Jokainen maksettava työntekijän eläkelain tai merimieseläkelain mukainen eläke jaetaan Eläketurvakeskuksen hoitamassa kustannustenjakoselvittelyssä kahteen osaan, rahastoituun ja jakojärjestelmän mukaiseen eläkeosaan. Jako tehdään eläkekohtaisesti, koska eläkkeen rahastoidusta osasta on vastuussa henkilön työsuhteen vakuuttanut eläkelaitos, mutta rahastoimaton, eläkkeen tasausosa, on eläkelaitosten yhteisellä vastuulla.

Rahastoituja eläkeosia on vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeissä. Perhe-eläkkeitä, osittaisia vanhuuseläkkeitä tai työuraeläkkeitä ei rahastoida etukäteen vaan eläkelaitokset kustantavat ne yhteisesti kunkin vuoden vakuutusmaksuihin sisältyvillä, kyseisiä eläkkeitä varten varatuilla maksuosilla.

Palkattomilta päiväraha-ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannukset jaetaan sekä yksityisen että julkisen puolen eläkelaitosten kesken vakuutettujen palkkasummien suhteessa.

Yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkkeitä ei rahastoida etukäteen vaan ne kustannetaan vakuutetuilta perityillä YEL- ja MYEL -vakuutusmaksuilla ja valtion tuella. Valtio osallistuu myös merimieseläkkeiden kustannuksiin.

Eläkelaitokset rahastoivat TyEL:n ja MEL:n mukaisia vanhuuseläkkeitä varten 0,4 prosentin vuotuista eläkekarttumaa vastaavan määrän työikäisten saamista ansiotuloista. Tämän lisäksi vanhuuseläkkeiden rahastointia täydennetään korottamalla vuosittain eläkkeiden rahastoituja osia tietyillä korotuskertoimilla.

Eläkelaitokset kustantavat rahastoidun osan ylittävät vanhuuseläkkeen osat yhteisesti kutakin eläkettä maksettaessa. Vakuutusmaksussa on vanhuuseläkkeitä varten sekä rahastoiva osa että tasausosa. Maksetuista TyEL- ja MEL-vanhuuseläkkeistä on rahastoitu ennakkoon vajaa viidennes.

Työeläkelakipalvelussa kuvataan yksityiskohtaisesti  TyEL:n ja MEL:n  mukaisten vanhuuseläkkeiden kustantamisen eri osatekijät.

Lue lisää ETK.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Eläkelaitokset eivät rahastoi työkyvyttömyyseläkkeitä vanhuuseläkkeiden tapaan vuosittaisella ennakkorahastoinnilla. Vasta kunkin eläkkeen alkaessa eläkelaitos varaa vakuutusmatemaattisin periaattein lasketun erän alkavan eläkkeen maksamista varten vanhuuseläkeikään saakka. Sitä osaa maksettavasta eläkkeestä, joka on ennakkoon rahastoitu, sanotaan eläkkeen rahastoiduksi osaksi ja sen ylittävä osa on eläkkeen yhteisesti kustannettava osa.

Maksettavista TyEL- ja MEL -työkyvyttömyyseläkkeistä on rahastoitu hieman yli puolet.

Työkyvyttömyyseläkkeiden rahastointiin liittyvistä yksityiskohdista kerrotaan tarkemmin myös Työeläkelakipalvelussa, jossa on myös kokoomaohje kunkin eläkkeen jakamisesta osiin sen kustantamisen selvittelyä varten.

Eläketurvakeskuksen vuosittain julkaisemassa kustannustenjakoa käsittelevässä tilastoraportissa on käsitelty kunkin vuoden eläkekustannusten jakoa ja kustannuksiin liittyvien rahavirtojen kulkua. Tarkempaa tietoa työeläkkeiden kustannustenjaosta on esitetty myös aihetta käsittelevässä käsikirjassa.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.