Folkpensionssystemet administreras av Folkpensionsanstalten (FPA). FPA sköter förutom folk- och garantipensionerna också den sociala grundtryggheten, dvs. en del av utkomstskyddet för arbetslösa (grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd), familjeförmånerna och studiestödet. FPA betalar också ut sjukförsäkringsförmåner (inkomstrelaterad dagpenning och minimidagpenning).

Folkpensionerna bekostas ur statens medel. Till år 2010 bekostades folkpensionerna delvis med arbetsgivaravgifter.

Bestämmelser om Folkpensionsanstaltens förvaltning i en egen lag

Folkpensionsanstalten är en självständig socialförsäkringsinstitution som står under riksdagens tillsyn. Den har en egen förvaltning och ekonomi. Dess ställning, uppgifter och förvaltning har bestämts i lagen om Folkpensionsanstalten.

Folkpensionsanstalten övervakas av fullmäktige som utses av riksdagen. Fullmäktige utser revisorer som granskar FPA:s räkenskaper.

FPA:s verksamhet leds av en styrelse med högst 10 medlemmar. De utses av FPA:s fullmäktige. FPA:s generaldirektör ansvarar för föredragningen av ärenden för styrelsen.

Utöver generaldirektören har FPA två direktörer. Enligt lagen kan direktörerna vara högst fem. Presidenten utnämner generaldirektören och direktörerna utgående från fullmäktiges förslag.

Resultatenheten för riksomfattande kundrelationstjänster ansvarar för avgörandet av förmånsärenden

FPA:s linjeorganisation utgörs av fem resultatenheter

  • resultatenheten för närservice till kunder
  • resultatenheten för riksomfattande kundrelationstjänster
  • resultatenheten för IT-tjänster
  • resultatenheten för informationstjänster
  • resultatenheten för gemensamma tjänster

samt två verksamhetsenheter

  • enheten för ledningsstöd
  • kommunikationsenheten

Resultatenheten för riksomfattande kundrelationstjänster ansvarar för avgörandet av förmånsärenden och kommer med förslag till utveckling av förmånslagstiftningen.

FPA:s lokalförvaltning består av fem försäkringsdistrikt som hör till Resultatenheten för närservice till kunder.

Ärenden som gäller sökande av ändring i FPA:s pensionsbeslut sköts av Besvärsnämnden för social trygghet.

FPA och arbetspensionssystemet samarbetar

FPA och Pensionsskyddscentralen har ett nära samarbete. De använder varandras registeruppgifter vid handläggningen av pensionsansökningar. Även arbetspensionsanstalterna och FPA använder varandras register när de sköter pensionsärenden. Ansökan om folkpension och arbetspension görs på samma blankett.

FPA är också förbindelseorgan för pensionsansökningar som kommer från utlandet, medan Pensionsskyddscentralen behandlar och förmedlar i Finland bosatta personers ansökningar om pension från EU/EES-länderna och avtalsländerna.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.