Eläketurvakeskuksen kustannuksiin osallistuvat kaikki yksityisen ja julkisen sektorin eläkelaitokset lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntahallitusta. Em. eläkelaitokset kattavat Eläketurvakeskuksen kustannukset siltä osin kuin Eläketurvakeskuksen saamat toimintakohtaiset palvelumaksut ja muut tuotot eivät siihen riitä. Eläketurvakeskuksen kustannusten kattamisesta säädetään Eläketurvakeskuksesta annetun lain 5 §:n 1 momentissa.

Eläketurvakeskus seuraa tuottamiensa palveluiden ja niistä aiheutuvien kustannusten kohdistumista kustannuksista vastaavien eläkelaitosten kesken.

Eläkelaitosten osuudet Eläketurvakeskuksen kustannuksista määritellään tiettynä prosenttiosuutena (ETK:n kustannusosuuskertoimet) kyseisissä eläkelaitoksissa vakuutetuista, edellä mainitun asetuksen mukaisista ansioista ja työtuloista.

ETK:n kustannusosuuskertoimet lasketaan kullekin vuodelle edeltävän vuoden syksyllä eläkelaitoksilta saatujen, vakuutettujen ansioita ja työtuloja koskevien arvioiden perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa nämä kertoimet Eläketurvakeskuksen esityksestä.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.