Storbritanniens utträde ur EU inverkar på försäkring av utlandsarbete, bl.a. på A1-intygens giltighet.

Storbritanniens utträde skedde 1.2.2020. Enligt avtalet om utträde började då en övergångsperiod till och med utgången av år 2020 under vilken EU-reglerna fortsättningsvis gällde. Under övergångsperioden kunde A1-intyg fortfarande utfärdas till arbetstagare som blev utsända till Storbritannien.

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien i kraft 1.1.2021

EU och Storbritannien har ingått ett handels- och samarbetsavtal som tillämpas från och med 1.1.2021. Avtalet innehåller omfattande bestämmelser om hur den sociala tryggheten ska tillämpas på personer som rör sig mellan olika länder, bland annat utsända arbetstagare.

På nya utsändningar som inleds 1.1.2021 tillämpas handels- och samarbetsavtalet. Enligt avtalet kan en utsänd arbetstagare till Storbritannien under vissa förutsättningar fortfarande omfattas av den sociala tryggheten i utreselandet i 24 månader (förutsätter ansökan om intyg för utsänd arbetstagare).

Kommissionen har publicerat ett utkast till handels- och samarbetsavtalet på sin webbplats. Även på Pensionsskyddscentralens webbplats Arbetspensionslagstiftningen finns närmare anvisningar om avtalens innehåll och tillämpning.

A1-intyg till Storbritannien

Efter 1.1.2021 tillämpas på de personer som rör sig mellan EU och Storbritannien antingen handels- och samarbetsavtalet eller utträdesavtalet, beroende på när personens arbete i Storbritannien börjat.

På nya utsändningar till i Storbritannien efter 1.1.2021 tillämpas handels- och samarbetsavtalet och dess lagvalsbestämmelser.

Utträdesavtalet och via det lagvalsbestämmelserna i EU-förordningen om social trygghet kan tillämpas på personer som före 1.1.2021 befunnit sig i en gränsöverskridande situation mellan EU och Storbritannien, till exempel som utsända arbetstagare.

A1-intyg som beviljats före 1.1.2021 är i kraft på normalt sätt till och med det datum som anges som sista giltighetsdatum på intyget. Om intyget är ansökt och beviljat för en tid som fortsätter efter 1.1.2021, är det i kraft den tid som antecknats på A1-intyget. Intyget kan också ansökas om retroaktivt.

För att A1-intyget ska kunna vara i kraft efter 1.1.2021 ska utträdesavtalet kunna gå att tillämpas på personens situation och hen fortfarande befinna sig i en gränsöverskridande situation.

Närmare information om villkoren och tillämpningen av avtalen finns i delen om utträdesavtalet och övergångsperioden.

Även i de vanliga frågorna finns information om avtalens inverkan i praktiken på olika arbetssituationer i Storbritannien.

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.