Aktivt forskningssamarbete är en viktig del av forskningen. Pensionsskyddscentralen bedriver forskningssamarbete med forskningsinstitut, sakkunniginstitut och universitet. Forskningssamarbete bedrivs i form av gemensamma projekt, materialöverlåtelser och forskningsfinansiering samt genom att ta emot gästforskare.

Forskningsmaterial

Pensionsskyddscentralen kan plocka forskningsmaterial ur sina register för vetenskaplig forskning. Uppgifter överlåts i enlighet med offentlighetslagen och dataskyddslagen. Registermaterial utlämnas i regel inte för kommersiella ändamål. Den vetenskapliga undersökningen ska vara individualiserad.

Den allmänna anvisningen ovan kompletteras av följande anvisningar:

Forskningsfinansiering

Pensionsskyddscentralen finansierar eller delfinansierar årligen några forskningsprojekt som är intressanta för utvärderingen och utvecklingen av pensionssystemet.

Förslag om forskningssamarbete ska riktas till avdelningschef Susan Kuivalainen på forskningsavdelningen. Förslaget ska formuleras som en forskningsplan (1–2 A4) och innehålla följande:

  • forskningsprojektets namn
  • beskrivning av forskningsfrågor, material och metoder
  • beskrivning av undersökningens kontribution
  • beskrivning av tidsplanen
  • beskrivning av de medverkande
  • beskrivning av samarbetets innebörd.

Gästforskare

Pensionsskyddscentralen tar emot gästforskare vilkas forskning relaterar till utvärderingen och utvecklingen av pensionsskyddet. Under de senaste åren har följande forskare gästat oss:

Jan Helmdag (Universität Greifswald, nu Stockholms universitet/SOFI) gästade forskningsavdelningen våren 2017 och 2018 i sammanlagt fyra veckor. Jan bedrev forskning i förlängningen av yrkesbanorna och medverkade i projektet PAECER, som forskade i ungdomarnas yrkesbanor och familjeledigheter. Jan undervisade också på en kurs om användningen av multivariabelmodeller med Stata.

Publikationer:

Ricky Kanabar (University of Bath) gästade forskningsavdelningen våren 2019 och planerade då tillsammans med forskarna på Pensionsskyddscentralen ett gemensamt forskningsprojekt om hur ändringar av individuell förtidspension påverkade pensionsövergångarna.

Katri Keskinen var gästforskare på forskningsavdelningen från november 2020 till februari 2021. Under sitt besök arbetade Katri med sin doktorsavhandling om hur personer som blivit uppsagda från Posten klarade sig på arbetsmarknaden och om den åldersdiskrimination de upplevde. Besöket ingick i programmet Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network EuroAgeism (http://euroageism.eu/).

Kathrin Komp-Leukkunen (Helsingfors universitet) gästade Pensionsskyddscentralens forskningsavdelning hösten 2016 inom ramen för Marie Curie-programmet. Under besöket bekantade Kathrin sig med Pensionsskyddscentralens verksamhet och pensionssystemet i Finland och arbetade med sitt projekt om hur arbetslöshet på lång sikt påverkar äldre arbetstagare.

Joan Madia (University of Oxford) gästade Pensionsskyddscentralens forskningsavdelning våren 2018. Han arbetade en vecka med forskning i pensionärsfattigdom och pensionernas nivå.

Publikationer:

  • Kuitto, K. & Madia, J. E. & Podestá, F. (2021) Public Pension Generosity and Old-Age Poverty in OECD Countries. Journal of Social Policy, FirstView 07 July 2021 DOI: https://doi.org/10.1017/S0047279421000544

Laura Peutere (Tammerfors universitet) var gästforskare på forskningsavdelningen från augusti 2018 till december 2019. Under sitt besök lade Laura sista handen vid sin doktorsavhandling om utvecklingsstigar för etableringen på arbetsmarknaden och vad som förutspådde dem under olika livsskeden.

Publikationer:

Lyle Scruggs (University of Connecticut) gästade forskningsavdelningen våren 2017 inom ramen för projektet Comparative Welfare Entitlement Dataset (CWED2). Lyle diskuterade utvecklingen av jämförande mått på socialförsäkringsförmåner tillsammans med PSC:s sakkunniga och föreläste om pensionsskyddet i USA.

Om du är intresserad av en period som gästforskare på forskningsavdelningen kan du höra dig för om möjligheterna hos avdelningschef Susan Kuivalainen.