Eläkesäätiö on yhden tai useamman työnantajan perustama säätiö, jonka tarkoituksena on eläkkeiden myöntäminen eläkesäätiössä vakuutetuille henkilöille. Eläkesäätiöt jaetaan A- ja B- sekä AB-säätiöihin sen mukaisesti, mitä turvaa ne vakuutetuilleen järjestävät.

A-eläkesäätiö tarjoaa yksinomaan vapaaehtoista lisäeläketurvaa. Vapaaehtoinen lisäeläketurva on eläkesäätiöissä yksin työnantajan kustantama. B-eläkesäätiössä on järjestetty pelkästään työntekijäin eläkelain (TyEL) mukainen eläketurva. Vuoden 2022 alusta lukien lakisääteistä työeläketurvaa harjoittava eläkesäätiö ei voi harjoittaa samassa eläkesäätiössä lisäeläketoimintaa. Tämä ei kuitenkaan koske niitä eläkesäätiöitä, jotka ovat olleet toiminnassa jo ennen 1.1.2022, eli nämä AB-eläkesäätiöt, joissa on  TyEL:n mukaisen eläketurvan (B-osasto) lisäksi järjestetty myös vapaaehtoinen lisäeläketurva (A-osasto) voivat jatkossakin jatkaa toimintaansa.

Eläkesäätiöiden lukumäärä on 2000-luvulla vähentynyt 37 säätiöstä 6 säätiöön. Eläkesäätiöissä vakuutetut muodostavat alle 1 prosentin kaikista työeläkevakuutetuista.

Lakisääteistä eläketurvaa hoitavat eläkesäätiöt vuoden 2024 alussa

  • L-Fashion Group Oy:n Eläkesäätiö
  • Sandvik Eläkesäätiö
  • Sanoman Eläkesäätiö
  • Telian Eläkesäätiö
  • Yara Suomen Eläkesäätiö
  • Yleisradion Eläkesäätiö

ETK:n Tilastotietokannasta löytyy lisää tietoa eri työeläketoimijoiden vakuutetuista, eläkkeensaajista, maksutuloista ym. suureista.

Eläkesäätiön sääntely

Eläkesäätiöön sovelletaan lakia eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021). Eläkesäätiön perustaminen edellyttää vähintään 150 vakuutettua. Eläkesäätiön säännöissä olevan määräyksen perusteella toimintapiiriin voi kuulua myös tiettyjä muita henkilöitä. Eläkesäätiö on juridisesti itsenäinen yksikkö, jonka hallinnossa työnantaja on edustettuna.

Eläkesäätiötoiminnan harjoittaminen edellyttää, että eläkesäätiön säännöille ja niiden muutoksille haetaan Finanssivalvonnan vahvistus, ja että säätiö ilmoitetaan säädetyssä ajassa rekisteröitäväksi eläkesäätiörekisteriin.

Samoin kuin uuden eläkekassan perustaminen, on uuden eläkesäätiön perustaminen mahdollista myös siten, että työeläkevakuutusyhtiö luovuttaa työnantaja- tai osakaskohtaista TyEL-vakuutuskantaa ja vakavaraisuuspääomaa uuteen eläkesäätiöön.

Eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annettua yleislakia sovelletaan myös lakisääteistä eläketurvaa täydentävään lisäeläkesäätiöön. Lisäksi lisäeläkesäätiöön sovelletaan myös lisäeläkesäätiöstä ja lisäeläkekassoista annetun lain (947/2021) täydentäviä säännöksiä.

Eläkesäätiöyhdistys ESY toimii eläkesäätiöiden ja kassojen edunvalvojana.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.