Työeläkevakuutusyhtiöt hoitavat pääasiassa yksityisten alojen työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteistä työeläketurvaa.

Työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutetut muodostavat suurimman osan kaikista työeläkevakuutetuista. Työeläkeyhtiöissä vakuutettuja oli kaikkiaan noin 70 prosenttia kaikista noin 2,7 miljoonasta työeläkevakuutetusta. Työeläkeyhtiöiden etuudensaajat muodostivat puolestaan noin hieman alle 60 prosenttia kaikista työeläke-etuudensaajista.

Työeläkeyhtiöt ovat:

  • Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
  • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  • Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
  • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

ETK:n Tilastotietokannasta löytyy lisää tietoa eri työeläketoimijoiden vakuutetuista, eläkkeensaajista, maksutuloista ym. suureista.

Työeläkevakuutusyhtiö on tarkkaan säännelty yhtiömuoto

Työeläkevakuutusyhtiöön sovelletaan työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia (354/1997) sekä vakuutusyhtiölakia (521/2008).

Suomessa työeläkevakuutusyhtiön voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (mm. yritys tai yhteisö). Vähintään puolella perustajista on oltava asuinpaikka (oikeushenkilöllä kotipaikka) Euroopan talousalueella, ellei sosiaali- ja terveysministeriö myönnä tästä poikkeusta.

Ulkomaiset vakuutusyhtiöt eivät voi suoraan harjoittaa Suomessa lakisääteistä eläkevakuutusta, mutta ulkomainen yhteisö tai luonnollinen henkilö voi perustaa Suomeen työeläkevakuutusyhtiön. Yhtiötä koskevat samat toimiala- ja toimiluparajoitukset kuin suomalaistenkin perustamia työeläkevakuutusyhtiötä. Toistaiseksi yksikään ulkomainen vakuutusyhtiö ei harjoita työeläkevakuutustoimintaa Suomessa.

Työeläkevakuutusyhtiö voi olla yhtiömuodoltaan joko vakuutusosakeyhtiö (myös julkinen) tai keskinäinen vakuutusyhtiö. Keskinäisen vakuutusyhtiön omistajina ovat vakuutuksenottajat eli työnantajat ja vakuutetut eli työntekijät sekä mahdolliset takuuosuuden omistajat.

Työeläkevakuutusyhtiöltä vaadittava peruspääoma on vähintään viisi miljoonaa euroa.

Lakisääteistä työeläkevakuutusta harjoittavalla työeläkevakuutusyhtiöllä tulee myös olla valtioneuvoston myöntämä toimilupa. Valtioneuvosto voi liittää antamaansa toimilupaan ehtoja, jotka ovat tarpeen vakuutuksenottajien ja vakuutettujen etujen turvaamiseksi, yhtiön vakaan toiminnan varmistamiseksi sekä työeläkevakuutustoiminnan terveen kehityksen edistämiseksi. Työeläkevakuutusyhtiön yhtiöjärjestykselle ja sen muutoksille on myös saatava Finanssivalvonnan vahvistus.

Työeläkevakuuttaminen on pidettävä erillään muusta liiketoiminnasta

Työeläkevakuutusyhtiö ei voi harjoittaa muuta vakuutustoimintaa kuin työntekijän eläkelain ja yrittäjän eläkelain mukaista toimintaa ja siihen liittyvää jälleenvakuutusta.

Suomen työeläkeyhtiöihin ei sovelleta EU:n henkivakuutusdirektiiviä, minkä vuoksi lakisääteisen työeläkevakuutuksen on oltava oikeudellisesti eriytetty konsernin muusta vakuutustoiminnasta.

Työeläkevakuutusyhtiölle kuuluvat varat on pidettävä erillään työeläkevakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön varoista. Työeläkevakuutusyhtiön tilinpäätöstä ei voida myöskään sisällyttää toisen yhtiön konsernitilinpäätökseen.

Työeläkevakuutusyhtiön varainhallinta ja maksuliikenne on myös järjestettävä siten, että varoja ei käytetä työeläkevakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön varainhallinnan järjestämiseen tai maksuliikenteen hoitamiseen.

Työeläkevakuutusyhtiön hallinto

Työeläkevakuutusyhtiöiden hallintorakennelma on normaalin yhtiömallin mukainen. Yhtiökokouksessa päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkaat vakuutusyhtiölain mukaisesti. Hallintoneuvosto valitaan yhtiökokouksessa ja hallintoneuvoston tehtävät määritellään osakeyhtiölainsäädännössä olevien periaatteiden mukaisesti.

Hallintoneuvosto nimittää hallituksen jäsenet. Hallintoneuvostossa ja hallituksessa on oltava sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Työnantajien ja palkansaajien edustajia on oltava yhtä monta, ja heidän yhteismääränsä on oltava vähintään puolet hallintoneuvoston ja vastaavasti hallituksen koko jäsenmäärästä. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemän kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuodesta 2019 alkaen valittavassa hallintoneuvostossa ja vuodesta 2020 alkaen valittavassa hallituksessa palkansaajien edustajia on oltava vähintään kolmasosa ja työnantajien edustajia kuudesosa jäsenmäärästä. Muutos johtuu siitä, että työntekijän työeläkevakuutusmaksun osuus kokonaistyöeläkevakuutusmaksusta kasvaa.

Työeläkeyhtiöllä tulee olla erityinen vaalivaliokunta, joka koostuu puoleksi vakuutuksenottajien ja puoleksi vakuutettujen edustajien ehdottamista henkilöistä. Vaalivaliokunta tekee hallintoneuvoston jäsenten palkkioita ja nimittämistä koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle ja hallituksen jäsenten palkkioita ja nimittämistä koskevat ehdotukset hallintoneuvostolle.

Hallitus valitsee normaalin osakeyhtiökäytännön mukaan toimitusjohtajan ja valvoo tämän toimintaa. Työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtaja ei saa olla vakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvan luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen toimitusjohtajana. Toimitusjohtaja ei saa myöskään olla yhtiönsä hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.