Arbete som utförs i Finland, också distansarbete, försäkras i princip alltid i Finland. Arbete som utförs i Finland försäkras i Finland oberoende av

  • arbetstagarens medborgarskap
  • arbetsgivarens hemland.

Om arbetstagaren arbetar på distans i Finland för en utländsk arbetsgivare, är arbetsgivaren skyldig att teckna alla lagstadgade socialförsäkringar i Finland för arbetstagaren. Arbetsgivaren kan också ge arbetstagaren fullmakt att teckna de lagstadgade socialförsäkringarna för arbetsgivarens räkning hos ett finländskt försäkringsbolag.

Om arbetstagaren arbetar på distans men också arbetar regelbundet i andra länder än Finland, ska arbetstagaren eller arbetsgivaren kontakta Pensionsskyddscentralen för att ta reda på var arbetstagaren ska försäkras.

Fråga: Min arbetsgivare är ett tyskt företag, men jag sköter mitt jobb helt på distans hemifrån i Finland. Var ska jag vara socialförsäkrad? Ska jag ansöka om ett A1-intyg?

Svar: Om du arbetar endast i Finland, omfattas du enligt EU-reglerna om social trygghet av socialförsäkringen i Finland. Det betyder att din tyska arbetsgivare ska försäkra dig i Finland på basis av ditt arbete. Då tjänar du in arbetspension i Finland och får också andra förmåner härifrån.

I princip behöver du inget A1-intyg för arbete du gör i Finland, men om din arbetsgivare behöver det som bevis på att du omfattas av socialförsäkringen här, kan ni ansöka om intyg hos Pensionsskyddscentralen.

Du kan ge arbetsgivaren information om de lagstadgade socialförsäkringarna i Finland, anvisningarna finns på flera språk, också tyska.

Läs mer på Etk.fi:

Fråga: Min arbetsgivare är ett svenskt företag, men jag sköter mitt jobb helt på distans hemifrån i Finland. Ibland har jag arbetsresor till de övriga nordiska länderna. I vilket land ska jag vara socialförsäkrad? Ska jag ansöka om ett A1-intyg?

Svar: Om du arbetar i Finland, omfattas du enligt EU-reglerna om social trygghet av socialförsäkringen i Finland. Det betyder att din svenska arbetsgivare ska försäkra dig i Finland på basis av ditt arbete. Då tjänar du in arbetspension i Finland och får också andra förmåner härifrån.

För arbete i Finland behöver du inte i princip något A1-intyg.

Om du har arbetsresor till andra länder, kan situationen i fråga om försäkringen förändras. Om du arbetar regelbundet i andra länder under ett år, ska du enligt EU-reglerna försäkras i det land där du är bosatt. Ta kontakt med PSC för att få din situation utredd.

Det finns undantag från försäkringsskyldigheten i Finland. Undantagen gäller offentligt anställda och arbetstagare som tillfälligt sänts till Finland från utlandet.

Fråga: Jag och min familj bor i Frankrike och min arbetsgivare är ett franskt företag. Jag kommer emellertid att arbeta i Finland åtminstone de två följande åren, till största delen så att jag distansarbetar från mitt hem i Finland för företaget i Frankrike och ibland arbetar på kontoret i Finland. I vilket land ska jag vara socialförsäkrad? Ska jag ansöka om ett A1-intyg?

Svar: Om du tillfälligt arbetar i Finland för en utländsk arbetsgivare och avsikten är att du efter den perioden återvänder till Frankrike, är du sannolikt en s.k. utsänd arbetstagare. I så fall omfattas du av socialförsäkringen i Frankrike medan du arbetar i Finland.

För att visa att du omfattas av socialförsäkringen i Frankrike ska din arbetsgivare ansöka om ett A1-intyg för dig från Frankrike. Om ni inte ansöker om ett A1-intyg eller intyget inte kan beviljas, omfattas du av socialförsäkringen i Finland medan du arbetar i Finland och din arbetsgivare ska försäkra dig i Finland.

Fråga: Min arbetsgivare är ett svenskt universitet, men jag sköter mitt jobb helt på distans hemifrån i Finland. I vilket land ska jag vara socialförsäkrad? Ska jag ansöka om ett A1-intyg?

Svar: Om du är anställd i ett tjänsteförhållande vid universitetet (fråga din arbetsgivare om det) omfattas du enligt EU-reglerna om social trygghet av socialförsäkringen i Sverige, även om du utför allt ditt arbete i Finland. Din svenska arbetsgivare ska ansöka om ett A1-intyg för dig från Sverige som bevis på att du omfattas av socialförsäkringen i Sverige. Då tjänar du t.ex. in pension i Sverige och får övriga för-måner därifrån.

Om du ändå har också något annat arbete utöver detta tjänsteförhållande, t.ex. i Finland, ska du ta kontakt med Pensionsskyddscentralen.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.