Eläketurvakeskus toimii työeläketurvan toimeenpanon ja kehittämisen lakisääteisenä yhteiselimenä muuten hajautetussa työeläkejärjestelmässä. Sen tarkoituksena on edistää eläkejärjestelmän täytäntöönpanoa ja kehittämistä.

Eläketurvakeskus ei hoida työntekijöiden vakuuttamista eikä myönnä tai maksa eläkkeitä. Eläketurvakeskuksen tehtäviä ovat muun muassa:

  • tutkimusten, tilastojen ja taustaselvitysten tuottaminen työeläketurvan arviointia, kehittämistä ja uudistusten seurantaa varten
  • työeläketurvaa koskevan lainvalmistelun tukeminen
  • työeläketurvan toimeenpanoon liittyvien palvelujen kuten kustannustenjaon ja aktuaaripalvelujen hoitaminen
  • työeläketurvaa koskeva tiedottaminen, koulutus ja neuvonta
  • työeläketurvaan liittyvien laki-, ulkomaan-, ja valvontapalvelujen tuottaminen
  • työeläkeasioissa kansainvälisenä yhdyslaitoksena toimiminen ja kaikkien Suomessa asuvien ulkomaista eläkettä koskevien hakemusten välittäminen ulkomaille
  • työeläkealan yhteistyön edistäminen ja tietojenvaihto muiden laitosten ja viranomaisten välillä. Työeläkealan toimeenpanossa tarvittavien yhteisten rekisterien ja palveluiden toimivuudesta huolehtiminen.

Eläketurvakeskuksen asemasta ja tehtävistä säädetään omassa laissaan (Laki Eläketurvakeskuksesta 2006/397).

Eläketurvakeskuksen tuottamien palveluiden asiakkaita ovat työeläkelaitokset, muut sosiaaliturvan ja sosiaalivakuutuksen hoitajat ja viranomaiset, päätöksentekijät, tutkimus- ja koulutusinstituutiot, työeläkevakuutetut ja työeläkevakuutuksen ottajat sekä tiedotusvälineet.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.