Työeläkelakikohtainen palkkasumma on kuukausitilasto, joka sisältää tuoreimman tiedon palkansaajien työeläkevakuutettujen palkkasummien kehityksestä työeläkesektorin ja työeläkelain mukaan.

Tilaston taulukot ETK:n tilastotietokannassa

Tarkastele kuluvan vuoden palkkasummaa kuvasovelluksessa

Työeläkevakuutetut tienasivat yli 100 miljardia euroa vuonna 2023

Työeläkevakuutetun palkkasumman vuosimuutos yhteensä ja sektorikohtaisesti. Julkisen sektorin palkkasumman kehitys on vakaampaa verrattuna julkisen sektorin palkkasumman kehitykseen. Vuonna 2020 palkansaajien palkkasumma pieneni suhteessa edelliseen vuoteen 0,4 prosenttia (yksityisen sektorin palkkasumma laski 1,3 prosenttia mutta julkisen palkkasumma kasvoi 1,9 prosenttia). Vuonna 2021 palkkasaajien palkkasumma kasvoi reilut viisi prosenttia (yksityisen sektorin palkkasumma 5,4 ja julkisen sektorin palkkasumma 4,5 prosenttia). Vuonna 2022 palkkasumma kasvoi edelliseltä vuodelta yhteensä 6,4 prosenttia sekä sektorikohtaisesti vastaavasti 7,4 ja 4,0 prosenttia.

Vuonna 2023 yksityisen ja julkisen työeläkesektorin palkkasumma kasvoi Eläketurvakeskuksen kuukausitilaston mukaan 4,8 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Yksityisen sektorin kasvu oli maltillisempaa ollen noin 4,1 prosenttia kun taas julkisella sektorilla palkkasumma kasvoi noin 6,4 prosenttia. Palkansaajien työeläkevakuutettu palkkasumma kasvoi vuonna 2023 yhteensä noin 101,1 miljardiin euroon.

Palkkasumman kasvuun vaikuttivat vuonna 2023 tehdyt isot palkkojen korotukset sekä työehtosopimusneuvotteluissa sovitut kertakorvaukset. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan ansiotasoindeksi kasvoi 4,2 prosenttia viime vuonna.

Työeläkevakuutettu palkansaajien palkkasumma miljoonina euroina kuukausittain vuosina 2020-2022, yksityinen ja julkinen sektori yhteensä. Kuvassa esitetään palkkasumman kuukausittaista vaihtelua vuosina 2020-2022. Palkkasumman keskimääräinen kuukausitaso oli noin 7,2 miljardia euroa vuonna 2020, 7,6 miljardia euroa vuonna 2021 ja 8 miljardia euroa vuonna 2022. Näin kuukausittain verratessa palkkasumma oli keskimäärin noin 400 miljoonaa eurolla korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Palkkasumman merkittävä kasvu kesäkuussa ja heinäkuussa johtuu erityisesti lomarahojen maksusta. Kesäkauden jälkeen kuukausittain palkkasumma palautuu kesää edeltävälle tasolle.

Tuoreimmat työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausitiedot on julkaistu ETK:n tilastotietokannassa.

(Päivitetty 13.2.2024)

Lue lisää:

Työeläkelakikohtainen palkkasumma

Tuottaja: Eläketurvakeskus
Tilaston kotisivu: Työeläkelakikohtainen palkkasumma
Aihealue: Rahoitus ja vakuutus, Palkat ja työvoimakustannukset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei

Kuvaus

Tilasto kuvaa palkansaajien työeläkevakuutettujen palkkasummien kehitystä kuukausitasolla työeläkesektorin ja työeläkelain mukaan.

Tietosisältö

Tilasto sisältää työeläkemaksun perusteena olevan palkansaajien palkkasumman työeläkesektorin ja työeläkelain mukaan eriteltynä. Tiedot esitetään kuukausitasolla sekä kalenterivuosittain kumulatiivisesti laskettuna. Kunkin ajanjakson palkkasummaa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon laskemalla sille vuosimuutos.

Kuluvan vuoden luvuissa on julkaisuhetkeä edeltävän kuukauden loppuun mennessä rekisteröity palkkasumma. Koko vuoden palkkasumma kiinnitetään seuraavan vuoden helmikuun tietojen julkaisemisen yhteydessä. Kiinnittämisen jälkeen palkkasummaan takautuvasti tehdyt korjaukset esitetään tilastossa erikseen kiinnitetystä palkkasummasta kuukausitasolla ja kumulatiivisesti laskettuna summana.

Käytetyt luokitukset

Vuosi, kuukausi, työeläkesektori, työeläkelaki.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Eläketurvakeskus poimii työeläkemaksun perusteena olevat palkansaajien ansiot työeläkejärjestelmän yhteisen ansaintarekisterin kopiokannasta. Ansaintarekisteriin ansioilmoitukset saadaan tulorekisteristä.

Päivitystiheys

Kerran kuukaudessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot poimitaan rekisteristä kunkin kuukauden 10. päivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Tilasto julkaistaan poimintapäivän seuraavana arkipäivänä. Tarkempi vuosikohtainen aikataulu on ilmoitettu Julkistamiskalenterissa.

Aikasarja

Aikasarja alkaa vuoden 2019 alusta, kun tulorekisteri on otettu käyttöön. Tilastoa on julkaistu lokakuusta 2020 alkaen.

Asiasanat

Sosiaalivakuutus, työeläkkeiden rahoitus, palkkasumma, palkkasumman vuosimuutos, palkat, ansiot, ansiotulot.

Yhteystiedot

Palkansaaja

Työeläkelakien piiriin kuuluvaa työtä tekevä henkilö, kun kysymys ei ole YEL- tai MYEL-yrittäjätoiminnasta. Mukana ovat käytännössä kaikki työssä olleet lukuun ottamatta yrittäjiä ja maatalousyrittäjiä. Tässä tilastossa palkansaajiksi katsotaan myös JuEL:n kunta-alan piiriin kuuluvat erityisryhmät, esimerkiksi luottamustoimessa olevat ja omaishoitajat. Palkansaajiksi katsotaan myös perhehoitajat, jotka ovat tehneet toimeksiantosopimuksen, vaikka he eivät olisi työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään.

Palkkasumma

Työeläkkeen ja työeläkemaksun perusteena olevien palkansaajien työansioiden (ts. työeläkevakuutettujen ansioiden) summa tilastoitavalta aikajaksolta (joko kuukaudelta tai kalenterivuodelta) tilastovuoden tasossa. Työansion aikajakso määräytyy palkan maksukuukauden mukaan.

Pääosan työansioista muodostavat korvauksena työstä maksettu palkka, tulospalkkio tai muu vastike bruttomääräisinä. Muista vastikkeista merkittävimpiä ovat erilaiset luontoisedut ja lomakorvaukset mukaan lukien työsuhteen päättyessä maksettavat korvaukset esimerkiksi pitämättä jääneestä säästövapaasta. Sen sijaan päivärahat ja optiojärjestelyt eivät yleensä kartuta työeläkettä, eivätkä ne sisälly työeläkevakuutettuun ansioon. Tarkemmat tiedot vakuutettavaksi työansioksi luettavista palkkalajeista löydät Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelusta (telp.fi).

TyEL:n mukaan vakuutetussa palkkasummassa huomioidaan sekä sopimustyönantajien että tilapäisten työnantajien maksamat palkat. Sopimustyönantaja on työnantaja, joka on järjestänyt TyEL:n mukaisen eläketurvan ottamalla työeläkevakuutuksen. Tilapäinen työnantaja järjestää eläketurvan maksamalla TyEL-maksun työeläkevakuutusyhtiölle ilman työntekijän eläkevakuutussopimusta.

Palkkasumma tarkentuu tulorekisterin ansiotietojen kertymisen ja siihen ilmoitettujen tietojen muutosten vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen palkkasumman kuukausitasoiset euromäärät ja kumulatiiviset summat sekä niiden perusteella lasketut vuosimuutokset päivittyvät julkistuksissa tilastovuotta seuraavan vuoden helmikuuhun asti. Helmikuun julkistuksen yhteydessä edellisen tilastovuoden palkkasumma kiinnitetään. Kiinnitetty palkkasumma ei enää sen jälkeen muutu, ja sitä voidaan pitää lopullisena.

Tilastovuoden palkkasumman kiinnittämisen ajankohdaksi on valittu helmikuu, koska tällä tavalla vuositason palkkasumman arvioidaan vastaavan parhaiten työeläkelaitosten tilinpäätös- ja kustannustenjaon lukuja (ks. Työeläkelaitosten tilinpäätös- ja kustannustenjaon lukuja – Eläketurvakeskus (etk.fi)). Mahdolliset erot eri palkkasummatilastojen välillä selittyvät muun muassa tietojen eri poimintahetkellä.

Palkkasumman korjaus

Tässä tilastossa vuoden palkkasumma kiinnitetään tilastovuotta seuraavan vuoden helmikuussa. Kiinnittämisen jälkeen kyseisen tilastovuoden työansioihin takautuvasti tehdyt korjaukset, lisäykset ja mitätöinnit huomioidaan tilastossa palkkasumman korjauksina. Palkkasumman korjaukset eivät sisälly kiinnitettyyn palkkasummaan ja ne esitetään tilastossa erikseen kuukausitasolla ja kumulatiivisesti yhden kalenterivuoden sisällä.

Tilastovuoden takautuvat palkkasumman korjaukset päivitetään tässä tilastossa korkeintaan yhden vuoden ajan seuraavan vuoden palkkasumman kiinnittämiseen asti. Vuotta vanhempia korjauksia ei huomioida tässä tilastossa, koska niiden oletetaan olevan pieniä.

Esimerkki. Vuoden 2020 palkkasumma on kiinnitetty 10.2.2021. Tämän jälkeen palkkasumman kuukausitasoiset euromäärät eivät enää muutu tilastossa. Vuoteen 2020 kohdistuvia takautuvasti tehtyjä palkkasumman korjauksia huomioidaan tilastossa korjauksina 10.2.2021 jälkeen. Vuoteen 2020 kohdistuvia korjauksia päivitetään tarvittaessa 10.2.2022 asti, eli niin kauan, kun vuoden 2021 palkkasumma on kiinnitetty. Vuoden 2021 palkkasumman kiinnittämisen yhteydessä kiinnitetään myös vuoteen 2020 kohdistuvat korjaukset.

Työeläkelaki

Palkansaajan työansio kirjautuu työeläkelakiin, jonka mukaan ansio on vakuutettu. Tässä tilastossa palkkasumma on luokiteltu seuraavien työeläkelakien mukaan:

Yksityinen sektori

  • TyEL Työntekijän eläkelaki
  • MEL Merimieseläkelaki

Julkinen sektori

  • JuEL Julkisten alojen eläkelaki, josta esitetään erikseen kunta-alan eli Kevan jäsenyhteisöjen ansiot, valtion ansiot sekä evankelis-luterilaisen kirkon ansiot
  • Muu julkinen sektori sisältää JuEL:n mukaiset Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin ansiot sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen eläkesäännön mukaiset ansiot.

Työeläkesektori

Palkansaajan työansio kirjautuu työeläkesektoriin sen perusteella, minkä työeläkelain mukaan ansio on vakuutettu. Katso tarkemmin edellä.

Vuosimuutos

Vuosimuutos on palkkasumman suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.