Harmaa talous tarkoittaa yleensä yritystoiminnassa tapahtuvaa lakisääteisten maksujen ja velvoitteiden, kuten työeläkevakuuttamisen laiminlyömistä. Työnantajavelvoitteiden laiminlyöntien syitä ovat tyypillisesti tietämättömyys, erehdys tai huolimattomuus. Kun laiminlyönnin syynä on tahallinen palkanmaksuun liittyvien velvoitteiden välttely, korostuu viranomaisten välisen yhteistyön merkitys.

ETK tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa harmaan talouden torjumiseksi. Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto tarjoaa kootusti ajankohtaista tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta Suomessa. Sivustoa ylläpidetään keskeisten harmaan talouden torjuntaa tekevien viranomaisten yhteistyöllä.

Aiheesta muualla: Harmaa talous & talousrikollisuus

Operatiivinen viranomaisyhteistyö

ETK saa valvontaimpulsseja muilta viranomaisilta. Esim. verottaja ja aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueet tekevät ilmoituksia epäillyistä työeläkevakuuttamisen laiminlyönneistä ETK:lle. Poliisin kanssa ETK tekee yhteistyötä työeläkevakuutusmaksupetoksien selvittelyssä.  

ETK tekee yhdessä Verohallinnon ja aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun kanssa yhteistarkastuksia rakennustyömaille. Yhdellä valvontakäynnillä selvitetään tilaajavastuu-, työturvallisuus- ja ulkomaalaislain velvoitteiden noudattamista, työeläkevakuuttamisen oikeellisuutta sekä rakentamisen tiedonantovelvollisuuden toteutumista. Yhteisvalvontakohteista löytyy yleensä keskimääräistä enemmän valvontahavaintoja kullekin viranomaiselle.  

ETK tekee yhteistyötä myös valvonnan nk. erityiskohteiden tiimoilta. Tällaisia erityiskohteita ovat laajuudeltaan tai muuten merkittävyydeltään huomattavat rakennuskohteet, kuten esimerkiksi ydinvoimalatyömaat. ETK valvoo työmailla toimivien työnantajien eläkevakuuttamisen oikeellisuutta. Suurten työmaiden valvonnassa on hyödynnetty mm. Verohallinnolta saatuja rakentamiseen liittyvän ilmoitusvelvollisuuden työntekijätietoja. Näkyvällä yhteistyöllä pyritään ennaltaehkäisemään harmaan talouden ilmiötä.  

Pimeän työn torjuntaa EU-tasolla

Euroopan komissio tukee pimeän työn torjuntaa keväällä 2016 perustetun EU:n pimeän työn vastaisen yhteistyöfoorumin avulla. Jäsenvaltioiden rajat ylittävissä tilanteissa viranomaisilla on haaste puuttua pimeään työhön. Foorumin työn keskiössä ovat

  • rajat ylittävän viranomaisyhteistyön edistäminen
  • tietopohjan ja osaamisen lisääminen sekä 
  • toisten maiden parhaista käytänteistä oppiminen.

EU-foorumin työ käytännössä 

Käytännössä pimeän työn torjuminen on tarkoittanut mm. EU-foorumin teettämiä tutkimuksia, työkaluja ja oppimismateriaaleja jäsenmaiden torjuntatyön tueksi, foorumin järjestämiä seminaareja sekä viranomaisvierailuja toisiin jäsenvaltioihin. Esim. valvontaosaston tarkastajat ovat olleet tutustumassa Belgian sosiaaliturvaviranomaisen tarkastustoimintaan.  

Kansallinen yhteistyöverkosto

Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö asetti elokuussa 2016 kansallisen viranomaisten yhteistyöverkoston foorumin työtä edistämään. Verkoston tärkeä tehtävä on jakaa tietoa eri toimijoille pimeän työn vastaisesta yhteistyöstä, valvontakeinoista, uusista ilmiöistä ja parhaista käytännöistä. ETK on mukana verkoston työssä. 

Aiheesta muualla: European Platform tackling undeclared work

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.