I en jämförelse gjord av Europeiska gemenskapernas statistikbyrå Eurostat är den genomsnittliga ålderspensionen i Finland ca 1 600 euro och mätt med köpkraften ca 1 300 euro.  

I Finland är medelpensionen mätt i eurobelopp klart högre än EU-genomsnittet. Det finns stora skillnader mellan länderna i fråga om pensionernas eurobelopp, men skillnaderna jämnas ut när man beaktar prisnivån i olika länder, dvs. studerar hur stor köpkraft pensionerna har. Också sett till köpkraften är den genomsnittliga ålderspensionen i Finland högre än medelnivån i Europa. (Nedan i bilden: Köpkraft = PPS/mån, purchasing power standard.)

Ålderspensionen i de europeiska länderna 2019

Statistiken är riktgivande, eftersom det är svårt att jämföra pensionsnivåerna internationellt på grund av de stora skillnaderna mellan systemen. Jämförelseuppgifterna innehåller inte för alla länders del de arbetsmarknadspensioner som kompletterar det lagstadgade pensionsskyddet och som löntagare i många länder omfattas av. Jämförelsen beaktar inte heller beskattningens inverkan på den slutliga pensionens storlek. 

Siffrorna har beräknats utgående från Eurostats statistikdatabas genom att dividera ålderspensionsutgifterna med antalet ålderspensionstagare. Till följd av beräknings- och statistikföringssättet kan uppgifterna skilja sig från nationella uppgifter om medelpensioner.  

Läs mer:

Tabeller i Eurostat databasen: 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.