Regeringen och arbetsmarknadsorganisationen dryftar åtgärder för en reform av pensionsskyddet. Reformen och förslagen bereds i två arbetsgrupper i ett samarbete mellan arbetsmarknadens centralorganisationer, social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och finansministeriet (FM). Syftet är att lägga fram ett förslag till reformåtgärder för regeringen senast 31.1.2025. Efter det sammanställs förslagen till en regeringsproposition.

Arbetsmarknadsorganisationerna har tillsatt en separat pensionsförhandlingsgrupp för att bereda förslaget. I den finns representanter för Finlands Näringsliv EK, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Akava och STTK.

Även i den trepartsgrupp som tillsatts av ministerierna finns representanter för EK, KT, FFC, Akava och STTK utöver SHM och FM. I gruppen finns också en sakkunnig från Pensionsskyddscentralen.

Sjunkande nativitet, svagare försörjningskvot och liten ekonomisk tillväxt utgör utmaningar för pensionssystemets finansiella hållbarhet.

Regeringen har satt som mål att före utgången av januari 2025 utreda de konkreta ändringar som behöver göras i arbetspensionssystemet för att säkra den finansiella hållbarheten och en tillräcklig nivå på förmånerna. Ändringarna ska på lång sikt stärka de offentliga finanserna med ca 0,4 procentenheter i proportion till bruttonationalprodukten, vilket motsvarar ca en miljard euro.

Dessutom ska det hittas metoder för att på lång sikt konkret stabilisera nivån på pensionsförsäkringsavgifterna så att arbetspensionssystemet anpassar sig till eventuella chocker med hjälp av ett regelbaserat konsolideringssystem.

Regeringsprogrammet innehåller också annat som direkt berör pensionssystemet, bl.a. invalidpensioner.

På andra webbplatser:

20.6.2023:
Regeringsprogrammet offentliggjordes

18.10.2023:
Arbetsmarknadens centralorganisationer och ministerierna tillsatte sina arbetsgrupper

31.1.2025:
Ett förslag till reformåtgärder läggs fram för regeringen, utsatt tid för arbetsgruppernas arbete

Arbetsmarknadsorganisationernas pensionsförhandlingsgrupp som bereder förslaget

Arbetsmarknadsorganisationerna tillsatte 18.10.2023 en separat pensionsförhandlingsgrupp som ska bereda ett förslag till reformåtgärder. Sammankallare för gruppen är direktör Ilkka Oksala (EK).

Gruppen hör sakkunniga från bl.a. SHM, FM, Pensionsskyddscentralen och arbetspensionssektorn.

Medlemmar i gruppen:

 • Ilkka Oksala, EK, sammankallare
 • Minna Ahtiainen, STTK
 • Mika Juutinen, KT
 • Ilkka Kaukoranta, FFC
 • Eugen Koev, Akava
 • Samppa Koskela, STTK
 • Juha Knuuti, KT
 • Sinikka Näätsaari, FFC
 • Katri Ojala, Akava
 • Vesa Rantahalvari, EK
 • Antti Tanskanen, EK

Pensionsförhandlingsgruppens arbete följs och styrs av en grupp bestående av organisationernas verkställande direktörer och ordförande.

På andra webbplatser:

Ministeriernas arbetsgrupp

SHM och FM tillsatte 18.10.2023 en arbetsgrupp som ska utreda en reform av arbetspensionssystemet. Ordförande för arbetsgruppen är avdelningschef Liisa Siika-aho (SHM). Arbetsgruppens mandat går ut 31.1.2025.

Direktör Allan Paldanius medverkar i gruppen som sakkunnig från Pensionsskyddscentralen.

Medlemmar i gruppen:

 • Liisa Siika-aho, SHM, ordförande
 • Juha Knuuti, KT
 • Olli Kärkkäinen, FM
 • Sinikka Näätsaari, FFC
 • Katri Ojala, Akava
 • Vesa Rantahalvari, EK
 • Jaana Rissanen, SHM
 • Samppa Koskela, STTK
 • Antti Tanskanen, EK

Arbetsgruppen rapporterar om arbetets framskridande till det finanspolitiska ministerutskottet.

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) erbjuder objektiv sakkunniginformation och forskningsbaserad kunskap om de teman som är aktuella med tanke på pensionsreformen.

I vår kommunikation använder vi oss av forskning, statistik, rapporter och utredningar som PSC producerat tidigare. Information finns också i blogginlägg på Etk.fi, podcasten Eläkekomitea och tidskrifterna Työeläke och Arbetspension.

Direktör Allan Paldanius medverkar den av SHM och FM tillsatta arbetsgruppen för utredning av en reform av arbetspensionssystemet som sakkunnig från Pensionsskyddscentralen. På begäran av arbetsgrupperna sammanställer vi statistik och gör utredningar skräddarsytt.

Mer om hur pensionsskyddet reformeras i PSC:s kanaler:

På frågor om pensionsreformer och beredningen av dem svarar verkställande direktören Mikko Kautto.

Beträffande PSC:s statistik, scenarier, finansieringskalkyler och andra utredningar kan du kontakta avdelningschef Ismo Risku.

I fråga om PSC:s forskning kan du kontakta avdelningschef Susan Kuivalainen.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.