Laskelman lähtötilannetta kuvaavat luvut saadaan:

 • Eläketurvakeskuksen tilastotietokannasta
 • Eläketurvakeskuksen eläkerekisteristä
 • työeläkejärjestelmän yhteisestä ansaintarekisteristä
 • Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen yhteistilastosta
 • Eläketurvakeskuksen työeläkkeiden kustannustenjaon tiedoista
 • Eläketurvakeskuksen yrittäjän YEL-vakuuttamisvelvollisuuden valvonta -rekisteristä
 • Finanssivalvonnalta.

Näiden tietojen pohjalta laskelma etenee seuraten annettuja oletuksia. Keskeisimmät oletukset koskevat:

 1. väestön kehitystä,
 2. työllisyyttä,
 3. eläkkeiden alkavuuksia,
 4. ansiotason kasvua,
 5. eläkevarojen tuottoa ja
 6. inflaatiota.

Laskelman väestöennuste pohjautuu Tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteeseen, mutta kuolevuuden lähtötasossa on huomioitu ennakkotiedot vuoden 2021 ja vuoden 2022 alun poikkeuksellisen korkeista kuolevuuksista. Lisäksi väestöennustetta on jatkettu vuodesta 2070 eteenpäin.

Oletukset työllisyydestä sekä ansiotason ja inflaation kehityksestä vuosille 2022–2027 seuraavat toukokuussa 2022 laadittua suhdanne-ennustetta. Näiden vuosien jälkeen työvoimakustannusten reaalinen kasvuvauhti on 1,2 prosenttia vuodessa. Tämän seurauksena reaalisen ansiotason kasvuvauhti on 2023–2090 keskimäärin 1,16 prosenttia vuodessa. Inflaation oletetaan pitkällä aikavälillä olevan 2,0 prosenttia vuodessa.

Laskelman työllisyysennusteessa käytetty oletus laskentaperiodin alun rakenteellisesta työttömyysasteesta on 7,9 prosenttia. Työllisyysaste vakiintuu laskelmassa 73–74 prosentin tasolle.

Pitkän aikavälin laskelman 2022 oletuksia

Väestö202520402090
Kokonaishedelmällisyys1,451,451,45
Nettomaahanmuutto (tuhansia)15,015,015,0
Elinajanodote, 65-vuotiaat (vuotta)21,023,027,2
Vanhushuoltosuhde (%)*39,744,865,4
*65 vuotta täyttäneeet/15–64-vuotiaat
Kansantalous202520402090
Työllisyysaste (%)74,173,473,3
Ansiotason reaalikasvu (%)1,181,191,21
Eläkevarojen reaalituotto (%)2,53,53,5

Eläkeikien nousu ei nosta todellista eläkkeellesiirtymisikää täysimääräisesti, vaan vanhimmissa ikäluokissa myös työkyvyttömyyseläkkeet lisääntyvät.

Ikäluokkakohtaiset työkyvyttömyyseläkealkavuudet alenevat ajan myötä. Tämä arvio perustuu havaittuun trendiin. Syyt havaittuun alkavuuden alenemiseen liittynevät työtehtävien muutokseen, työvoiman koulutustason nousuun sekä yleisen kansanterveyden kohenemiseen.

Eläkevarojen tuotto-oletus on reaalisesti 2,5 % vuodessa vuoteen 2031 asti, ja sen jälkeen reaalituotto-oletus on 3,5 % vuodessa. Tuotto-oletus johdetaan eri sijoituskohteiden tuotto-oletuksista ja niiden osuuksista sijoitussalkussa. Ensimmäiselle kymmenelle vuodelle käytetään matalampaa tuotto-oletusta ennen kaikkea korkojen poikkeuksellisen matalan lähtötason vuoksi.

Tuotto-oletuksen valinnassa on käytetty apuna institutionaalisille sijoittajille tehdyn kyselyn tuloksia, jotka on julkaistu raportissa ”Institutionaalisten sijoittajien pitkän aikavälin tuotto-odotukset”.

Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.