Arbetspensionen, folkpensionen och garantipensionen tryggar försörjningen i ålderdomen, vid arbetsoförmåga och efter en familjeförsörjares död. Pensioner betalas också t.ex. enligt de lagstadgade trafik- och arbetsolycksfallsförsäkringarna. I den totala pensionstryggheten kan också ingå privata tilläggspensioner eller tilläggspensioner som betalas av arbetsgivaren. De lagstadgade pensionerna är beskattningsbar förvärvsinkomst.

Arbetspension, folkpension, garantipension och bostadsbidrag år 2024

Arbetspension utgående från lönen

Syftet med arbetspensionen är att de som går i pension både vid och efter pensioneringen i en rimlig utsträckning kan bibehålla den konsumtionsnivå de haft under tiden i arbetslivet.

Arbetspension tillväxer för arbete som försäkrats enligt arbetspensionslagarna, för arbetstagare från 17 års ålder och för företagare från 18 års ålder. De som har haft en genomsnittlig yrkesbana får i pensionsåldern sin huvudsakliga försörjning genom arbetspensionen.

Folkpensionen och garantipensionen tryggar minimipensionen

Om arbetspensionen blir lite för att yrkesbanan varit kort eller inkomsterna låga, eller om man inte alls har tjänat in arbetspension, tryggar folkpensionen och garantipensionen en minimiinkomst. Alla som är bosatta i Finland har rätt till folkpension och garantipension under vissa förutsättningar.

Pensionstagare med låga inkomster kan också få andra inkomstöverföringar som betalas av Folkpensionsanstalten, såsom bostadsbidrag och vårdbidrag för pensionstagare.

Nästan alla pensionstagare får arbetspension

Arbetspensionssystemet bildar en betydande del av pensionsskyddet. Det har trätt i kraft steg för steg. I slutet av år 2023 fick 66 procent av de i Finland bosatta pensionstagarna endast arbetspension.

Pension från både folkpensions- och arbetspensionssystemet betalades till 29 procent och enbart folkpension till fem procent av pensionstagarna. I slutet av år 2023 var antalet samtliga pensionstagare bosatta i Finland ca 1 598 000. Antalet egenpensiostagare (inte familjepension) var 1 568 000.

Tilläggspensionerna är ett frivilligt komplement

Tilläggspensioner, som arbetsgivaren eller den försäkrade själv betalat, kan utgöra en kompletterande inkomst under pensionstiden. Tilläggspensionernas betydelse för det totala pensionsskyddet är liten. De lagstadgade pensionerna utgör ca 94 procent av det totala pensionsskyddet.

Beskattningen bestämmer den slutliga nivån

Pensionens slutliga nivå består av den pension som pensionstagaren får efter skatter och socialförsäkringsavgifter. Beskattningen av lagstadgade pensioner bestäms huvudsakligen på samma sätt som beskattningen av övriga förvärvsinkomster. Skatterna och avgifterna på pensionsinkomster och löneinkomster skiljer sig dock från varandra för att skatteavdragen och socialförsäkringsavgifterna är olika.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.