Eläketurvan ensisijainen tehtävä on toimeentulon turvaaminen eläkkeellä olon aikana. Ohjelmakaudella tutkitaan eläketurvan tasoa ja eläketurvan kehittämisen kannalta keskeisiä eläkelajeja ja väestöryhmiä.

Eläkeaika on usein vuosien jopa vuosikymmenten mittainen elämänvaihe, joka sisältää toimeentulon näkökulmasta erilaisia ajanjaksoja. Kaudella toteutetaan yksilötason pitkittäistarkasteluja eläkeläisten tulotason muutoksista sekä uusitaan eläkeläisväestön toimeentulokysely.

Toimeentulon riittävyyttä arvioidaan ensisijaisesti tulojen perusteella. Eläkeläisten toimeentuloa tutkitaan lisäksi muun muassa kulutuksen ja subjektiivisten toimeentulokokemusten näkökulmasta.

Ohjelmakaudella tutkitaan suomalaisten eläketurvan tuntemusta sekä näkemyksiä eläketurvan riittävyydestä, kestävyydestä ja eläkejärjestelmän keskeisistä periaatteista.

Uutta tutkimustietoa

Eläkebarometri: Työperäinen maahanmuutto suosituin keino vahvistaa eläkkeiden rahoitusta – eläkkeitä ei haluta leikata

Reilut 60 prosenttia suomalaisista pitää työperäistä maahanmuuttoa hyvänä keinona, jos eläkkeiden rahoitusta pitäisi vahvistaa. Uuden Eläkebarometrin mukaan toiseksi mieluisin vaihtoehto on eläkemaksujen korottaminen. Sen sijaan nykyisten ja tulevien eläkkeiden leikkauksia vastustaa valtaosa vastaajista.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:


Säästöt selittävät eläkeikäisten matalampaa riskiä kokea toimeentulovaikeuksia

Tutkimuksessa tarkastellaan ikäryhmien välisiä eroja riskissä kokea toimeentulovaikeuksia Euroopan maissa. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, millainen iän ja koettujen toimeentulovaikeuksien välinen yhteys on eri tulotasoilla. Kun huomioidaan maiden väliset erot sekä ikäryhmien väliset erot tulotasossa, eläkeikäisillä on matalin riski kokea toimeentulovaikeuksia. Tämä selittyy etenkin sillä, että eläkeikäisillä on säästöjä elintasonsa ylläpitämiseksi. Artikkeli on julkaistu Social Indicators Research -lehdessä.

Aiheesta muualla:


Pohjoismaissa yli 75-vuotiaat asuvat usein yksin, Etelä-Euroopassa taas monen sukupolven kesken – köyhyysriskissä isoja eroja  

Suomessa ja Ruotsissa 75 vuotta täyttäneiden naisten ja miesten ero köyhyysriskissä on suuri, sillä yksinasuvia naisia on selvästi enemmän kuin miehiä. Eläketurvakeskuksen tutkimusartikkelissa on tarkasteltu eroja köyhyysriskissä 14 EU-maassa. Pohjoisen ja etelän maiden väliset erot ovat yllättävän suuria.  Tutkimus on julkaistu International Review of Economics -lehdessä.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:


Eläkkeelle jäädessä tulotaso muuttuu verrattain vähän

Tuoreen tutkimuksen mukaan työstä eläkkeelle siirtyneiden tulot laskivat keskimäärin viidenneksen. Pienituloisilla, kuten työttömillä, tulot jopa hieman nousivat. Tulokehitys vaihteli kuitenkin yksilöiden välillä merkittävästi. Tarkastelun kohteena olivat vuonna 2017 eläkkeelle siirtyneet, joiden nettotulojen kehitystä seurattiin vuosina 2013–2020. Tutkimus julkaistiin Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa 4/2023.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:


Mitä enemmän velkaa, sitä tyytymättömämpi eläkeläinen on taloustilanteeseensa

Velan määrä, tulot ja terveys ovat vahvasti yhteydessä vanhuuseläkeläisten taloudelliseen tyytyväisyyteen. Etelä-Suomessa eläkeläisten taloudellinen tyytyväisyys on heikompi kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa, kun tulo- ja varallisuuserot on otettu huomioon. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreesta tutkimusartikkelista.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:


Eläkebarometri: Kaksi kolmasosaa suomalaisista luottaa eläkejärjestelmään

Suomalaisten luottamus eläkejärjestelmään on säilynyt korkealla tasolla, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreesta Eläkebarometrista. Luottamus on kuitenkin laskenut hieman edellisvuotisista Eläkebarometri-tutkimuksista. Kaksi kolmasosaa vastaajista luottaa eläkejärjestelmään ja lähes yhtä moni ajattelee, että eläkevaroja hoidetaan luotettavasti.

Lue lisää Etk.fi:ssä


Yrittäjän eläke jää palkansaajien eläkettä pienemmäksi

YEL-vakuutukselta vanhuuseläkkeelle siirtyneiden yrittäjien työeläkkeet ovat pienempiä kuin TyEL-vakuutukselta eläkkeelle siirtyneiden palkansaajien eläkkeet. Keskimäärin yrittäjien eläkkeet ovat noin 80 prosenttia palkansaajien eläkkeistä. Tämä tarkoittaa noin 400 euron eroa kuukausieläkkeessä.

Lue lisää Etk.fi:ssä:


Eläkeläisten tulot suhteessa muuhun väestöön ennallaan – pienituloisuus yleisintä yksin asuvilla

Eläketurvakeskuksen (ETK) laajassa tutkimuksessa on tarkasteltu eläkeläisten toimeentuloa vuosina 1995–2020 muun muassa eläkkeiden, tulojen, varallisuuden ja toimeentulokokemusten kautta.

Eläkeläisistä taloudellisesti parhaassa asemassa ovat 55–74-vuotiaat vähintään kahden hengen taloudessa asuvat. Keskimääräistä selvästi pienemmät tulot ovat alle 55-vuotiailla yksin asuvilla

Lue lisää Etk.fi:ssä:


Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.