Varje pension som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om sjömanspensioner indelas i två delar, en fonderad del och en del enligt fördelningssystemet, vid kostnadsfördelningen som sköts av Pensionsskyddscentralen. Indelningen görs separat för varje pension, eftersom den pensionsanstalt som har försäkrat personens anställningsförhållande ansvarar för den fonderade delen, medan den del som inte har fördelats, pensionens utjämningsdel, är på pensionsanstalternas gemensamma ansvar.

Fonderade delar finns i ålders- och invalidpensioner. Familjepensioner, partiell ålderspensioner och arbetslivspensioner fonderas inte i förväg, utan pensionsanstalterna bekostar dem gemensamt med sådana delar av årets försäkringsavgifter som avsetts för dessa pensioner.

Kostnaderna för pensionsdelar som tillvuxit under oavlönade dagpenningperioder fördelas mellan alla pensionsanstalter i proportion till de försäkrade lönesummorna. Pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn betalar också en del av dessa kostnader.

Företagarnas och lantbruksföretagarnas pensioner fonderas inte i förväg, utan de bekostas med de försäkrades FöPL- och LFöPL-försäkringsavgifter och statens stöd. Staten betalar också en del av kostnaderna för sjömanspensionerna.

För ålderspensioner enligt ArPL och SjPL fonderar pensionsanstalterna en sådan del av förvärvsinkomster för personer i förvärvsaktiv ålder som motsvarar en årlig pensionstillväxt på 0,4 procent. Dessutom utökas fonderingen av ålderspensionerna så att de fonderade delarna av ålderspensionerna årligen höjs med vissa förhöjningskoefficienter.

Den del av ålderspensionen som överstiger den fonderade delen bekostar pensionsanstalterna gemensamt när pensionen betalas ut.  I försäkringsavgiften ingår både en fonderingsdel och en utjämningsdel för ålderspensionerna. Av de ArPL- och SjPL-ålderspensioner som utbetalas har ca en femtedel fonderats i förväg.

Utförligare information om hur ålderspensioner enligt ArPL och SjPL bekostas finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.

Läs mer på ETK.fi:

På andra webbplatser:

Invalidpensioner fonderar pensionsanstalterna inte årligen i förväg såsom ålderspensioner. Först när en pension börjar reserverar pensionsanstalten en post som beräknas enligt försäkringsmatematiska principer för betalningen av den begynnande pensionen tills pensionstagaren uppnår pensionsåldern. Den del av en löpande pension som har fonderats i förväg kallas den fonderade delen av pensionen och den överskjutande delen är den del av pensionen som bekostas gemensamt.

Av de ArPL- och SjPL-invalidpensioner som utbetalas har litet mer än hälften fonderats i förväg.

Utförligare information om fonderligen av invalid- och arbetslöshetspensioner finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen. Där finns också en anvisning om hur varje pension indelas i delar för avstämningen av kostnaderna för den. Anvisningarna är tills vidare på finska.

I Pensionsskyddscentralens årliga statistikrapport om kostnadsfördelningen behandlas fördelningen av pensionskostnaderna och penningflödena i anknytning till dem. Utförligare information finns också i handboken Työeläkkeiden kustannustenjako. De har getts ut på finska.

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.