Målet med arbetspensionsförmånerna är att trygga en fortsatt rimlig konsumtionsnivå. Förmånerna inom arbetspensionssystemet är

  • ålderspension
  • partiell förtida ålderspension
  • invalidpension
  • arbetslivspension
  • rehabiliteringsförmåner
  • familjepension.

Invalidpension och rehabiliteringspenning betalas också som partiella förmåner.

Antalet arbetspensionstagare i slutet av år 2023 (bosatta i Finland)

ArbetspensionsförmånMänKvinnorSamtliga
Samtliga pensionsslag 685 850832 6281 518 478
Pension på basis av egen yrkesbana 676 117810 9251 487 042
Ålderspension 589 923725 2331 315 156
Partiell förtida ålderspension31 17925 29956 478
Invalidpension 55 25460 505115 759
Specialpension för lantbruksföretagare 1 1973 7234 920
Efterlevandepension 25 783182 866208 649
Barnpension 7 2186 94814 166

En person kan samtidigt få flera slag av pensioner. Siffrorna ska inte räknas ihop. I siffrorna om samtliga pensionsslag förekommer en person endast en gång.

De som får specialpension för lantbruksföretagare får avträdelsestöd, som inte har beviljats efter år 2018.

Arbetspensionsförmåner som redan upphört är t.ex. arbetslöshetspension, deltidspension, individuell förtidspension och förtida ålderspension.

På andra webbplatser:

Arbetspensionen tillväxer utgående från arbetsinkomsten

Arbetspensionen bestäms enligt den årliga arbetsinkomsten och procentsatsen för intjäning av pension. Arbetstagare tjänar in arbetspension med 1,5 procent av sin arbetsinkomst från 17 års ålder till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. Pension tillväxer också under sådana perioder då man har fått inkomstrelaterade socialförsäkringsförmåner eller stöd för hemvård av barn och för studier som leder till examen. När pensionen bestäms justeras de inkomster som den försäkrade förtjänat under sin tid i arbetslivet med lönekoefficienten och pensionen anpassas till livslängdens ökning med livslängdskoefficienten.

Pensionen bestäms enligt den lagstiftning som har gällt som har gällt vid tiden för respektive arbete. Bestämningen av pensionen ändrades i början av år 2017, då bl.a. de högre intjäningsprocenterna för personer i högre ålder avskaffades och arbetstagarens arbetspensionsavgift inte längre drogs av från den pensionsgrundande inkomsten. Pension som intjänats före år 2017 omfattas av de bestämmelser som gällt vid respektive tid.

I invalidpensionen medräknas den intjänade pensionen och också pensionen för den återstående tiden, dvs. tiden från pensionsfallet till 63 års ålder. Den försäkrade har rätt till pension för återstående tid, om han eller hon under de sista tio åren före pensionsfallsåret har haft arbetsinkomster på minst  20 571,69 euro sammanlagt (enligt 2024 års nivå).  Pensionen för återstående tid bestäms utgående från den genomsnittliga arbetsinkomsten före pensionen.

Intjäningsprocenten enligt pensionslagarna för den offentliga sektorn är i vissa fall annorlunda än inom den privata sektorn.

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.