Komissio julkaisee säännöllisin väliajoin vihreitä kirjoja eli keskustelualoitteita. Näiden tavoitteena käynnistää keskustelu ajankohtaisesta teemasta EU-tasolla.

Vihreisiin kirjoihin liittyy aina julkinen kuuleminen. Keskustelusta seuraa valkoinen kirja, joka koostuu mahdollisista lainsäädäntö- ja politiikkatoimista. Yhdessä vihreä ja valkoinen kirja muodostavat kokonaisuuden.

Keskustelua Euroopan ikääntymisestä

EU-komissio julkaisi tammikuussa vihreän kirjan eli keskustelualoitteen väestön ikääntymisestä. Keskustelualoite pohjautuu komission kesällä 2020 julkaisemaan raporttiin, joka käsitteli väestörakenteen muutosta sekä EU:n sosiaalisten oikeuksien pilaria.

Vihreän kirjan ja siitä käydyn keskustelun pohjalta julkaistaan valkoinen kirja, jossa tuodaan esille mahdollisia lainsäädäntöaloitteita väestön ikääntymiseen liittyen.

Väestön ikääntymisellä tarkoitetaan väestön keski-iän nousua. Eurooppa on tällä hetkellä ”vanhin” maanosa ja mediaani-ikä on 42,5 vuotta, kun Afrikassa se on puolet tästä.  Ero pysyy myös tulevina vuosikymmeninä.

Raportissa käsitellyt asiat, kuten koulutus, työmarkkinat, eläkejärjestelmät sekä pitkäaikaishoito kuuluvat pääasiallisesti kansallisen toimivallan piiriin. Jokainen jäsenvaltio päättää eläkepolitiikasta itsenäisesti.

Kuinka eläkejärjestelmien tulisi vastata?

Eläkejärjestelmän rahoittajien ja etuudensaajien suhde muuttuu tulevaisuudessa yhä epäedullisempaan suuntaan, kun elinajanodote pitenee ja eläkeläisten määrä kasvaa. Haaste on eläkejärjestelmien pitäminen tasapainossa samalla kun sukupolvien välisestä solidaarisuudesta tulisi kantaa huolta. Eläkkeiden pitäisi olla riittäviä ilman että niiden rahoitus olisi liian kallista.

Työurien pidentäminen on keskeinen ratkaisu ikääntymisen mukanaan tuomaan heikentyneen huoltosuhteen haasteeseen. Työurien pidentäminen eläkkeelle siirtymistä myöhentämällä parantaa eläke-etuuksia ja vähentää järjestelmään kohdistuvaa menopainetta.

Raportissa viitataan Eurostatin tuoreimpaan väestöennusteeseen, jonka mukaan: ” EU:n vanhushuoltosuhde voi pysyä vuonna 2040 samalla tasolla kuin vuonna 2020 vain, jos työuria jatketaan 70 ikävuoteen.”

Toimenpiteinä suositellaan varhaiseläkeväylien rajoittamista, eläkejärjestelmien kattavuuden lisäämistä sekä lisäeläkesäästämismahdollisuuksista tiedottamista. Samalla on kuitenkin huomioitava eläkejärjestelmien uudelleenjako- sekä oikeudenmukaisuuslogiikka: tulevien sukupolvien asema, nuorten työntekijöiden kohtelu sekä perhe-elämään liittyvien hoivavelvoitteiden aiheuttama urakatkosten eläketurva.

Väestön ikääntyminen on osittain seurausta alentuneesta syntyvyydestä. Raportissa ei kuitenkaan käsitellä syntyvyyttä.

Vihreää kirjaa koskeva kuuleminen kestää 21. huhtikuuta asti.

Aiheesta muualla: