Pensionsskyddscentralen övervakar att arbetspensionsförsäkringsskyldigheten följs genom att på eget initiativ göra jämförelser av skatte- och försäkringsuppgifter, med hjälp av uppgifter ur inkomstregistret och via övervakningsimpulser som kommer från olika håll utifrån.

Övervakning som grundar sig på uppgifterna i inkomstregistret

Pensionsskyddscentralen övervakar att arbetsgivarna uppfyller sin försäkringsskyldighet utgående från uppgifter in inkomstregistret. Pensionsskyddscentralen jämför de uppgifter som arbetsgivaren lämnat till inkomstregistret med uppgifterna i arbetspensionssystemet och utreder eventuella brister i ArPL-försäkringen (t.ex. om inkomstposter felaktigt lämnats utanför försäkringen).

Övervakningsimpulser från olika håll utifrån

Impulser för övervakningen av arbetsgivare kan komma in för behandling på flera sätt, t.ex. i form av en

  • Arbetstagarförfrågan: en förfrågan eller anmälan som kommit in på en arbetstagares initiativ
  • Beslut om lönegaranti: uppgift om arbetstagarens anställningsförhållande framgår av lönegarantibeslutet
  • Pensionsansökan: ibland händer det att en arbetstagare anmäler ett anställningsförhållande som saknas i registret först i sin pensionsansökan
  • Förfrågan eller anmälan från en pensionsanstalt, en myndighet eller någon annan intressegrupp
  • Pensionsanstalts kontrollbegäran: pensionsanstalten ber Pensionsskyddscentralen kontrollera arbetstagarnas anställningsförhållanden hos en arbetsgivare.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.