Pensionsskyddscentralen övervakar att företagarna sköter sin pensionsförsäkringsskyldighet och gör jämförelser på grundval av en persons skatte- och försäkringsuppgifter och på basis av enskilda övervakningsimpulser från olika håll utifrån.

Enskilda övervakningsimpulser är t.ex.

  • utredningsbegäran från enskilda personer
  • förfrågningar och anmälningar från en pensionsanstalt, myndighet eller någon annan intressegrupp.

I samband med övervakningen av ArPL-försäkringen uppkommer det dessutom situationer där företagarens egen FöPL-försäkring måste utredas förutom arbetstagarnas försäkring.

Företagarverksamheten ska försäkras, när företagarens FöPL-arbetsinkomst (arbetsinsatsens värde) överstiger den årliga nedre gränsen, fastän den tidsmässiga arbetsinsatsen är liten.

Läs mer:

Övervakning av rörelseidkare och yrkesutövare

Rörelseidkare och yrkesutövare (bl.a. personer som bedriver företagarverksamhet under firmanamn) är en stor grupp som Pensionsskyddscentralen årligen övervakar och ser till att den sköter sin FöPL-försäkringsskyldighet.

Pensionsskyddscentralen får upplysningar om den skattepliktiga arbetsinkomst som uppkommit på basis av rörelseidkarens och yrkesutövarens företagarverksamhet. Denna information jämförs med försäkringsuppgifterna enligt FöPL och utredningsåtgärder vidtas om skatteuppgifterna innehåller arbetsinkomster, men personen själv inte har någon FöPL-försäkring.

Denna övervakningsmetod, som baserar sig på verifierade skatteuppgifter, görs i efterhand och är mycket omfattande. Ca 4000-5000 personers FöPL-försäkringsskyldighet utreds årligen med denna jämförelsemetod.

Övervakningen av delägare i näringssammanslutningar

Pensionsskyddscentralen utreder årligen om ca 30 000 delägare i näringssammanslutningar, dvs. den ansvariga bolagsmannen i ett personbolag har skött sin FöPL-försäkringsskyldighet.

Pensionsskyddscentralen får tillgång till uppgifter om den skattepliktiga arbetsinkomsten som delas ut till delägarna i näringssammanslutningar på basis av företagsverksamheten. Denna information jämförs med försäkringsuppgifterna enligt FöPL och utredningsåtgärder vidtas om beskattningen innehåller arbetsinkomster, men personen själv inte har någon FöPL-försäkring.

Denna övervakningsmetod, som baserar sig på verifierade skatteuppgifter, görs i efterhand och är mycket omfattande. Ca 200 personers FöPL-försäkringsskyldighet utreds årligen med denna jämförelsemetod.

Övervakning av delägare i aktiebolag

FöPL-försäkringsskyldigheten för delägare i aktiebolag utreds i samband med övervakningen av arbetsgivare utifrån inkomstregisteruppgifterna. PSC övervakar arbetsgivarnas försäkringsskyldighet utifrån inkomstregisteruppgifterna och på samma gång fås också tillgång till uppgifter om inkomsterna för delägarna i aktiebolagen.

Informationen används vid övervakningen av delägarnas FöPL-försäkringsskyldighet. Den här vägen kommer FöPL-försäkringsskyldigheten till närmare granskning för några tiotals delägare i aktiebolag årligen.

Övervakning av företagare som arbetar via faktureringstjänstföretag

Övervakningen av personer som sysselsätter sig själva och anlitar faktureringstjänstföretag grundar sig på uppgifterna som anmälts till inkomstregistret. I allmänhet arbetar de som sysselsätter sig själva och anlitar faktureringstjänstföretag, s.k. lättföretagare, som företagare enligt arbetspensionslagarna. Inkomsterna som faktureringstjänstföretagen betalat jämförs med FöPL-försäkringsuppgifterna för personer som fakturerat via faktureringstjänst. Utredningen av försäkringsskyldigheten inleds om inkomster har anmälts till inkomstregistret och personen under övervakningsåret inte har en FöPL-försäkring.

I övervakningen av personer som fakturerat via faktureringstjänstföretag kommer årligen ca 40 000 personers FöPL-försäkringsskyldighet till utredning. Antalet förväntas öka.

Övervakning i förebyggande syfte

Övervakningen av arbetspensionsförsäkringen sker i förebyggande syfte och om möjligt i realtid.

Pensionsskyddscentralen skickar informationsbrev om försäkringsskyldigheten till företagare genast när dessa har inlett aktiv företagarverksamhet.

Brevet innehåller information om företagarens skyldighet att försäkra sin egen företagarverksamhet.

Informationsbrevet med försäkringsanvisningar sänds till företagare som registrerat sig som mervärdesskattskyldiga i Skatteförvaltningens register.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.