Maan lakisääteistä eläketurvaa hallinnoi eläke- ja työkyvyttömyysrahasto PIO (Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore). Rahaston hallinto on kolminkantainen, jonka lisäksi eläkeläisillä on oma edustajansa. Eläkkeet rahoitetaan jakojärjestelmällä.

Työeläkemaksu on 20,5 %. Työntekijän maksu on 15 % ja työnantajan maksu 5,5 %.

Vanhuuseläke

Lakisääteinen eläkeikä vuonna 2024 on 

  • 66 vuotta ja 8 kuukautta miehillä,
  • 62 vuotta ja 9 kuukautta naisilla.

Eläkeikä nousee miehillä joka vuosi kaksi kuukautta, kunnes vuonna 2025 eläkeikä on 66 vuotta ja 10 kuukautta. Naisilla eläkeikä nousee kolme kuukautta joka vuosi, kunnes se on 66 vuotta ja 9 kuukautta vuonna 2040.

Täyden eläkkeen saamiseksi vakuutetun on täytynyt maksaa eläkemaksuja vähintään 40 vuoden ajan iästä riippumatta. Vuonna 2023 naiset, jotka ovat maksaneet eläkemaksuja vähintään 37 vuotta ja 6 kuukautta, voivat hakea vanhuuseläkettä 57 vuoden ja 6 kuukauden iästä alkaen.

Varhennettu vanhuuseläke

Vakuutetut, joilla on vähintään 15 vuotta vakuutusmaksuja, voivat jäädä varhaiseläkkeelle 63 vuoden iästä alkaen, jolloin sovelletaan alennusta (0,35 prosentin alennus varhaiseläkekuukautta kohti).

Raskasta työtä tehneillä on oikeus päästä eläkkeelle jo ennen 63 ikävuotta.

Vanhuuseläkkeen laskenta

Vanhuuseläke lasketaan kertomalla vakuutetun eläkepisteiden määrä (PP) eläkepisteen arvolla eläkepäivänä (V). Eläkepisteitä karttuu vuosittain suhteessa keskipalkkaan. Eläkepisteen arvo määritellään joka vuosi.

Vanhuuseläkkeen vähimmäismäärä oli 147,08 euroa kuukaudessa 1. tammikuuta 2021.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää, kun vakuutettu menettää pysyvästi kokonaan tai osittain kykynsä tehdä mitään työmarkkinoilla tehtävää työtä. Arviointilautakunta arvioi työkyvyttömyyden.

Työkyvyttömyyseläke saaminen, edellyttää että vakuutettu on maksanut vakuutusmaksuja iästä riippuvan vähimmäisajan:

  • Alle 20-vuotiaalla ei ole vähimmäisaikaa,
  • 20-30-vuotiaalta vaaditaan vähintään yhden vuoden vakuutushistoria,
  • ennen eläkeikää (66 vuotta ja 6 kuukautta miehillä ja 62 vuotta ja 6 kuukautta naisilla vuonna 2023) vakuutuskauden on oltava vähintään kolmasosa työelämästä (20 tai 23 vuoden iästä alkaen, kun kyseessä on ensimmäisen asteen tutkinnon suorittanut henkilö, tai 26 vuoden iästä alkaen, kun kyseessä on toisen asteen tutkinnon suorittanut henkilö).

Jos työkyvyttömyys liittyy työhön, ei vähimmäisvakuutusaikavaatimusta ole.

Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen edellyttää vähintään 75 prosentin tasoista työkyvyttömyyttä. Työkyvyttömyyseläkkeen saajien on käytävä pakollisessa lääkärintarkastuksessa kolmen vuoden välein.

Työkyvyttömyyseläke määräytyy useiden tekijöiden, kuten aiempien tulojen, vakuutusajan pituuden, sukupuolen ja työkyvyttömyyden syiden (ammatillinen tai muu kuin ammatillinen) perusteella.

Jos työkyvyttömyys on osittaista, eläkkeen määrä on 75 prosenttia täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Osittaisella työkyvyttömyyseläkkeellä voi tehdä osa-aikatyötä.

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen kuukausittainen vähimmäismäärä oli 147,08 euroa.

Perhe-eläke

Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä saavan tai vähintään 5 vuotta vakuutettuna olleen edunjättäjän huollettavana olevat henkilöt voivat saada perhe-eläkettä. Jos kuolema johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista, vakuutusaikavaatimusta ei ole.

Oikeus perhe-eläkkeeseen on seuraavilla henkilöillä:

  • leski, joka oli täysin työkyvytön ennen kuolemaa,
  • leski, jolla on yksi tai useampi huollettavana oleva lapsi, tai raskaana oleva leski,
  • leski, joka oli ennen edunjättäjän kuolemaa yli 52-vuotias,
  • huollettavana olevat lapset (lailliset, aviottomat tai adoptiolapset), jotka ovat alle 19-vuotiaita tai alle 26-vuotiaita, jos he opiskelevat vielä tai ovat työkyvyttömiä,
  • eronnut entinen puoliso, joka oli vakuutetun huollettavana.

Perhe-eläkkeen kuukausittainen vähimmäismäärä on 147,08 euroa.

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläke lasketaan prosenttiosuutena vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeestä, jota edunjättäjä sai tai olisi voinut saada. Perhe-eläke on 70 prosenttia vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeestä, jos edunsaajia on yksi. Eläkkeen osuus kasvaa 10 prosenttia jokaisesta seuraavasta edunsaajasta. Perhe-eläke voi kuitenkin olla enintään 100 % edunjättäjän eläkkeestä. Eläke jaetaan tasan edunsaajien kesken.

Työeläkkeestä maksetaan hautausavustus hautauskulujen kattamiseksi. Hautauskulujen korvaushakemus on jätettävä 60 päivän kuluessa kuolinpäivästä, ja siihen on liitettävä kuolintodistus ja kuitattu lasku. Hautausavustus on enimmillään kolmen kuukauden eläkkeen määrä.

Indeksointi

Eläkkeitä tarkistetaan tammikuun alussa edellisen vuoden kuluttajahintaindeksin ja keskipalkan muutosten mukaisesti.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.