Pensionsskyddscentralen belönar årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu som handlar om pensionsskyddet. Priset ges för en avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv och med ett högklassigt utförande.

Priset är värt 2 000 euro.

Avsikten med belöningen är att uppmuntra studerande att välja teman som anknyter till pensioner och främja undervisning och forskning kring pensioner vid universiteten.

Ansökan om pro gradu-priset

Ansökningstiden för 2024 års pro gradu-pris är nu öppen. Beslutet om vem som får priset fattas av en grupp som utsetts av Pensionsskyddscentralen. Ansökningarna om pro gradu-priset ska lämnas in per e-post till adressen tutkimus(at)etk.fi senast 15.3.2024. Vänligen bifoga den nominerade avhandlingen (pdf eller länk) och dess utvärdering till ansökan. Vinnaren offentliggörs i maj-juni 2024.

Priset kan ges till en avhandling som handlar om pensionsskyddet och som har godkänts vid vilket finländskt universitet som helst under år 2023. Avhandlingar inom t.ex. historia, matematik, juridik, socialpolitik, sociologi, ekonomi, statistik, försäkringsvetenskap, kommunikation eller demografi kan belönas.

Handledare och granskare av pro gradu-avhandlingar kan föreslå pristagare. Den som skrivit en avhandling kan också själv föreslå sitt arbete.


Pristagare under tidigare år

Priset för år 2022 tilldelades 25.5.2023 Ozan Yanar, magister i ekonomie.

Ozan Yanar har i sin avhandling studerat 2011 års garantipensionsreform. I avhandlingen för Aalto-universitetet studerar Yanar vilka befolkningsgrupper som var fokus för garantipensionen. Han analyserade även hur reformen syntes i garantipensionstagarnas pensionsinkomster, centrala stöd och disponibla inkomster.

I år bedömdes avhandlingarna av Timo Viherkenttä, JD. Det som enligt honom är givande i Yanars avhandling är speciellt granskningen av garantipensionen som en del av helheten av inkomsttagarnas inkomstbildning.

Läs mer på Etk.fi:     

Priset för år 2021 tilldelades 1.6.2022 Heidi Tuohimaa, magister i samhällsvetenskaper.

Heidi Tuohimaa har i sin pro gradu-avhandling (gjorts vid Lapplands universitet) undersökt nyhetsrapporteringen om arbetspensionsbolag och inramningen av den i dagstidningen Helsingin Sanomat. Hennes mål var också att utreda huruvida man inom arbetspensionsbranschen förhåller sig betonat negativt eller överkänsligt till nyhetsrapporteringen av branschen och om nyheterna i själva verket ändå är ganska neutrala.

I år bedömdes avhandlingarna av Jukka Kivekäs, MKD, docent i försäkringsmedicin. Enligt hans bedömning ger Tuohimaas avhandling nytt perspektiv på diskussionen som förs om arbetspensionsbranschen och analysen av den.

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:

Priset för år 2020 tilldelades 31.5.2021 Jonathan Strömberg vid Uleåborgs universitet.

I sin avhandling jämför Jonathan Strömberg Finlands, Nederländernas och Danmarks pensionssystem. Samtidigt sökte han svar på de frågor om ekonomisk hållbarhet som pensionsbranschen enligt tradition studerar och gör beräkningar om.  I år bedömdes avhandlingarna av Jukka Rantala. Enligt Rantala behandlar Strömbergs pro gradu-avhandling en ärendehelhet som är väsentlig ur pensionssystemets perspektiv, och i avhandlingen presenteras de faktorer som är de viktigaste för pensionssystemets ekonomiska hållbarhet.

Läs mer:

På andra webbplatser:

Priset för år 2019 tilldelades 2.6.2020 Jussi Karhunen vid Tammerfors universitet.

I sin avhandling pro gradu undersökte Jussi Karhunen hur ungdomars intresseorganisationer påverkade pensionsreformen. Materialet för Karhunens avhandling består av det officiella lagstiftningsmaterialet som berör pensionsreformen och temaintervjuer med de åtta mest centrala förhandlarna som deltog i pensionsförhandlingarna.

Läs mer:

På andra webbplatser:

Priset för år 2018 tilldelades 30.5.2019 Natalia Edelmann vid Tammerfors universitet.

I sin avhandling studerade Edelmann de faktorer som påverkar hur arbetspensionsrehabiliteringen lyckas med statistiska metoder. Avhandlingsämnet är aktuellt och utmanande och det har omsorgsfullt förankrats i den samhälleliga och vetenskapliga debatten.

Läs mer:

På andra webbplatser:

Priset för år 2017 tilldelades 30.5.2018 Piia Vehkoja vid Helsingfors universitet.

I sin avhandling inom ämnet samhällspolitik studerade Piia Vehkoja Europeiska unionens linjedragningar och verksamhet inom pensionspolitik.

Läs mer:

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.