De som utför distansarbete utomlands omfattas inte automatiskt av den sociala tryggheten i Finland. Man kan emellertid ansökan om ett A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen (PSC) för dem som arbetar på distans i EU-länder som bevis på att personen omfattas av den sociala trygghetn i Finland. På basis av A1-intyget som PSC beviljat får arbetstagaren också till exempel det europeiska sjukvårdskortet.

Om ett intyg inte söks eller det inte kan beviljas, omfattas arbetstagaren av arbetslandets sociala trygghet och även arbetsgivaren ska betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna dit.

Det är arbetsgivaren som ansöker om A1-intyget till arbetstagaren. Företagare ansöker själva om intyget.

Med hjälp av A1-intyget försäkras distansarbete utomlands på samma sätt som annat arbete utomlands. För dem som arbetar på distans utomlands gäller alltså samma regler som för utsända arbetstagare för att kunna omfattas av den finländska sociala tryggheten:

  • Distansarbetet utomlands ska vara tillfälligt (högst 2 år).
  • Arbetet utomlands ska utföras för en finländsk arbetsgivare.
  • Arbetstagaren omfattas av den sociala tryggheten i Finland vid utresan.

På den här sidan har vi sammanställt vanliga frågor om distansarbete utomlands.

Kontakta FPA i förmånsärenden vid behov.

Vanliga frågor om distansarbete utomlands

Fråga: Ska man alltid ansöka om ett A1-intyg, även om arbetsgivaren inte är den som sänder arbetstagaren utomlands utan det är arbetstagarens egen idé?

Svar: Ja, man ska alltid ansöka om ett intyg. Annars måste arbetsgivaren försäkra arbetstagaren i arbetslandet. För att få ett A1-intyg har det ingen betydelse om det är en utsändning eller om det är distansarbete på eget initiativ. Om arbete utförs utomlands och arbetsgivaren ger sitt samtycke till det (arbetsgivaren beslutar om arbetstagaren kan åka eller inte), ska arbetsgivaren ansöka om ett A1-intyg och betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna till Finland.

Fråga: Min arbetsgivare är ett svenskt universitet, men jag gör mitt jobb helt på distans hemifrån i Finland. Var ska jag vara socialförsäkrad? Ska jag ansöka om ett A1-intyg?

Svar: Om du är offentligt anställd vid universitetet (fråga din arbetsgivare om det) omfattas du enligt EU-reglerna om social trygghet av socialförsäkringen i Sverige, även om du utför allt ditt arbete i Finland. Din svenska arbetsgivare ska ansöka om ett A1-intyg för dig från Sverige som bevis på att du omfattas av socialförsäkringen i Sverige. Då tjänar du t.ex. in pension i Sverige och får övriga förmåner därifrån. Om du emellertid har något annat arbete utöver den offentliga anställningen, t.ex. i Finland, kan situationen beträffande din sociala trygghet ändras. Kontakta Pensionsskyddscentralen i så fall.

Fråga:  Hur skiljer sig distansarbete utomlands från en arbetsresa eller utsändning av arbetstagare?

Svar: Distansarbete, arbetsresa, kommendering, utsändning – bestämmelserna om social trygghet är desamma. Det som är avgörande är i vilket land arbetet fysiskt utförs. Allt arbete som utförs utomlands omfattas av samma regler från den sociala trygghetens perspektiv.

Fråga:  Jag har tänkt arbeta 2–4 veckor på distans utomlands och sedan ha semester. Behöver jag ett A1-intyg?

Svar: För att få eller ansöka om ett A1-intyg finns ingen nedre tidsgräns i lagstiftningen. Därför ska man ansöka om ett A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen också för en kort period, 2-4 veckor, med distansarbete utomlands. Vid behov kan man också ansöka och få A1-intyget i efterhand om man inte ansökt om det för en kort distansarbetsperiod och man senare behöver det.

A1-intyget gäller endast arbete utomlands och ska inte sökas eller beviljas för semesterresor. Var och en ska själv sköta om sina frivilliga rese- och olycksfallsförsäkringar för semestern och kontrollera hos FPA att det europeiska sjukvårdskortet är i kraft.

Fråga: Min arbetsgivare är ett tyskt företag, men jag gör mitt jobb helt på distans hemifrån i Finland. Var ska jag vara socialförsäkrad? Ska jag ansöka om ett A1-intyg?

Svar: Om du arbetar endast i Finland, omfattas du enligt EU-reglerna om social trygghet av socialförsäkringen i Finland. Det betyder att din tyska arbetsgivare ska försäkra dig på basis av arbete i Finland, du tjänar in arbetspension i Finland och får också övriga förmåner från Finland. I princip behöver du inget A1-intyg för arbete du gör i Finland, men om din arbetsgivare behöver det som bevis på att du omfattas av socialförsäkringen här, kan arbetsgivaren ansöka om intyg hos Pensionsskyddscentralen.

På den här sidan finns information om de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna i Finland som du kan ge din arbetsgivare. Anvisningarna finns också på tyska: https://www.etk.fi/sv/arbete-och-pension-utomlands/forsakring-av-utlandsarbete/socialforsakringsavgifterna-i-finland/

Fråga: Arbetstagaren vill inte betala socialförsäkringsavgifter till Finland när hen arbetar på distans utomlands – hur går man då till väga? Kan den finländska arbetsgivaren betala lönen utan dessa avgifter?

Svar: Arbetstagaren kan inte besluta om betalningen av lagstadgade socialförsäkringsavgifter. Arbetsgivarens skyldighet är att innehålla avgifterna av arbetstagarens lön enligt de krav som lagstiftningen ställer. Om arbetstagaren arbetar utomlands och en ansökan om A1-intyg har gjorts för hen och intyget beviljats, omfattas hen av den finländska sociala tryggheten och arbetsgivaren innehåller socialförsäkringsavgifterna på samma sätt som om arbetstagaren utförde arbetet i Finland. Om ingen ansökan om A1-intyg gjorts, omfattas arbetstagaren av arbetslandets sociala trygghet och arbetsgivaren innehåller socialförsäkringsavgifterna enligt lagstiftningen i arbetslandet och betalar avgifterna dit.

Fråga: För vem ska man visa upp A1-intyget utomlands? Och i vilka situationer?

Svar: A1-intyget ska vid behov alltid visas upp. A1-intyget är ett bevis på att arbetstagaren fått ett avgörande om att hen omfattas av den sociala tryggheten i Finland vid arbete utomlands och arbetslandet kan således inte kräva att försäkringsavgifter betalas där. Utifrån avgörandet får arbetstagaren också rätt till socialförsäkringsförmånerna från Finland och arbetspensionen tjänas in i Finland och inte i arbetslandet. Om A1-intyget inte ansöks om eller inte kan beviljas, är det den sociala tryggheten i arbetslandet som är den gällande.

Huruvida A1-intyget behöver visas upp beror till stor del på landet, arbetsplatsen och hurudant arbete det är frågan om. Till exempel kan en tillsynsmyndighet eller en arbetsgivare för en byggarbetsplats fråga efter intyget. Om arbetstagaren råkar ut för en olycka eller insjuknar kan intyget behöva visas upp när vård söks eller när det utreds till vilket land försäkringsavgifter ska betalas.

Fråga:   Arbetstagaren har en semesterbostad i Spanien och arbetar därifrån på distans i 4 månader. Efter det kommer hen till Finland för några månader och åker sen igen till Spanien för 4 månader. Ska ett A1-intyg sökas för båda gångerna?

Svar: Om personen inom ett års tid utför arbete i Finland och i Spanien turvis kan arbetsgivaren ansöka om ett A1-intyg som gäller för arbetstagare som utför arbete i flera länder. Då kan intyget utfärdas för ett eller två år åt gången och samma intyg täcker allt arbete som utförs i EU-länderna under denna tid.

Om det från början inte är klart om arbete kommer att utföras fler än en gång i Spanien, kan intyget också sökas för båda arbetsperioderna i Spanien separat.

Fråga: Vad om distansarbetet utomlands inte är regelbundet? Till exempel om man bara utför distansarbete några gånger om året, några dagar eller veckor åt gången? Ska man då också ansöka om ett A1-intyg eller kan man ordna det på något annat vis?

Svar: Om distansarbetet utomlands sker tillfälligt en gång under ett år under en mycket kort period och ingen utomlands kräver intyget, behöver man inte ansöka om ett A1-intyg för två veckors arbete. Om man ändå vet att distansarbetet utomlands kommer att vara regelbundet på så sätt att det sker flera gånger under ett år, även om sällan och man inte vet hur långa perioderna blir per gång, kan man ansöka om ett sådant A1-intyg för arbetstagaren som gäller för arbetstagare som utför arbete i flera länder. Då kan intyget utfärdas för till exempel två år åt gången och det täcker under den tiden allt arbete som utförs i EU-länder. Man behöver då alltså inte ansöka om ett eget intyg för varje distansarbetsperiod.

Fråga:  Hur ska man gå tillväga i en situation där arbetsgivaren inte har vetat att arbetstagaren distansarbetat utomlands, alltså att arbetstagaren arbetat på distans utomlands utan att ha meddelat om det och detta framgår först senare?

Svar: Man kan ansöka om A1-intyget också i efterhand. Om man inte har betalat socialförsäkringsavgifter alls till arbetslandet och arbetstagaren inte har fått förmåner därifrån, kan A1-intyget ofta beviljas för en redan påbörjad eller redan avslutad arbetsperiod utomlands.

Läs mer på Etk.fi:
Information om A1-intyget
Information om försäkring av utlandsarbete

Länkar:
Det europeiska sjukvårdskortet

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.