är obligatoriskt när månadsinkomsterna överstiger en viss gräns. Arbetstagarens arbetspensionsavgift är alltid 15 procent till den obligatoriska övre gränsen. Arbetsgivaren betalar dessutom 7,5 procent i socialförsäkringsavgift av arbetstagarens lönesumma.

Gränserna för systemet med individuella konton är:

  • Frivilligt för arbetstagare och företagare när månadsinkomsterna är under 71 726 UYU (Uruguayansk peso),
  • Obligatorisk om månadsinkomsterna är 71 726–107 589 UYU.
  • Frivilligt för inkomster som överskrider 107 589 UYU ända till och med den övre gränsen på 215 179 UYU.

De individuella kontona administreras av pensionsfondbolag (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, AFAP). De här privata aktörernas verksamhet övervakas av Uruguays centralbank (Banco Central del Uruguay, BCU). De försäkrade kan byta pensionsfondbolag utan avgift med sex månaders mellanrum. För utbetalningen av förmåner står det försäkringsbolag som den försäkrade valt. Pensionsfondbolaget överför det försäkrade intjänade kapitalet till försäkringsbolaget för utbetalning av pension.

Utöver dessa två system finns det särskilda system för vissa branscher. Det finns sex sådana branscher. De gäller universitetspersonal, poliser, armépersonal, notarier, bankpersonal samt anställda vid statens järnvägar.

Det offentliga pensionssystemet

Sjukpension

Full sjukpension beviljas om arbetsförmågan är helt förlorad. Kravet på försäkringstid för pension är två år för dem äldre än 25 år och för dem yngre än 25 år är kravet 6 månader.

Sjukpensionen är 65 procent av grundlönen som uträknas utifrån de tio föregående åren. Om åren är färre, beräknas medelvärdet utifrån de faktiska försäkringsåren. I beräkningen beaktas pensionslönetaket. Minimipensionen är 15 768 UYU/mån.

Sjukpensionen beviljas på samma villkor för en viss tid om arbetsförmågan har förlorats endast i förhållande till tidigare arbetsuppgifter eller yrke. En förmån som betalas för viss tid betalas högst i tre år.

En inkomstprövad sjukpension beviljas till de arbetsoförmögna vars inkomster annars skulle bli små eller som inte fyller kravet på försäkringstid.

Ålderspension

Pensionsåldern är 60 år och kravet på tiden i arbetslivet är minst 30 år. Pensionen är 45 procent av den tidigare grundlönen. Pensionen beräknas utifrån arbetsinkomsterna från de senaste tio åren. I och med pensionen ska den försäkrade sluta sitt lönearbete.

Pensionen förhöjs om tiden i arbetslivet är längre än 30 år. Även i de fall som pensionen skjuts upp får den en förhöjning.

Äldres ålderspension (jubilacion por edad avanzada) beviljas till arbetstagare som inte har ett tillräckligt långt arbetsliv för en normal ålderspension. Pensionsåldern för den pensionen är 65–70 år beroende på arbetslivets längd. Pensionens belopp är 50 procent av den tidigare grundlönen. Pensionen beräknas utifrån arbetsinkomsterna från de senaste tio åren.

För ålderspensionernas del förlängs mödrars kalkylmässiga arbetsliv med ett år för varje barn. I beräkningen observeras högst fem barn.

En behovsprövad minimiförmån beviljas till låginkomsttagare som fyllt minst 70 år. Hushållets inkomster beaktas.

Familjepension

Familjepension betalas till

  • efterlevande make
  • sambo, som bodde med förmånslåtaren minst fem år
  • ogifta barn till och med 21 års ålder
  • arbetsoförmögna barn utan åldersgräns
  • före detta make som fick underhållsbidrag från förmånslåtaren
  • föräldrar med funktionshinder

Utbetalningen av familjepension görs ofta efter inkomstprövning.

Pensionen betalas till den efterlevande maken resten av livet, om hen var minst 40 år när förmånslåtaren dog. För dem äldre än 30 år betalas pensionen i fem års tid och till dem yngre än 30 år i två års tid. Utbetalningen av pensionen avbryts ändå inte om den efterlevande har barn att försörja. Om den efterlevande gifter sig på nytt, avbryts utbetalningen av pensionen.

Beloppet på pensionen motsvarar den kalkylmässiga ålderspension som förmånslåtaren skulle ha fått.

Till den efterlevande eller före detta maken betalas 70 procent om de har barn att försörja. Den efterlevande maken eller före detta maken får 60 procent om de inte har några barn att försörja. Resten av pensionen fördelas jämnt bland de andra förmånstagarna.

Minimibeloppet för familjepensionen är 15 768 UYU i månaden.

Begravningsbidrag

För begravningskostnader är det möjligt att få högst 33 313 UYU i begravningsbidrag.

Systemet med individuella konton

Sjukpension

Pensionsfonden ska ta ut en kollektiv försäkring för alla sina försäkrade för arbetslöshet och dödsfall.

Sjukpension beviljas på samma grunder som i det offentliga systemet. Pensionens belopp är 65 procent av de inkomster som varit grund för försäkringen de senaste tio åren. Löpande pension höjs årligen minst i enlighet med löneindex.

Om en arbetsoförmögen av någon anledning inte har rätt till pension från det offentliga systemet, kan hen be om att få sitt intjänade pensionskapital som ett engångsbelopp eller överföra det till ett försäkringsbolag för att utbetalas som månadspension.

Ålderspension

Förutsättningarna för beviljandet av ålderspension är de samma som i det offentliga systemet. Utöver detta kan man från systemet med individuella konton börja lyfta pension vid 65 års ålder utan att man upphör med lönearbete eller att kravet om tid i arbetslivet uppfylls. Om den försäkrade fortsätter arbeta upphör sparandet till systemet med individuella konton.

På pensionens belopp inverkar tre variabler: kapitalet på kontot, den förväntade livslängden samt räntan.  Kapitalet omvandlas i samband med överföringen till försäkringsbolaget till en anpassad enhet (Unidad Reajustable, UR). Pensionen har inget tak. Pensionen indexeras i enlighet med löneindex.

Familjepension

Villkoren för familjepension är de samma som i det offentliga systemet. Pensionens belopp för förmånstagarna är samma som i det offentliga systemet. Om rätt till familjepension inte finns, tillfaller kapitalet dödsboet.

Beskattning

Pensionerna är i övrigt skattefria, men en socialförsäkringsskatt tas ut på pensionen och den är 10 procent för små pensioner och för större pensioner är den 20 eller 25 procent.

Administration

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.