ELSI-malli on dynaaminen mikrosimulointimalli, jolla saadaan tietoa Suomen eläkejärjestelmän tulevaisuuden kehityksestä yksilöaineiston perusteella.

Malli täydentää Eläketurvakeskuksen PTS-mallia, joka kuvaa eläkejärjestelmän kehitystä keskiarvotasolla. ELSI-mallilla saadaan keskiarvotietojen lisäksi tietoa eläkkeiden euromäärien ja korvausasteiden jakaumista. Mallissa voidaan tarkastella myös erilaisia henkilöryhmiä esimerkiksi koulutustasoittain.

Mikrosimuloinnin idea perustuu yksilötason aineistoon. ELSI-mallin perusjoukkona on koko Suomen täysi-ikäinen sosiaalivakuutettu väestö. Malli käsittelee sekä eläkkeensaajia että vielä työelämässä olevia henkilöitä.

Kunkin henkilön työuraa simuloidaan mallissa vuosi kerrallaan. Työuran aikana karttuneen eläkkeen perusteella lasketaan maksettavan eläkkeen suuruus, kun henkilö siirtyy simulaatiossa eläkkeelle. Tämän lisäksi malli simuloi jo eläkkeellä olevien tulevat eläkkeet.

Mallilla voidaan arvioida ja analysoida työeläkejärjestelmän muutoksia. Mallia voidaan käyttää myös taloudellisten tai demografisten kehitysten vaikutusten arviointiin. ELSI-mallilla on analysoitu vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksia julkaisussa ”Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista”, Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2015 (luku 6).

Lue lisää:

Aiheesta muualla: