Ennustelaskelmat tehdään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin suunnittelumallilla. Eläkemenolaskelma kattaa Suomen lakisääteiset eläkkeet eli työeläkkeet, kansaneläkkeen, takuueläkkeen ja erityisturvan eläkkeet. Rahoituslaskelmia tehdään yksityisalojen työeläkelaeista.

Työntekijän eläkelaki (TyEL) on mallinnettu ikään kuin sen hoitaisi yksi eläkelaitos. Näin saadaan tietoa ja arvioita TyEL:n keskimääräisistä suureista. Sen sijaan yksittäisten eläkelaitosten asemaa laskelmissa ei tarkastella.

Rakenteeltaan laskentamalli koostuu toisiinsa kytketyistä osista alla olevan kuvan mukaisesti.

Laskentamallin rakenne 

Väestöennuste määrää työ- ja eläkeikäisten lukumäärän ja yhdessä työllisyysennusteen kanssa määrittää työllisten lukumäärät. Eläkeläisten lukumäärä ja eläkkeiden suuruus yhdessä määrittävät työeläkemenon.

Työeläkemeno lasketaan lakikohtaisesti. Työntekijän eläkelain osalta tehdään myös rahoituslaskelmia, muun muassa arvioidaan tarvittava TyEL-maksu.

Laskennassa sovelletaan eläkejärjestelmä-, ikä- ja sukupuolikohtaista keskiarvotekniikkaa. Esimerkiksi kaikki ansiotyössä käyvät 50-vuotiaat TyEL:n mukaan vakuutetut miehet saavat yhtä suurta palkkaa. Keskiarvotekniikka on laskentateknisesti yksinkertaisempi kuin yksilökohtainen laskenta. Se ei kuitenkaan tuota tietoa eläkkeiden suuruusjakaumista. Eläkkeiden suuruusjakaumista tuotetaan tietoa ELSI-mikrosimulointimallilla.

Kansaneläkemeno arvioidaan nykyisen alkavien työeläkkeiden jakauman sekä ELSI-mallin tuottamien työeläkejakaumien avulla.

Erityisturvan eläkkeet määrätään väestöennusteen perusteella. Lähtökohtana ovat nyt maksussa olevat erityisturvan eläkkeet iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuina. Koko lakisääteinen eläkemeno lasketaan eri osien tuottaman eläkemenon summana.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.