Lakisääteisessä työeläkevakuutuksessa käytettävät pääoma-arvokertoimet perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 1962 vahvistamaan laskuperustemalliin. Pääoma-arvokertoimia tarvitaan vakuutusmatemaattisissa laskelmissa esimerkiksi ennakkoon rahastoitavan maksun määrittämisessä ja vastuuvelan laskennassa sekä kertasuoritus- ja muuntokertoimia laskettaessa. Pääoma-arvokertoimissa otetaan huomioon esimerkiksi kuolevuus sekä sijoitusten tuotto korkoutuvuuden kautta.

Pääoma-arvokertoimien laskemisessa voidaan käyttää apuna niin kutsuttuja diskonttaus- ja kommutaatiofunktioita. Diskonttaus tarkoittaa jonkin tulevaisuudessa olevan rahamäärän kuten tulevien eläkemenojen muuntamista korkoutuvuuden avulla aikaisempaan ajanhetkeen kuten esimerkiksi nykyhetkeen. Diskonttaus- ja kommutaatiofunktioita ovat esimerkiksi funktiot Dja Nx.

Funktio Dx kuvaa vastasyntyneen elossaolotodennäköisyyttä iässä x syntymähetkelle diskontattuna. Funktio Nx  kuvaa vastasyntyneen iässä x alkavan elinikäisen yhden yksikön suuruisen eläkkeen korvausten yhteissumman odotusarvoa. Odotusarvo on diskontattu syntymähetkelle. Funktioiden Dja N avulla voidaan laskea esimerkiksi eläkkeiden kertamaksuja tai eläkevastuita. Eläkkeiden kertamaksuja kuvaavia funktioita merkitään A:lla.

Lisätietoa pääoma-arvokertoimien määritelmistä ja laskemisesta löytyy Eläketurvakeskuksen julkaisemasta Pääoma-arvokertoimet-käsikirjasta. Pääoma-arvokertoimien lukuarvoja löytyy Eläketurvakeskuksen Tilastotietokannasta (Tilastokanta> Työeläkkeiden rahoitus ja kustannustenjako> Pääoma-arvokertoimet).

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.