Eläketurvakeskus julkaisee Tilastotietokannassa aikasarjoja maksetuista eläkkeistä, maksutulosta, palkka- ja työtulosummista, eläkevaroista ja eläkelaitosten lukumääristä vuodesta 1962 alkaen, jolloin keskeisimmät työeläkelait tulivat voimaan.

Vuoden 2023 maksetut työeläkkeet olivat 33 994,5 milj. euroa, maksutulo 31 958,7 milj. euroa, eläkevarat olivat 254 915,2 milj. euroa ja vakuutettujen palkka- ja työtulosumma yhteensä oli 107 206 milj. euroa. Vuoden 2023 viimeisenä päivänä toiminnassa olevia työeläkelaitoksia oli 19. 

Maksetut eläkkeet ja maksutulo nimellisarvoisina vuosina 1962-2021

Suomen työeläkejärjestelmä on hajautettu ja se koostuu useasta eri toimijasta. Yksityisellä alalla ovat eläkeyhtiöt, -säätiöt ja -kassat sekä Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Julkisella alalla on omat eläkelaitokset. Eläkkeiden maksuun tarvittavat varat kerätään pääasiassa vakuutusmaksuilla. Rahoitukseen käytetään eläkevarojen ja niille saatujen sijoitustuottojen lisäksi Työllisyysrahaston työeläkejärjestelmään maksamia suorituksia sekä valtion osuuksia.

(Päivitetty 3.6.2024)

Tilaston taulukot
Taulukot ETK:n tilastotietokannassa

Aikasarjat

Tuottaja: Eläketurvakeskus
Tilaston kotisivu: Työeläkeaikasarjat vuodesta 1962
Aihealue: Rahoitus ja vakuutus
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon: Ei

Kuvaus

Lakisääteinen työeläketurva rahoitetaan Suomessa pääasiassa työnantajien, työntekijöiden ja yrittäjien maksamilla työeläkemaksuilla ja maksuista kertyneillä eläkevaroilla.

Tilasto sisältää aikasarjoja yksityisten ja julkisten alojen  rahoitukseen liittyvistä luvuista vuodesta 1962 alkaen, jolloin keskeisimmät työeläkelait tulivat voimaan.

Tietosisältö

Tilasto sisältää tietoja yksityisten ja julkisten alan työeläkelaitosten maksetuista eläkkeistä, maksutulosta, varoista, palkka- ja työtulosummista ja eläkelaitosten lukumääristä. Luvut vastaavat rahavirta ja tunnusluku taulukoiden lukuja vuodesta 2007.

Käytetyt luokitukset

Tilasto on jaoteltu työeläkelakikohtaisesti. Yksityisen alan työeläkelakeja ovat TEL, LEL, TaEL, TyEL, MEL, YEL, MYEL. Julkisen alan eläkejärjestelmistä kunnat ja valtio on esitetty erikseen. Muut julkisen alan eläkejärjestelmät (eli kirkko, Kela ja Suomen Pankki) esitetään yhtenä kokonaisuutena.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään osittain sähköisesti.
Tietoja kerätään Eläketurvakeskuksen eläkerekisteristä, eläkelaitosten toimintakertomuksista ja tilinpäätöksistä. Myös eläkelaitosten ja TELA:n toimittamia tietoja käytetään.

Päivitystiheys

Kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilastovuotta seuraavan vuoden kesäkuussa.

Aikasarja

Tilastotiedot ovat pääosin vuodesta 1962 lähtien.

Asiasanat

Maksetut eläkkeet, maksutulo, varat, palkka- ja työtulosumma ja eläkelaitosten lukumäärä.

Aikasarjat

Käsitteet ja määritelmät

Maksetut eläkkeet

Vuodesta 2006 alkaen maksetut eläkkeet on eläkelaitosten tilinpäätöksistä ja kustannustenjakoa varten ilmoittamista tiedoista kerätty kustannustenjaon mukainen maksetut eläkkeet.

Vuosien 1962 – 2005 maksetut eläkkeet on Eläketurvakeskuksen eläkerekisteristä maksavan eläkelaitoksen mukainen, mutta yksityisen sektorin lakijaottelua on korjattu vuosien 1980 – 2005 osalta laskennallisesti kustannustenjakoa varten ilmoitetuilla tiedoilla. Korjatut määrät kuvaavat kunkin eläkejärjestelmän vastuulla olevia maksettuja eläkkeitä. Yksityisen alan maksetut eläkkeet on vertailukelpoinen Kelan julkaiseman tilaston Kokonaiseläkemeno ja ETK:n julkaiseman Suomen työeläkkeensaajat tilastojulkaisun kanssa.

Taulukko on jaoteltu peruseläketurvaan, lisäeläketurvaan (TEL-L ja YEL-L) ja maatalouden erityiseläkkeisiin. MYEL:n lisäeläkkeet ovat olleet määrältään erittäin vähäisiä. Taulukossa ne sisältyvät YEL:n lisäeläkkeisiin.

Maatalouden erityiseläkkeet ovat sukupolvenvaihdoseläkkeitä, lopettamistukia, luopumiseläkkeitä, -korvauksia ja -tukia.

Valtio sisältää valtion VEL:n,  VaEL:n ja JuEL:n virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon olevan eläkkeen.

Kunnat sisältää KuEL:n, KVTEL:n ja kunnan JuEL:n palvelussuhteessa karttuneet eläkkeet.

Kunnan ja valtion vanhat eläkkeet ovat taulukossa erikseen. Kunnan vanhat eläkkeet ovat kuntien jäsenyhteisöjen eläkesäännösten mukaan karttuneita eläkkeitä. Valtion vanhoja eläkkeitä ovat valtion vanhan, ennen VEL:n voimaan tuloa vallinneen, eläkejärjestelmän mukaiset eläkkeet.

VEKL sisältää tutkintojen ja pienten lasten kotihoidon jaksojen perusteella karttuneet eläkkeet.
• alle kolmivuotiaan lapsensa hoitamisen vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötä ja saa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) mukaista tukea
• suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon
• suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai
• suorittanut ammatillisen perustutkinnon.

Maksutulo

Maksutulo on jaoteltu seuraaviin osiin:
• Työnantajan maksuosuus
• Työntekijän maksuosuus
• Palkansaajista yhteensä
• Yrittäjän vakuutusmaksu
• Valtion osuus
• Työllisyysrahaston maksu
• Maksutulo yhteensä

TEL:n, LEL:n, TaEL:n, TyEL:n ja MEL:n mukainen maksutulo on tilinpäätöksen mukainen ja vertailukelpoinen ETK:n julkaiseman Tilastotietoja työeläkelaitosten toiminnasta kanssa. TEL, LEL, TaEL ja TYEL maksutulo sisältää myös TEL-L maksutulon.

YEL- ja MYEL– maksutulot ovat tilinpäätöksen mukaisia ja vertailukelpoisia ETK:n julkaiseman Tilastotietoja työeläkelaitosten toiminnasta kanssa. YEL maksutulo sisältää YEL-L maksutulon.

MYEL-vakuutus on koskenut maatalousyrittäjien lisäksi vuodesta 2009 lähtien apurahansaajia, joille on myönnetty Suomesta taiteelliseen tai tieteelliseen toimintaan tarkoitettu apuraha. MYEL-vakuutusmaksu lasketaan vakuutetun henkilökohtaisen apurahan määrään perustuvan MYEL-työtulon perusteella.

Kuntien maksutulo on vuodesta 1966 alkaen. Luvut ovat Kevan (entinen Kuntien eläkevakuutus) tilinpäätösten mukaisia.

Valtion maksutulon luvut ovat Valtion eläkerahaston tilinpäätösten mukaisia. Valtion virastot ja laitokset maksoivat ensimmäisen kerran eläkemaksuja Valtion eläkerahastolle (VER:lle) vuonna 1991.

Muut sisältää kirkon, Kelan, ja Suomen Pankin.

Kela alkoi maksaa työnantajan kannatusmaksuja vuodesta 1991 alkaen. Luvut ovat Kelan tilinpäätösten mukaisia.

Kirkon maksutulo on vuodesta 1966 alkaen. Vuosien 2007 – 2015 maksutulo on tilinpäätösten mukainen. Vuosien 1966 – 2006 maksutulo on laskettu keskimääräiselle vakuutusmaksuprosentilla palkkasummasta.

Suomen Pankin maksutulo on vuodesta 2005. Vuosien 2005 -2015 maksutulo on tilinpäätöksen mukainen. Vuosien 1966 – 2006 maksutulo on laskettu keskimääräiselle vakuutusmaksuprosentilla palkkasummasta. Suomen Pankin työnantajan maksuosuudessa on mukana eläkerahastomaksut ja ylijäämämaksut Suomen Pankille.

Varat

TyEL varat
Vuodesta 2013 alkaen eläkevaroina käytetään tilinpäätöksessä ilmoitetun vakavaraisuuspääoman ja vakavaraisuuslaskennassa käytetyn vastuuvelan summaa.
Vuosien 2006 – 2012 eläkevaroina käytetään tilinpäätöksessä ilmoitetun toimintapääoman ja vakavaraisuuslaskennassa käytetyn vastuuvelan summaa.
Vuosien 1997 – 2005 eläkevaroina käytetään sijoitusomaisuutta käyvin arvoin.
Vuosien 1962 – 1996 eläkevaroina käytetään vastuuvelkaa.

MEL varat
Vuodesta 2013 alkaen eläkevaroina käytetään tilinpäätöksessä ilmoitetun vakavaraisuuspääoman ja vakavaraisuuslaskennassa käytetyn vastuuvelan summaa.
Vuosien 2006 – 2012 eläkevaroina käytetään tilinpäätöksessä ilmoitetun toimintapääoman ja vakavaraisuuslaskennassa käytetyn vastuuvelan summaa.
Vuosien 1962 – 2005 eläkevaroina käytetään vastuuvelkaa.

YEL varat
Eläkevaroina käytetään vastuuvelkaa.

MYEL varat
Eläkevaroina käytetään vastuuvelkaa.

Kuntien varat
Kunnan varoina on eläkevastuurahasto. Vuodesta 2006 alkaen Keva siirtyi markkina-arvoiseen tuloslaskentaan, ja Kevan eläkevastuurahastoon on sisältynyt sijoitusomaisuuden kertynyt käypien arvojen ja hankintamenon realisoitumaton arvonmuutos.

Valtion varat
Vuodesta 1990 alkaen varat ovat käyvin arvoin laskettu sijoitusomaisuus. Valtion Eläkerahaston (VER) hallinnoi ja sijoittaa valtion eläkejärjestelmän eläkemaksuja.

Muut  varat
Muut  sisältävät kirkon eläkerahaston varat vuodesta 1962, Kelan katettavan eläkevastuun vuodesta 1991 ja Suomen Pankin eläkerahaston varat vuodesta 1988.

Kirkon eläkerahasto on ollut olemassa vuodesta 1991 alkaen. Tätä ennen sijoitettiin eläketulojen ja -menojen erotukset. Kirkon eläkerahaston varat on sijoitusomaisuus käyvin arvoin.

Kelan eläkevastuurahasto perustettiin vuonna 1991. Kelan varoina on katettava eläkevastuu.

Palkka- ja työtulosummat

Palkkasumma sisältää yritysten kaikille työntekijöille vuoden aikana maksetut palkat eläkelaitosten tilinpäätösten liitetietojen mukaan. Myös MYEL- ja YEL-työtulot perustuvat tilinpäätösten liitetietoihin. Tiedot ovat tilinpäätöstä laadittaessa tehtyjä arvioita.

Postipankilla oli oma eläkelaki 31.12.1987 saakka. 1.1.1988 alkaen tehtiin muutos, että alusta alkaen Postipankin karttumat/työsuhteet/palkat muutettiin TEL:n mukaiseksi. Sen tähden Postipankin palkkasummat on laskettu TEL eläkelakiin esitetyn aikasarjan alusta alkaen.

Valtio sisältää vain valtion palveluksessa olevien VEL:n,  VaEL:n ja JuEL:n mukaisia palkkoja vuodesta 1990 lähtien. Kustannustenjaon mukainen palkkasumma on vuodesta 2006 alkaen.

Kunnat sisältää KuEL:n, KVTEL:n ja JuEL:n mukaiset palkkasummat. Kustannustenjaon mukainen palkkasumma on vuodesta 2006 alkaen.

Muut julkiset sisältävät Kirkon keskusrahaston (KiEL), Kelan toimihenkilöiden (KelaL), Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja Suomen Pankin eläkesäännön (SPELAS) mukaan vakuutettujen palkkasummat vuodesta 1962 ja Ortodoksisen kirkon papiston eläkekassan palkkasumman vuodesta 2006.

Eläkelaitosten lukumäärä

Eläkelaitosten lukumäärä on tilastovuoden viimeisenä päivänä toiminnassa olevien eläkelaitosten lukumäärä. Työeläkevakuutusyhtiöt vakuuttavat myös TEL-L:n ja YEL:n mukaan. TyEL eläkekassoista vain osa vakuuttaa myös YEL:ä.

1.1.2012 alkaen Keva on huolehtinut kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön työeläkepalveluista. 1.1.2017 tulee voimaan julkisten alojen eläkelaki JuEL, joka korvaa kunnan (KuEL), valtion (VaEL), ev. lut. kirkon (KiEL) ja Kelan (KelaL) eläkelait.

KVTEL:n/KuEL:n/JuEL:n mukaan vakuutetaan kunta-alan henkilöstön palvelussuhteet.

VEL:n/VaEL:n/JuEL:n mukaan vakuutetaan valtion palveluksessa olevien henkilöiden palvelussuhteet.

KiEL:n/JuEL:n mukaan vakuutetaan kirkon henkilöstö. Kirkon eläkerahasto vastaa kirkon henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Luokaan Muut on laskettu yhteen Kelan toimihenkilöiden, Suomen Pankin eläkerahaston, Ortodoksisen kirkon ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen eläkelakien mukaista eläketoimintaa harjoittavat eläkelaitokset.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.