Työeläke on osa lakisääteistä sosiaaliturvaa ja se perustuu työansioista maksettuihin vakuutusmaksuihin. Ansaittua eläkeoikeutta koskee perustuslain mukainen omaisuudensuoja.

Työeläkeotteen tarkistaminen on vakuutetun vastuulla

Yksityisen alan eläkelaitokset lähettävät työeläkeotteen postitse Suomessa asuville työntekijöille ja yrittäjille kolmen vuoden kuluttua siitä, kun heille on viimeksi lähetetty työeläkeote tai siitä, kun he ovat viimeksi käyneet katsomassa työeläkeotteensa verkkopalvelussa edellyttäen, että he eivät ole valinneet sähköistä työeläkeotetta. Ajantasaisen työeläkeotteen saa myös eläkelaitoksen verkkopalvelusta tai Työeläke.fi -verkkopalvelusta. Julkisella alalla työskentelevät saavat työeläkeotteen Kevan verkkopalvelusta. Eläkeikää lähestyville Keva kuitenkin lähettää työeläkeotteen postitse yhden kerran, jos henkilö ei ole käynyt katsomassa työeläkeotetta verkkopalvelusta eikä ole tilannut itselleen paperitonta palvelua.

Vuodesta 2022 alkaen postitse lähetettävällä yksityisen alan työeläkeotteella on näytetty tiedot yksityisen ja julkisen alan työ- ja palvelussuhteiden työeläkettä kartuttaneista työansioista, työskentelystä yrittäjänä sekä eläkkeeseen oikeuttavista palkattomista ajoista kuluvalta ja kuudelta sitä edeltävältä vuodelta. Lisäksi otteella on tieto tähän asti karttuneen työeläkkeen määrästä. Koko työhistorian tiedot ovat katsottavissa sähköiseltä työeläkeotteelta. Julkisen alan sekä sähköisellä että postitse lähetettävällä työeläkeotteella on tiedot koko työhistoriasta.

Vakuutetun vastuulla on tarkistaa, että työeläkeotteen tiedot ovat oikein yksityisten alojen työsuhteiden osalta. Yksityisten alojen eläkelaitos selvittää puuttuvat ja virheelliset tiedot viimeisten kuuden vuoden osalta vakuutetun pyynnöstä. Tätä vanhempien tietojen osalta työntekijän on itse esitettävä riidaton selvitys työsuhdetietojen rekisteröimiseksi. Julkisten alojen osalta Keva selvittää puuttuvat ja virheelliset tiedot. Näiden tietojen korjaamisella ei ole määräaikaa.

Karttunut eläke säilyttää arvonsa

Työeläkettä karttuu vuodessa 1,5 prosenttia vuosiansioista. Vuoden 2017-2025 välisen siirtymäajan aikana 53-62-vuotiaille kertyy 1,7 prosenttia vuodessa. Lisäksi eläkkeen määrään vaikuttavaa elinaikakerroin, joka määräytyy elinajanodotteen mukaan. Työeläkkeet ovat etuusperusteisia mikä tarkoittaa, että työeläkevarojen sijoitustuotot eivät suoraan vaikuta maksettavien eläkkeiden määrään.

Indeksitarkistukset tehdään eläkkeensaajien tulotason ja ostovoiman säilyttämiseksi. Eläkettä laskettaessa eri vuosien palkkatiedot tarkistetaan palkkakertoimella ja maksussa oleva eläke tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä.

Karttunutta työeläkettä koskee koskemattomuusperiaate, jonka toteutuminen varmistetaan kokoamalla tiedot työsuhteista ja yrittäjätoiminnasta Eläketurvakeskuksen ja työeläkelaitosten rekistereihin. Eläkelaitokset vastaavat yhteisvastuullisesti eläkelupausten täyttämisestä.

Oikeussuojajärjestelmä takaa oikeusturvan

Oikeusturva hallintotoiminnassa merkitsee sitä, että lainmukaisuus ja lainalaisuus toteutuvat ja että yksityisen ihmisen tai yhteisön oikeudet ja edut sekä niiden toteutuminen ovat suojatut.

Oikeusturva taataan oikeussuojajärjestelmällä, joka on kaksiosainen. Ennalta vaikuttavan oikeussuojan tavoitteena on varmistaa, että asiat ratkaistaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oikein ja lainmukaisesti. Jälkikäteisen oikeussuojan tarkoituksena on puolestaan mahdollistaa virheellisen ratkaisun korjaaminen ja varmistaa lainmukainen menettely.

Tärkein ennakollisen oikeussuojan tae on se, että hallinnossa noudatettavasta menettelystä säädetään lailla.

Ennalta vaikuttavia oikeussuojakeinoja ovat muun muassa

  • asioiden käsittelyn määrämuotoisuus
  • esteellisyyssäännökset
  • asianosaisen kuuleminen ja
  • päätösten perusteleminen.

Jälkikäteinen oikeussuoja jakautuu

  • varsinaisiin muutoksenhakukeinoihin ja
  • ylimääräisiin muutoksenhakukeinoihin.

Eläkepäätökseen voi hakea muutosta

Eläkelaitoksen antamasta työeläkepäätöksestä voi valittaa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Ortodoksisen kirkon ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen eläkeasiaa koskevasta muutoksenhausta on omat säännöksensä.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeuden päätöksestä ei enää ole valitusoikeutta.

Sama valitusprosessi koskee myös eläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen määräämää maksuunpanoa ja työnantajan tekemää työntekijän työeläkevakuutusmaksun pidätystä.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee Kansaneläkelaitoksen antamista eläkepäätöksistä tehdyt valitukset. Lautakunnan toiminnasta säädetään laissa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta (1299/2006). Muutoksenhakulautakunnan päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta, joka on ylin oikeusaste sosiaalivakuutusasioissa.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.