Kun uuden alkavan eläkkeen määrää lasketaan, vakuutetun työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Maksussa olevia työeläkkeitä tarkistetaan vuosittain tammikuun alussa työeläkeindeksillä.

Työeläkeindeksi

Indeksitarkistuksen määrään vaikuttavat Tilastokeskuksen laskemien kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksin muutokset. Työeläkeindeksissä hintatason muutoksen osuus on 80 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 20 prosenttia.

Pelkistetty esimerkki: jos ansiotason muutos on 3,5 prosenttia ja hintatason muutos 2 prosenttia, niin

  • Työeläkeindeksin muutos = 0,8 x 2 + 0,2 x 3,5 = 2,3 %
  • Palkkakertoimen muutos = 0,2 x 2 + 0,8 x 3,5 = 3,2 %

Käytännössä tämä tarkoittaa, että työeläkeindeksin mukainen tarkistus korvaa hintatason muutoksen, mutta myös parantaa eläkkeen ostovoimaa määrällä, joka on 20 prosenttia kuluttajahintaindeksin nousun ylittävästä ansiotasoindeksin noususta eli palkansaajien reaaliansiotason muutoksesta.

Eläkkeen ostovoiman lisäys on siis sitä suurempi, mitä enemmän palkkataso nousee reaalisesti. Samalla kuitenkin työeläkeindeksillä tarkistetut eläkkeet jäävät keskimääräisen palkkatason kehityksestä jälkeen, ja sitä enemmän, mitä nopeampaa palkkatason reaalikehitys on (kuva).

Palkkakerroin on aktiiviajan indeksi

Palkkakertoimessa hintatason muutoksen osuus on 20 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 80 prosenttia. Se siis korvaa hintatason muutoksen lisäksi 80 prosenttia palkansaajien ansiotason reaalimuutoksesta.

Eläkkeen perusteena olevien palkkojen ja työtulojen ohella palkkakertoimen kehitykseen on sidottu myös työeläkelaeissa säädetyt erilaiset rahamäärät, joiden mukaan määritellään muun muassa vakuuttamisvelvollisuuden tai eläkelain piiriin kuulumista tai oikeutta tiettyihin etuuksiin.

Indeksit perustuvat toteutuneeseen hinta- ja ansiokehitykseen

Eläkeindeksit perustuvat aina jo toteutuneeseen hinta- ja ansiotason kehitykseen, sillä indeksilaskelma tehdään tarkistusvuotta edeltävän kalenterivuoden kolmannen vuosineljänneksen numeroilla. Esimerkiksi vuoden 2022 eläkeindeksit perustuvat hinta- ja ansiotason muutoksiin vuoden 2020 kolmannesta vuosineljänneksestä vuoden 2021 kolmanteen neljännekseen.

Työeläkeindeksin ja palkkakertoimen pistelukuun eivät vuoden 2017 alusta alkaen vaikuta työntekijän työeläkemaksun muutokset.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksella työeläkeindeksin ja palkkakertoimen pisteluvut vuosittain lokakuun loppuun mennessä eli kaksi kuukautta ennen vuodenvaihteessa tehtävää eläkkeiden tarkistusta.

Työeläkeindeksistä ja palkkakertoimesta säädetään työntekijän eläkelaissa (TyEL 96–100 §).

Miten indekseillä tarkistaminen tehdään?

Esimerkki maksussa olevan työeläkkeen tarkistamisesta

Henkilön työeläke oli vuonna 2017 eläkkeen alkaessa 1400 euroa kuukaudessa. Taulukossa on esitetty laskentakaavat eläkkeen tarkistamisesta vuosille 2018–2020. Indeksitarkistus tehdään edellisenä vuonna maksussa olleen eläkkeen määrään.

VuosiTyöeläkeindeksiIndeksitarkistettu eläke
201725341 400,00
201825482548 / 2534 x 1 400 = 1 407,73
201925852585 / 2548 x 1 407,73 =1 428,18
202026172617 / 2585 x 1 428,18 = 1 445,86

Esimerkki aktiiviaikaisten ansioiden tarkistamisesta

Esimerkissä on tarkistettu työntekijän palkat vuosina 2016–2020 eläkkeen alkamisvuoden 2020 tasoon. Indeksitarkistus tehdään suoraan palkan ansaitsemisvuoden tasosta eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

VuosiPalkkakerroinSaatu palkkaIndeksitarkistettu palkka
20161,37325 0001,446 / 1,373 x 25 000 = 26 329,21
20171,38926 3501,446 / 1,389 x 26 350 = 27 431,32
20181,39126 8901,446 / 1,391 x 26 890 = 27 953,23
20191,41727 5001,446 / 1,417 x 27 500 = 28 062,81
20201,44628 7601,446 / 1,446 x 28 760 = 28 760,00

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.