Arbetspensionsförsäkrade i Finland svt_merkki_harmaa

Tre femtdelar av personer som omfattats av arbetspensionssystemet arbetade i slutet av år 2015

Personer i åldern 18–68 år som omfattats av arbetspensionssystemet 31.12.2015 

vakuutetut_2015_sv

Av de personer som i slutet av år 2015 omfattades av arbetspensionssystemet arbetade drygt tre femtedelar (63 %), en något mindre andel bland män än bland kvinnor.

Den näst största gruppen var personer som varken arbetade eller fick pension år 2015, men hade tjänat in arbetspension tidigare. Deras andel av alla som omfattades av systemet var 15 procent.

Nästan lika många av dem som omfattades av systemet var redan pensionerade (14 %) och en knapp tiondel var personer som hade arbetat under år 2015, men inte var i arbete vid slutet av året.

Läs mer i statistikpublikationen

Diagram och tabeller

Fråga statistiktjänsten 

Beskrivning

Arbetspensionsförsäkrade i Finland

Producent: Pensionsskyddscentralen
Statiskiens webbsida: Arbetspensionsförsäkrade i Finland
Ämnesområde: Social trygghet
Statistiken ingår i Finlands officiella statistik (FOS): Ja

Beskrivning

Statistiken ger en helhetsbild av de i åldern 18–68 år som omfattas av arbetspensionssystemet i Finland. Dessutom innehåller statistiken uppgifter om förmåner som tillväxer för oavlönade perioder och enligt StPEL.

Datainnehåll

Statistiken innehåller de centrala kvantitativa uppgifterna om alla personer i åldern 18–68 år som omfattas av det finländska arbetspensionssystemet, de arbetspensionsförsäkrade och de pensionerade.

Klassificeringar

Privat och offentlig sektor, arbetspensionslag, kön och ålder

Datainsamlingsmetoder och informationskälla

Uppgifterna om de arbetspensionsförsäkrade grundar sig på arbetspensionssystemets intjäningsregister.

Uppdateringsintervall

En gång om året.

Tid för färdigställande eller publicering

Uppgiftena publiceras i slutet av året som följer på statistikåret. Noggrannare tidpunkt anges i Publiceringskalendern.

http://www.etk.fi/sv/forskning-statistik-prognoser/statistik/publiceringskalender/

Tidsserie

Åren 2005–2013 har statistiken utkommit under titeln Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland. Efter det delades den i två olika publikationer: Arbetspensionsförsäkrade i Finland och Arbetspensionstagare i Finland. Den första nya statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland publicerads om uppgifterna för år 2013.

Uppgifterna i denna publikation är i huvuddrag jämförbara med motsvarande uppgifter som tidigare publicerats i publikationen Arbetspensionstagare och –försäkrade i Finland. Det kan finnas små skillnader i siffrorna till följd av korrigeringar och förändringar som gjorts i statistikprogramvaran.

Uppgifter om tidsseriernas jämförbarhet finns i statistikens kvalitetsbeskrivning  under punkten Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet.

Ämnesord

socialförsäkring, personer som omfattas av arbetspensionssystemet, arbetspensionsförsäkrad, oavlönade perioder enligt StPEL

Kontaktuppgifter

http://www.etk.fi/sv/feedback/?vastaanottaja=Statistik

Begrepp och definitioner

Statistikenheter

De som omfattas av arbetspensionssystemet

Av arbetspensionssystemet omfattas alla som under statistikåret eller tidigare haft en anställning eller varit företagare enligt arbetspensionslagarna. De som omfattas av arbetspensionssystemet är alltså personer som har rätt till arbetspension vid ett pensionsfall eller som redan får någon pension som grundar sig på deras egen yrkesbana.

Arbetspensionsförsäkrade

Arbetspensionsförsäkrade är alla som vid tidpunkten för statistikföringen eller tidigare har varit anställda eller företagare och som vid ett pensionsfall har rätt till ny arbetspension. I vanliga fall är en arbetspensionsförsäkrad ännu inte pensionerad, men även en pensionstagare kan vara försäkrad om han eller hon har tjänat in ny framtida arbetspension vid sidan av sin pension.

Anställda eller företagare

Med anställda avses personer som under tidpunkten för statistikföringen haft en anställning som ger rätt till arbetspension eller varit arbetspensionsförsäkrade på basis av FöPL- eller LFöPL-verksamhet.

Förmåner som tjänas in för oavlönade perioder och enligt StPEL

En oavlönad period är en period, under vilken en person får en social förmån som under vissa förutsättningar ger pensionstillväxt. Sådana oavlönade perioder är t.ex. perioder med föräldrapenning, sjukdagpenning och arbetslöshetsdagpenning. I arbetspensionslagarna har man fastställt grunderna enligt vilka pension tjänas in för olika oavlönade perioder.

Staten står för kostnaderna för pensionerna som tjänas för hemvårdsstöd och avlagd examina. De baserar sig på lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under 3 år eller för tiden för studier (StPEL).

Förmåner enligt oavlönade perioder och StPEL registreras i arbetspensionssystemets intjäningsregister.

Övriga begrepp

Pensionstagare

Med pensionstagare avses personer som får någon form av arbetspension som grundar sig på den egna yrkesbanan. Pensionstagaren kan få ålderspension, sjukpension, arbetslöshetspension, deltidspension eller specialpension för lantbruksföretagare.

Omfattas av arbetspensionslagarna för första gången

En person omfattas av arbetspensionslagarna för första gången när han eller hon har fyllt 18 år och inleder sin första anställning enligt arbetspensionslagarna eller inleder företagarverksamhet.

De som första gången omfattats av en viss arbetspensionslag

Personer börjar omfattas av en viss arbetspensionslag första gången då när en arbetsperiod eller företagarperiod enligt denna lag för första gången registreras.

Arbetspensionslagen

En person klassificeras att omfattas av alla de arbetspensionslagar som han eller hon omfattas av.

Arbetspensionssektor

En person statistikförs alltid i siffrorna för den arbetspensionssektor inom vilken han eller hon arbetar (och/eller får pension). Om en person arbetar (och/eller får pension) på både den privata och offentliga sektorn, statistikförs personen i båda sektorernas siffror.

I arbete under statistikåret

En person anses ha arbetat under statistikåret om han eller hon under statistikåret haft en anställning för vilket arbetspension tjänats in eller han eller hon varit arbetspensionsförsäkrad på basis av FöPL- eller LFöPL-verksamhet.

I arbete vid slutet av statistikåret

Med anställda vid slutet av året avses sådana personer som varit anställda under december (anställningar som baserar sig på månadsteknik) eller sådana personer vars anställning har upphört eller varit gällande vid årets slut (anställningar som baserar sig på årsteknik). Pensionerade personer som samtidigt är anställda eller bedriver företagarverksamhet klassificeras alltid som anställda.

Inte arbetat under statistikåret

Med de som inte arbetat under statistikåret avses personer som under statistikåret inte haft arbete utifrån vilket arbetspension tillvuxit och som inte varit arbetspensionsförsäkrade utifrån FöPL- eller LFöPL-verksamhet. Dessutom måste personer som hör till den här gruppen ha varit arbetspensionsförsäkrade före statistikåret eller få pension som grundar sig på den egna yrkesbanan.

Kvalitetsbeskrivning

Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2014

Statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland sammanställs av Pensionsskyddscentralen.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen (PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Inom PSC är det planeringsavdelningens statistikenhet som gör upp statistiken.

Statistiken arbetspensionsförsäkrade i Finland finansieras av PSC.

Relevans av statistikuppgifterna

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland består i huvuddrag av arbetspensions- och folkpensionssystemet. Arbetspensionssystemets pensioner är inkomstrelaterade medan folkpensionen är ett bosättningsbaserat system. Statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland ger en helhetsbild av de personer i åldern 18–68 år som omfattas av det finländska arbetspensionssystemet och deras yrkesbanor.

Inom den privata sektorn verkställs arbetspensionsskyddet av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor och inom den offentliga sektorn huvudsakligen av Keva. Pensionsskyddscentralen fungerar som samorgan för arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nödvändiga uppgifter för skötseln av de arbetspensionsärenden som ålagts centralen enligt lag.
Statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland täcker hela det lagstadgade arbetspensionsskyddet. I den presenteras de centrala siffrorna om alla i åldern 18–68 år som omfattats av det finländska arbetspensionssystemet klassificerat enligt arbetspensionssektor och -lag.

De som omfattats av arbetspensionssystemet har indelats i arbetspensionsförsäkrade och pensionerade. De arbetspensionsförsäkrades antal presenteras enligt en indelning i två grupper: de som var i arbete vid tidpunkten för statistikföringen, och de som inte arbetade eller var pensionerade vid tidpunkten för statistikföringen. Andra klassificeringsgrunder i statistiken är ålder och kön.
I statistiken presenteras också uppgifter om andra perioder för vilka man tjänar in pension, sådana är registrerade oavlönade perioder och perioder enligt StPEL. Dessa uppgifter presenteras indelat efter förmånsslag.

Begreppen och definitionerna som används i statistiken presenteras på statistikens hemsida på adressen www.etk.fi/statistik > Arbetspensionsförsäkrade.
Statistiken riktar sig till sakkunniga inom den sociala trygghetssektorn, forskare, medier och andra som kan behöva information om ämnesområdet.  Det är den mest omfattande statistiken om Finlands arbetspensionsförsäkrade.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Uppgifterna i statistiken baserar sig på data ur intjäningsregistret (totalmaterial). I intjäningsregistret införs uppgifter om förvärvsarbete samt oavlönade perioder, barnavårdstid och avlagda examina som behövs för fastställandet av pensionen. Med hjälp av dessa uppgifter bildas en yrkesbana för den arbetspensionsförsäkrade. Uppgifterna om yrkesbanan sparas i statistikregistret, från vilket statistik om de försäkrade produceras.

Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster ansvarar tillsammans med arbetspensionsanstalterna för intjäningsregistrets innehåll, tillgången till den information som behövs vid verkställigheten av pensionsskyddet, informationens omfattning, lagenlighet och riktighet samt utredningen av fel i innehållet. Registrets hanteringssystem innehåller dataverifieringsfunktioner och logikkontroller där programmet kräver att uppgifterna rättas eller kontrolleras. Felmeddelandena kan också vara anmärkningar, som inte förhindrar att uppgifterna registreras.

Arek Oy bär det datatekniska ansvaret för intjäningsregistren. Arek Oy är ett bolag som ägs gemensamt av pensionsförsäkrarna och PSC.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Till tryckta publikationer som inte distribuerats fogas ett rättelseblad. Om större fel skrivs ett separat meddelande till dem som redan fått publikationen.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

Uppgifterna för statistikåret 2013 kommer ut i december 2015. Uppgifterna för statistikåret 2014 publiceras under den första halvan av år 2016.
I fortsättningen ges statistiken ut en gång om året, mot slutet av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten finns på PSC:s webbplats www.etk.fi/statistik under rubriken Publiceringskalender.

Uppgifterna i statistiken är slutliga.

Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken har producerats från och med år 2005, och uppgifterna är jämförbara från och med år 2007. För den privata sektorns del sträcker sig tidsserien ända till och med år 1977.

Åren 2007–2014 (statistikåren 2005–2013) har statistiken utkommit under titeln Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland (FOS). Från och med år 2015 ges statistiken ut som två separata statistikgrenar: Arbetspensionstagare i Finland (FOS) och Arbetspensionsförsäkrade i Finland (FOS).

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Uppgifterna om statistiken publiceras årligen i publikationen Arbetspensionsförsäkrade i Finland, som utkommer i tryckt form samt även i elektronisk form på PSC:s webbplats.  Anvisningarna för beställning av den tryckta publikationen finns på titelbladets frånsida och på PSC:s webbplats. En del av uppgifterna i statistiken publiceras också i PSC:s statistikdatabas på www.etk.fi/statistik > Pensionsskyddscentralens statistikdatabas.

Beskrivning av statistiken finns på PSC:s webbsida under adressen www.etk.fi/statistik.

Närmare uppgifter om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst tilastot(at)etk.fi.

Tidigare publiceringar

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: JARI KANNISTO, HEIDI NYMAN