Eläketurvan ensisijainen tehtävä on toimeentulon turvaaminen eläkkeellä olon aikana. Ohjelmakaudella tutkitaan eläketurvan tasoa ja eläketurvan kehittämisen kannalta keskeisiä eläkelajeja ja väestöryhmiä.

Eläkeaika on usein vuosien jopa vuosikymmenten mittainen elämänvaihe, joka sisältää toimeentulon näkökulmasta erilaisia ajanjaksoja. Kaudella toteutetaan yksilötason pitkittäistarkasteluja eläkeläisten tulotason muutoksista sekä uusitaan eläkeläisväestön toimeentulokysely.

Toimeentulon riittävyyttä arvioidaan ensisijaisesti tulojen perusteella. Eläkeläisten toimeentuloa tutkitaan lisäksi muun muassa kulutuksen ja subjektiivisten toimeentulokokemusten näkökulmasta.

Ohjelmakaudella tutkitaan suomalaisten eläketurvan tuntemusta sekä näkemyksiä eläketurvan riittävyydestä, kestävyydestä ja eläkejärjestelmän keskeisistä periaatteista.

Uutta tutkimustietoa

Eläkkeelle jäädessä tulotaso muuttuu verrattain vähän

Tuoreen tutkimuksen mukaan työstä eläkkeelle siirtyneiden tulot laskivat keskimäärin viidenneksen. Pienituloisilla, kuten työttömillä, tulot jopa hieman nousivat. Tulokehitys vaihteli kuitenkin yksilöiden välillä merkittävästi. Tarkastelun kohteena olivat vuonna 2017 eläkkeelle siirtyneet, joiden nettotulojen kehitystä seurattiin vuosina 2013–2020. Tutkimus julkaistiin Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa 4/2023.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:


Mitä enemmän velkaa, sitä tyytymättömämpi eläkeläinen on taloustilanteeseensa

Velan määrä, tulot ja terveys ovat vahvasti yhteydessä vanhuuseläkeläisten taloudelliseen tyytyväisyyteen. Etelä-Suomessa eläkeläisten taloudellinen tyytyväisyys on heikompi kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa, kun tulo- ja varallisuuserot on otettu huomioon. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreesta tutkimusartikkelista.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:


Eläkebarometri: Kaksi kolmasosaa suomalaisista luottaa eläkejärjestelmään

Suomalaisten luottamus eläkejärjestelmään on säilynyt korkealla tasolla, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreesta Eläkebarometrista. Luottamus on kuitenkin laskenut hieman edellisvuotisista Eläkebarometri-tutkimuksista. Kaksi kolmasosaa vastaajista luottaa eläkejärjestelmään ja lähes yhtä moni ajattelee, että eläkevaroja hoidetaan luotettavasti.

Lue lisää Etk.fi:ssä


Yrittäjän eläke jää palkansaajien eläkettä pienemmäksi

YEL-vakuutukselta vanhuuseläkkeelle siirtyneiden yrittäjien työeläkkeet ovat pienempiä kuin TyEL-vakuutukselta eläkkeelle siirtyneiden palkansaajien eläkkeet. Keskimäärin yrittäjien eläkkeet ovat noin 80 prosenttia palkansaajien eläkkeistä. Tämä tarkoittaa noin 400 euron eroa kuukausieläkkeessä.

Lue lisää Etk.fi:ssä:


Eläkeläisten tulot suhteessa muuhun väestöön ennallaan – pienituloisuus yleisintä yksin asuvilla

Eläketurvakeskuksen (ETK) laajassa tutkimuksessa on tarkasteltu eläkeläisten toimeentuloa vuosina 1995–2020 muun muassa eläkkeiden, tulojen, varallisuuden ja toimeentulokokemusten kautta.

Eläkeläisistä taloudellisesti parhaassa asemassa ovat 55–74-vuotiaat vähintään kahden hengen taloudessa asuvat. Keskimääräistä selvästi pienemmät tulot ovat alle 55-vuotiailla yksin asuvilla

Lue lisää Etk.fi:ssä:


Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.