Eläketurvakeskus (ETK) myöntää vuosittain ansiokkaalle eläketurvaa käsitelleelle pro gradu -työlle tunnustuspalkinnon. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen.

Palkinnon arvo on 2 000 euroa.

Palkinnon tavoitteena on kannustaa opiskelijoita tarttumaan opinnäytteissään eläketurvaan liittyviin aiheisiin ja edistää yliopistoissa tapahtuvaa eläketurvaan liittyvää opetusta ja tutkimusta.

Pro gradu -palkinnon hakeminen

Vuoden 2024 Pro gradu -kilpailu käynnistyy vuoden 2025 alussa. Päätöksen palkinnon saajasta tekee Eläketurvakeskuksen nimeämä ryhmä. Voittaja julkistetaan touko-kesäkuussa 2025.

Palkittavaksi voi tulla eläketurvaa käsittelevä opinnäyte, joka on hyväksytty missä tahansa Suomen yliopistossa vuoden 2024 aikana. Opinnäyte voi olla esimerkiksi historian, matematiikan, oikeustieteen, sosiaalipolitiikan, sosiologian, taloustieteen, tilastotieteen, vakuutustieteen, viestinnän tai väestötieteen alalta.

Ehdokkaita palkinnon saajiksi voivat esittää pro gradun ohjaajat ja tarkastajat. Myös pro gradun tekijä itse voi asettaa opinnäytteensä ehdolle.

Vuoden 2023 Pro gradu -palkinto

Pro gradu -palkinto Pellervo Ruposelle

Eläketurvakeskuksen pro gradu -palkinto on myönnetty diplomi-insinööri Pellervo Ruposelle. Hänen diplomityönsä käsittelee tekstin luokittelua työkyvyttömyyseläkehakemusten arvioinnissa. Aalto-yliopistoon tehdyssä diplomityössä Ruponen soveltaa erilaisia kielimalleja vakuutuslääkäreiden lausuntoihin ja vertaa esikoulutettuja suomenkielisiä kielimalleja esimerkiksi peruslinjan BERT-malliin.

Palkintoarvion mukaan opinnäytetyön tulokset luovat perustan tuleville käytännön sovelluksille ja tutkimukselle eläkevakuutusalalla sekä mahdollistavat tehokkaamman ja tarkemman työkyvyttömyysarviointiprosessin. Pro gradu -palkintoehdokkaat arvioi taloustieteilijä, alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:


Aikaisempien vuosien palkitut

Vuoden 2022 palkinto myönnettiin 25.5.2023 kauppatieteiden maisteri Ozan Yanarille.

Ozan Yanar on tutkinut Aalto yliopistoon tehdyssä opinnäytetyössään vuoden 2011 takuueläkeuudistusta. Yanar tarkastelee, mille väestöryhmille takuueläke kohdistui. Lisäksi hän analysoi, miten uudistus näkyi takuueläkkeen saajien eläketuloissa, keskeisissä tuissa ja käytettävissä olevissa tuloissa.

Palkinnon voittajan valitsi Timo Viherkenttä, OTT. Hänen mukaansa Yanarin tutkielmassa on antoisaa erityisesti takuueläkkeen tarkastelu osana tulonsaajien tulonmuodostuksen kokonaisuutta.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Vuoden 2021 palkinto myönnettiin 1.6.2022 yhteiskuntatieteiden maisteri Heidi Tuohimaalle.

Tuohimaa on tutkinut Lapin yliopistolle tehdyssä opinnäytetyössään työeläkeyhtiöitä koskevaa uutisointia ja sen kehystämistä Helsingin Sanomissa. Tuohimaan tavoitteena oli selvittää, suhtaudutaanko työeläkealalla korostuneen negatiivisesti tai herkkänahkaisesti alaa koskevaan uutisointiin ja ovatko uutiset tosiasiassa kuitenkin tosiasiassa melko neutraaleja.

Palkinnon voittajan valitsi Jukka Kivekäs, LKT, vakuutuslääketieteen dosentti. Hänen arvionsa mukaan Tuohimaan tutkimus tuo uutta näkökulmaa työeläkealasta käytyyn keskusteluun ja sen analysointiin.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Vuoden 2020 palkinto myönnettiin 31.5.2021 Jonathan Strömbergille Oulun yliopistosta.

Jonathan Strömberg vertaa gradussaan Suomea eläketurvan ykkösmaihin, Tanskaan ja Alankomaihin. Samalla hän etsi vastauksia niihin taloudellisen kestävyyden kysymyksiin, joita eläkealalla perinteisesti tutkitaan ja lasketaan. Palkinnon voittajan valinneen Jukka Rantalan mukaan Strömbergin pro gradu käsittelee eläkejärjestelmän kannalta olennaista asiakokonaisuutta, ja gradussa ovat esillä tärkeimmät eläkejärjestelmän taloudelliseen kestävyyteen vaikuttavat tekijät.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Vuoden 2019 palkinto myönnettiin 2.6.2020 Jussi Karhuselle Tampereen yliopistosta.

Jussi Karhunen tutki julkisoikeuden gradussaan, miten nuoria edustavat etujärjestöt vaikuttivat eläkeuudistukseen. Karhusen gradun aineisto koostuu eläkeuudistukseen liittyvästä virallisesta lainsäädäntöaineistosta ja kahdeksan keskeisimmän eläkeneuvotteluissa olleen neuvottelijan teemahaastatteluista.

Lue lisää: 

Aiheesta muualla: 

Vuoden 2018 palkinto myönnettiin 23.5.2019 Natalia Edelmannille Tampereen yliopistosta.

Natalia Edelmann tarkastelee vakuutustieteen pro gradu -tutkielmassaan työeläkekuntoutuksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä tilastollisin menetelmin. Tutkielman aihe on ajankohtainen sekä haastava ja se on ankkuroitu huolella yhteiskunnalliseen ja tieteelliseen keskusteluun.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Vuoden 2017 palkinto myönnettiin 30.5.2018 Piia Vehkojalle Helsingin yliopistosta.

Piia Vehkojan tekemässä Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppiaineen pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin linjauksia ja toimintaa eläkepolitiikan saralla.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.