Eläketurvan ensisijainen tehtävä on toimeentulon turvaaminen eläkkeellä olon aikana. Ohjelmakaudella tutkitaan eläketurvan tasoa ja eläketurvan kehittämisen kannalta keskeisiä eläkelajeja ja väestöryhmiä.

Eläkeaika on usein vuosien jopa vuosikymmenten mittainen elämänvaihe, joka sisältää toimeentulon näkökulmasta erilaisia ajanjaksoja. Kaudella toteutetaan yksilötason pitkittäistarkasteluja eläkeläisten tulotason muutoksista sekä uusitaan eläkeläisväestön toimeentulokysely.

Toimeentulon riittävyyttä arvioidaan ensisijaisesti tulojen perusteella. Eläkeläisten toimeentuloa tutkitaan lisäksi muun muassa kulutuksen ja subjektiivisten toimeentulokokemusten näkökulmasta.

Ohjelmakaudella tutkitaan suomalaisten eläketurvan tuntemusta sekä näkemyksiä eläketurvan riittävyydestä, kestävyydestä ja eläkejärjestelmän keskeisistä periaatteista.

Uutta tutkimustietoa

Miksi työkyvyttömyyseläkkeet ovat pienentyneet?

Työkyvyttömyyseläkeläisten keskimääräinen eläke on kymmenessä vuodessa pienentynyt noin kolmella prosentilla. Työkyvyttömyyseläkkeitä on kuitenkin korotettu säännöllisesti työ- ja kansaneläkeindekseillä, eikä merkittäviä heikennyksiä ole tehty.

Ekonomisti Juha Rantala ja erikoistutkija Mikko Laaksonen ottivat selvää, missä määrin työkyvyttömyyseläkkeiden pienemisen taustalla on työkyvyttömyyseläkkeensaajien joukon rakenteen muuttuminen ja eläkeaikojen pidentyminen. He kertovat havainnoistaan etk.fi-blogissa.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:


Valtaosa eläkeläisistä kokee toimeentulonsa jossain määrin helpoksi

Kaksi kolmesta eläkeläisestä kokee tavanomaisten menojen kattamisen jossain määrin helpoksi. Joka kymmenellä on kuitenkin vaikeampia toimeentulo-ongelmia, ilmenee Eläketurvakeskuksen tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan suurin osa eläkeläisistä arvioi viime vuonna taloudellisen tyytyväisyytensä joko keskinkertaiseksi tai korkeaksi. Toimeentulo-ongelmia kokevien eläkeläisten osuus on pienentynyt.

Lue lisää:


Lakisääteisten eläkkeiden korvaustaso vaikuttaa oleellisesti ikääntyneiden pienituloisuusriskiin eläkejärjestelmästä riippumatta

Mitä anteliaampia lakisääteisten järjestelmien tarjoamat eläkkeet ovat, sitä pienempi osa ikääntyneistä elää pienituloisuusrajan alapuolella. Pitkän aikavälin kansainvälinen vertailu osoittaa myös, että suhteellisesti korkeatkaan eläkkeet eivät merkittävästi lievennä tuloköyhyyden syvyyttä niillä, joiden tulot jäävät pieneksi. Tutkija Kati Kuitto tarkastelee aihetta blogissaan.

Lue lisää:


Eläkebarometri: Työperäinen maahanmuutto suosituin ratkaisu eläkkeiden rahoituksen vahvistamiseksi

Joka toinen suomalainen kannattaa työperäisen maahanmuuton lisäämistä, jos maamme eläkejärjestelmää pitäisi muuttaa rahoituksen takia. Sen sijaan eläkkeiden leikkaamista suomalaiset vastustavat jyrkästi. Luottamus eläkejärjestelmään on pysynyt vahvana. Lähes kolme neljästä luottaa eläkejärjestelmään joko täysin tai jossain määrin.

Lue lisää:


Nettotulot laskevat keskimäärin viidenneksen työstä eläkkeelle siirryttäessä

Työstä eläkkeelle siirtyneen nettotulot ovat keskimäärin 79 prosenttia aktiiviajan nettotuloista, ilmenee ETK:n uudesta tutkimuksesta. Nettotulosuhteen muutos on pysynyt samanlaisena 2000-luvun alusta saakka, huolimatta työmarkkinoiden ja väestön demografisesta muutoksesta ja eläkeuudistuksista. Eläkettä edeltävä työmarkkina-asema vaikuttaa merkittävästi tulojen muutokseen.

Työstä, ei työstä ja kaikkien eläkkeelle siirtyneiden nettotulosuhteiden mediaanit, % 

VuosiTyöstä eläkkeelle siirtyneetEi työstä eläkkeelle siirtyneetKaikki
20027911889
20078011386
20127812583
20177911387

Lue lisää:


Koko elinkaaren olosuhteilla vaikutusta ikääntyvien toimeentuloon

Verrattain pieni osa yli 55-vuotiaista suomalaisista kokee toimeentulovaikeuksia, mutta niitä jossain vaiheessa elämäänsä kokeneiden osuus on korkeampi kuin monissa Euroopan maissa. Lapsuudessa ja aiemmin elinkaaren varrella koetut taloudelliset vaikeudet heijastuvat myös myöhemmän iän toimeentulokokemuksiin. Hyvä terveys, korkea koulutus ja omistusasuminen olivat yhteydessä ikääntyvien parempaan toimeentuloon. Tutkimuksessa käytettiin Suomessa vuonna 2017 ensimmäistä kertaa kerättyä kansainvälisesti vertailevaa SHARE-aineistoa.

Aiheesta muualla:


Vapaaehtoisen eläkesäästämisen suosio kasvaa – jo joka toinen suomalainen säästää eläkevuosia varten

Eläkesäästäminen on muita yleisempää yrittäjillä, miehillä ja 55–64-vuotiailla. Naiset ja työttömät kokevat muita useammin taloudelliset syyt esteeksi säästämiselle. Tiedot ilmenevät Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta.

Lue lisää: