A1-todistus haetaan Eläketurvakeskuksesta. A1-todistus osoittaa ulkomailla työskentelevän henkilön kuuluvan Suomen sosiaaliturvaan. Ilman A1-todistusta henkilön sosiaaliturva tulee lähtökohtaisesti järjestää työskentelymaassa. Todistusta haetaan samalla hakemuslomakkeella silloin kun työtä tehdään EU/ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa.

Työnantaja hakee A1-todistusta työntekijälleen. Yrittäjä ja apurahansaaja hakevat todistusta itse. Jos työntekijällä on useita työnantajia ulkomaantyön aikana, voi hän hakea A1-todistusta myös itse.

Eläketurvakeskus myöntää A1-todistuksen hakemuksesta, jos todistuksen saamisen edellytykset täyttyvät. Todistus on maksuton. Jos todistusta ei haeta tai todistusta ei voida myöntää, henkilö ei voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskennellessään. Todistus kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen ulkomaantyöskentelyn alkua.

Todistusta haetaan sähköisestä asiointipalvelusta. Myös poikkeuslupaa (esimerkiksi työskentelyn pitkän keston vuoksi) haetaan sähköisestä asiointipalvelusta. Palvelu toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Sähköinen hakemus nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. A1-todistus voidaan myöntää myös jo alkaneelle ulkomaan työskentelylle.

Kiirehdimme hakemuksia ainoastaan, jos asialle on painavia perusteita. Perusteeksi työnantajan tulee toimittaa Eläketurvakeskukselle kohdemaan antama selvitys siitä, että työnteko tai palkanmaksu estyy ilman A1-todistusta.

Hae A1-todistusta.

Sähköisen asiointipalvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi-palvelussa (esim. verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin).

Asiointipalveluun ei voi toistaiseksi kirjautua ulkomaalaisilla tunnistustavoilla: yleiseurooppalaiset tunnistustavat tai Finnish Authenticator -sovelluksella.

Asiointipalvelu ei toimi Internet Explorer -selaimella.

Työnantajan tulee ensisijaisesti hakea työntekijälleen A1-todistusta. Työntekijä voi hakea todistusta itse vain, jos hänellä on useita työnantajia ulkomailla työskentelyn aikana.

Yrityksen puolesta asiointi edellyttää valtuutuksen tekemistä. Valtuutuksen voi tehdä Suomi.fi-palvelun Valtuudet-osiossa. Valitse sieltä Ulkomailla työskentelyyn liittyvän sosiaaliturva-asian hoitaminen. Käytössämme on tarkenne nimeltään aliorganisaatiotunniste, jolla voi rajata toimivaltuuksia organisaation sisällä. Asiasta tarkemmin neuvoo Suomi.fi-palvelu.

Jos yrityksesi on valtuutettu hoitamaan eri yritysten puolesta ulkomaantyön vakuuttamiseen liittyviä asioita, yrityksesi pääkäyttäjä pystyy nimeämään yrityksesi sisällä eri työntekijät hoitamaan eri yritysten asioita. Käytännössä pääkäyttäjä voi valita asiakastunnuksen (y-tunnus) ja kohdentaa sen avulla nimetylle työntekijälle valtuutuksen hoitaa asiakasyrityksen asiaa.

Jos yrityksesi täyttää hakemuksia toisen yrityksen puolesta sähköisessä asiointipalvelussa ETK:lle ei tarvitse erikseen toimittaa valtakirjaa, vaan tarvittavat valtuutukset hoidetaan sähköisesti Suomi.fi-valtuutuksen kautta.

Työnantajat, jotka eivät ole pystyneet aikaisemmin käyttämään ETK:n sähköistä asiointipalvelua, voivat hankkia Suomi.fi valtuutusoikeuden ns. virkailijavaltuuttamispalvelussa. Virkailijavaltuuttamispalvelun kautta työnantaja voi hakea työntekijöilleen ensisijaisesti valtuuksia, jotka ovat tyyppiä valtuutusoikeus.

Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset antaa varsinaiseen asiointiin oikeuttavia asiointivaltuuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuksissa. Valtuutusoikeuden saaminen edellyttää valtuushakemuksen tekemistä. Asiasta neuvoo tarkemmin Digi- ja väestötietovirasto.

Sähköinen asiointipalvelu ohjaa hakemuslomakkeen täytössä.

Eri henkilöryhmillä ja erilaisissa työskentelytilanteissa A1-todistuksen hakeminen tapahtuu hieman eri tavalla ja eri perustein.

Kun lähdetään työkomennukselle EU-maahan, A1-todistus tarvitaan osoitukseksi Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Jos lähdetään työkomennukselle  sosiaaliturvasopimusmaahan, tarvitaan todistus sovellettavasta lainsäädännöstä. Todistuksen hakee työnantaja käyttäen Eläketurvakeskuksen sähköistä asiointipalvelua.

Jos yrittäjä lähtee tilapäisesti työskentelemään toiseen EU-maahan, tarvitaan A1-todistus osoitukseksi Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Jos yrittäjä lähtee tilapäisesti työskentelemään sosiaaliturvasopimusmaahan, tarvitaan todistus sovellettavasta lainsäädännöstä. Hae todistusta sähköisestä asiointipalvelusta.

Ulkomailla tehtävää etätyötä varten työntekijä ja yrittäjä tarvitsevat A1-todistuksen, jos henkilön halutaan kuuluvan Suomen sosiaaliturvaan ulkomaan etätyön aikana. Ilman todistusta henkilö tulee vakuuttaa sen maan sosiaaliturvassa, jossa etätyö fyysisesti tehdään.

A1-todistus tarvitaan riippumatta siitä, onko työntekijä lähtenyt ulkomaille omasta vai työnantajan aloitteesta.

Työnantaja hakee työntekijälleen A1-todistusta, yrittäjä hakee todistusta itse. Hae todistusta sähköisestä asiointipalvelusta.

Jos apurahansaaja lähtee tilapäisesti työskentelemään toiseen EU-maahan, tarvitaan A1-todistus osoitukseksi Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Jos apurahansaaja lähtee tilapäisesti työskentelemään sosiaaliturvasopimusmaahan, tarvitaan todistus sovellettavasta lainsäädännöstä.

Hae todistusta sähköisestä asiointipalvelusta. Ota myös yhteyttä Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen (Melaan) ja hae MYEL-vakuutus ulkomaantyöskentelyn ajalle.

Aiheesta muualla:

Henkilö, joka työskentelee useassa EU-maassa, tarvitsee A1-todistuksen osoitukseksi siitä, minkä maan sosiaaliturvaan hän kuuluu.

Jos henkilö työskentelee useassa maassa vain yhdelle työnantajalle, todistuksen hakee ensisijaisesti työnantaja. Jos työnantajia on useita,  työntekijä voi hakea todistusta itse.

Hae todistusta sähköisestä asiointipalvelusta.

Freelancer voi tehdä työtä työsuhteessa tai yrittäjänä. Tyypillisesti freelancer  työskentelee useammalle toimeksiantajalle. Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen ulkomailla tehdyn työn aikana ja A1-todistuksen hakeminen riippuvat siitä, työskenteleekö freelancer työntekijänä vai yrittäjänä.


Hae A1-todistusta yrittäjän roolissa

 • jos lähdet tilapäisesti työskentelemään toiseen EU-maahan ja
 • sinulla on YEL-vakuutus.

Ilmoita hakemuksella, jos seuraavan 12 kuukauden aikana on tulossa myös muita ulkomaan työskentelyjaksoja.


Hae A1-todistusta työntekijän roolissa

 • jos työskentelet toistuvasti useassa EU-maassa ja
 • työskentelet työsuhteessa.

Jos sinulla ei ole YEL-vakuutusta, etkä tee ulkomaantyötä työsuhteessa, selvitä eläkelaitokselta oletko YEL-vakuuttamisvelvollinen. Jos otat YEL-vakuutuksen, hae A1-todistusta yrittäjän roolissa.


A1-todistusta ei tule hakea lainkaan

 • jos työskentelet ulkomailla ulkomaiselle työnantajalle työsuhteessa vain yhden työskentelyjakson, tai
 • et ota tai voi ottaa YEL-vakuutusta.

Näissä tilanteissa Eläketurvakeskus ei voi myöntää A1-todistusta vaan sinun tulee ilmoittaa Kelaan ulkomaille lähdöstä.

Jos lentohenkilön kotiasema on eri maassa kuin missä henkilö asuu tai tekee lentotyön lisäksi muuta työtä, tulee hakea A1-todistus osoitukseksi siitä, minkä maan sosiaaliturvaan hän kuuluu.

Todistuksen hakee ensisijaisesti työnantaja käyttäen Eläketurvakeskuksen sähköistä asiointipalvelua. Tarvittaessa lentohenkilö voi myös hakea itse todistusta sähköisesti.

Jos merenkulkija työskentelee muun kuin asuinmaansa lipun alla liikennöivällä aluksella tai tekee merityön lisäksi muuta työtä, tulee hakea A1-todistus osoitukseksi siitä, minkä maan sosiaaliturvaan hän kuuluu.

Todistuksen hakee ensisijaisesti työnantaja käyttäen Eläketurvakeskuksen sähköistä  asiointipalvelua. Tarvittaessa merenkulkija voi myös hakea itse todistusta sähköisesti.

Todistus hakemuksen vireilläolosta

Asiointipalvelusta on mahdollista tulostaa todistus hakemusasian vireilläolosta.

Myönnetyn A1-todistuksen lataaminen

Asiointipalvelusta voi ladata myönnetyn todistuksen ja saatekirjeen. Voit tulostaa ne asiointipalvelusta tarvittaessa itse tai ladata mobiililaitteelle.

Henkilöasiakkaat, joilla on Suomi.fi-viestit käytössä, saavat A1-todistuksen Suomi.fi -palveluun. Tieto Suomi.fi-viestin saapumisesta tulee sähköpostilla Suomi.fi-palvelusta.  A1-todistus ja saatekirje ovat viestin liitteinä. Jos Suomi.fi-viestit eivät ole käytössä, lähetetään asiakirjat postitse.

Työnantaja saa Eläketurvakeskukselta sähköpostin kun A1-todistus ja saatekirje ovat ladattavissa asiointipalvelusta. Sähköpostissa mainitaan asiaID, jolla työnantaja voi hakea myönnetyn todistuksen tiedot. Todistus ja saatekirje lähetetään työnantajalle myös postitse, jos työnantaja on valinnut asiakirjojen postittamisen paperisina.

Hakemuskäsittelyn eteneminen ja ratkaisut

Sähköisessä asiointipalvelussa voi seurata hakemuksen käsittelyn etenemistä. Asiointipalvelussa on nähtävissä käsittelyssä olevat, voimassaolevat, päättyneet ja luonnoksena olevat hakemukset. Tiedot näkyvät kolmelta vuodelta. Näistä voi halutessa printata myös erillisen Excel-taulukon.

Asiointipalvelusta näkyy myös, onko todistus myönnetty vai hylätty. Vain myönnetyt todistukset ovat ladattavissa asiointipalvelusta. Hylkäävät päätökset lähetetään asianosaisille postitse.

Ilmoita ulkomaantyön muutoksista Eläketurvakeskukselle

Eläketurvakeskus myöntää todistuksen Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta aina määräajaksi.

Jos ulkomaantyöhön liittyvät olosuhteet muuttuvat todistuksen voimassaoloaikana, ilmoita muutoksista Eläketurvakeskukselle sähköisessä asiointipalvelussa.  Eläketurvakeskukselle tulee ilmoittaa esimerkiksi seuraavat muutokset:

 • Suomeen paluu tai komennuksen keskeytyminen yli 30 päivää ennen todistuksen voimassaolon päättymistä
 • työsuhteen päättyminen
 • työnantajan vaihtuminen tai uuden rinnakkaisen työsuhteen tai yrittäjätoiminnan aloittaminen
 • pysyvä muutto ulkomaille
 • ulkomailla työskentelyn keskeytyminen lomautuksen, sairauden tai palkattoman vapaan, perhevapaan, vuorotteluvapaan tai muun vastaavan vapaan perusteella
 • lentohenkilökuntaan kuuluvan henkilön kotiaseman vaihtuminen
 • usean maan työskentelytilanteissa asuinmaan vaihtuminen
 • usean maan työskentelytilanteissa muutos asuinmaassa työskentelyn määrässä
 • usean maan työskentelytilanteissa työskentelymaan vaihtuminen, jos uusi työskentelymaa on jokin muu kuin EU/ETA-maa tai Sveitsi

Jos on jo voimassa oleva A1-todistus useassa maassa työskentelyä varten, ETK:lle ei yleensä tarvitse ilmoittaa, jos jokin työskentelymaista vaihtuu.

Jos komennus jatkuu yli 30 päivää työskentelyyn myönnetyn todistuksen umpeutumisen jälkeen, tulee henkilölle hakea uutta todistusta Eläketurvakeskuksesta. Jos olet hakenut todistuksen sähköisen asiointipalvelun kautta, voit käyttää palvelun esitäyttämää jatkohakemusta. Vanhoja Katso-valtuuksilla tehtyjä hakemuksia ei voi kuitenkaan kopioida eikä niistä voi tehdä esitäytettyä jatkohakemusta.

Jos olet epävarma siitä, kuuluuko muutoksesta ilmoittaa tai hakea uutta todistusta, ole yhteydessä asiakaspalveluumme.

Täytettävä verkkolomake sosiaaliturvaan kuulumisesta

Käytä ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua nopeuttaaksesi hakemuksen käsittelyä. Jos et voi tehdä hakemusta sähköisesti, täytä hakemuslomake sivuillamme ja tulosta se alla olevasta linkistä.

Sähköistä hakemuspalvelua ei voi käyttää, jos ulkomailla työskentelevällä henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta. Työnantaja ei voi tehdä sähköistä hakemusta, jos työnantajalla ei ole Suomi.fi-valtuuksia.

Täytetyn hakemuksen voi lähettää postitse. Lisäksi henkilöasiakkaat voivat lähettää hakemuksen Suomi.fi-viestin liitteenä.

Kun haet lähetetyn työntekijän todistusta paperilomakkeella, valitse oman roolisi mukainen lomake ja käytä aina uusimpia lomakkeita. Lähetetyt paperilomakkeet skannataan sähköiseen muotoon. Uusin hakemuslomake ohjautuu ETK:n sähköisessä postin lajittelussa oikeaan paikkaan ilman viivytyksiä.

Mikäli haet todistusta paperilomakkeella toisen yrityksen puolesta, lähetä hakemuksen liitteenä vapaamuotoinen valtakirja.

Kela saa ilmoituksen myönnetystä todistuksesta

Eläketurvakeskus ilmoittaa myöntämästään todistuksesta Kelalle. Kela toimittaa ilman erillistä hakemusta eurooppalaisen sairaanhoitokortin toisessa EU-maassa työskentelevälle, joka on edelleen sairausvakuutettu Suomessa. Kortti oikeuttaa oleskeluvaltion lakisääteisen terveydenhuoltojärjestelmän mukaiseen hoitoon ja korvaukseen annetusta hoidosta.

Näissä tilanteissa ota yhteyttä myös Kelaan:

 • Jos lähdet työskentelemään Intiaan, Kiinaan, Japaniin tai Etelä-Koreaan
 • Jos työkomennuksesi suuntautuu maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta (esim. Brasilia), ETK ei anna todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Tällöin hakemus Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuulumisesta tehdään Kelalle.
 • Jos perheenjäsenesi lähtee mukaan. Mukaan lähtevien perheenjäsenten tulee hakea erillisellä hakemuksella Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumista Kelasta.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.