Yksityisten alojen palkansaajaeläkelakien eli TyEL:n ja MEL:n mukaisia vanhuuseläkerahastoja kasvatetaan vuosittain 3 prosentin rahastokoron mukaan. Tämän lisäksi rahastoituja osia täydennetään.

Lisätäydennysten tarkoituksena on vanhuuseläkerahastojen vahvistaminen, jolloin esimerkiksi tulevien vuosien vakuutusmaksujen korotuspainetta voidaan vaimentaa. Vanhuuseläkkeiden rahastoituihin osiin ei tehdä indeksikorotuksia, kuten eläkkeisiin, joten rahastotäydennykset toimivat myös rahastoitujen osien arvon ja rahastointiasteen säilyttäjänä. Täydennykset kohdistetaan kaikkien 55 vuotta täyttäneiden työntekijöiden ja eläkkeensaajien karttuneisiin vanhuuseläkkeiden rahastoituihin osiin.

Vanhuuseläkkeen rahastoituihin osiin tehdään vuosittain täydennys, joka lasketaan eläkevastuun täydennyskertoimen avulla. Eläkevastuun täydennyskerroin määräytyy eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden pohjalta. Lisäksi osaketuottosidonnaisesta lisävakuutusvastuusta tehdään vanhuuseläkerahastojen täydennys, jos osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu ylittää ylärajansa. Osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun yläraja on yksi prosentti eläkelaitosten vastuuvelkojen ja eläkevastuiden yhteismäärästä.

Myös 53—62-vuotiaiden työntekijöiden työntekijän eläkemaksun korotettu osuus lisätään vahvistamaan vanhuuseläkerahastointia. Erikseen voidaan myös sopia näiden lisäksi tehtävistä vanhuuseläkerahastojen täydennyksistä. Näitä tehtiin esimerkiksi vuosina 2003—2013, kun rahastointia lisättiin vuoden 2005 eläkeuudistuksen yhteydessä. Tällä täydennyksellä varauduttiin työeläkemaksun kasvupaineeseen suurten ikäluokkien siirtyessä vanhuuseläkkeelle.

Lue lisää ETK.fi:stä:

Teknisesti vanhuuseläkerahastojen täydennykset tehdään vanhuuseläkkeiden rahastoituihin osiin ns. iv-kertoimen kautta. Iv-kerroin muodostuu neljästä osasta:

  • 1iv perustuu eläkevastuiden täydennyskertoimen avulla laskettavaan määrään
  • 2iv erikseen siirrettävän täydennyksen määrään
  • 3iv 53—62-vuotiaiden työntekijöiden korotetusta työeläkemaksusta tehtävän täydennyksen määrään ja
  • 4iv määrään, jolla osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu ylittää sallitun ylärajansa.

Eläketurvakeskus laskee iv-kertoimien arvot ja työeläkelaitokset hakevat arvoille vahvistuksen sosiaali- ja terveysministeriöltä osana TyEL:n mukaisen vakuutuksen laskuperusteita. Vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien täydennys tehdään kunkin vuoden viimeisenä päivänä.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.