Eläkerahastoinnin ja sijoitustoiminnan tarkoituksena on vakauttaa tulevia eläkemaksuja eläkemenojen kasvaessa.  Väestön vanhetessa työeläkemenot kasvavat, mutta ikääntymisen vaikutusta maksutasoon voidaan vähentää huomattavasti rahastojen avulla. Yksi lisäprosentti sijoitusten pitkän aikavälin reaalisessa keskituotossa alentaa maksutason korotuspainetta runsaat kaksi prosenttiyksikköä.

Yksityisaloilla eläkkeitä on rahastoitu jo järjestelmän alkuvaiheista lähtien, kun taas julkisilla aloilla on rahastoitu kolmen vuosikymmenen ajan. Rahastointi toimii eri periaatteilla yksityis- ja julkisaloilla, ja myös sijoitussäännökset ovat erilaiset.

Vuoden 2022 lopussa koko työeläkejärjestelmän sijoitusvarallisuus oli 238 mrd. euroa, josta 150  mrd. euroa oli yksityisalojen sijoitusvarallisuutta. Eniten varoja oli sijoitettu osakkeisiin:

  • osakkeet ja osaketyyppiset sijoitukset 53 %
  • korkosijoitukset 28 %
  • kiinteistöt 10 %
  • vaihtoehtoiset sijoitukset 9 %.

Suomeen ja muualle euroalueelle sijoitettu osuus eläkevaroista on pienentynyt menneinä vuosina, ja euroalueen ulkopuolisten maiden osuus on kasvanut.

Sijoituksista

  • 23 % kohdistui Suomeen
  • 17 % muulle euroalueelle ja
  • 60 % euroalueen ulkopuolelle.

Näillä sivuilla kuvataan työeläkelaitosten sijoitustoimintaa, sijoitusten kohdentumista ja tuottoja. Sijoitusten määrästä, kohdentumisesta ja tuotoista julkaistaan neljännesvuosittain päivitettävää tilastotietoa Työeläkevakuuttajat TELA:n verkkopalvelun osassa ”Eläkevarojen sijoittaminen”.

Työeläkevarat on sijoitettava monipuolisesti, tuottavasti ja turvaavasti. Asia ilmaistaan erilaisia eläkelaitoksia koskevissa laeissa hieman toisistaan eroavin ilmauksin, mutta keskeinen tarkoitus on sama. Säännös tarkoittaa sitä, että sijoitustoiminnassa ei voi yksinomaan minimoida riskiä tai maksimoida tuottoa, vaan näiden vastakkaisten tavoitteiden välillä on haettava tasapaino.

Kukin eläkelaitos tekee sijoituspäätöksensä itsenäisesti, ja laitoksen hallitus on vastuussa sen sijoitustoiminnasta. Yksityisalojen eläkelaitosten on vuosittain tehtävä sijoitussuunnitelma, jonka eläkelaitoksen hallitus hyväksyy. Julkisalojen eläkelaitokset tekevät myös sijoitussuunnitelmat, vaikka siihen ei olekaan pakottavaa säännöstä.

Yksityisalojen ja julkisalojen eläkesijoittaminen on näillä sivuilla esitelty erikseen, koska niiden eläkesijoittamista ohjaavat säädökset poikkeavat olennaisesti vastuu- ja vakavaraisuuslaskennassa sekä vastuiden kattamisessa.

Lue lisää ETK.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.