Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut vuonna 2023

Kuvion data Excel-taulukkona

Vuonna 2023 työeläkejärjestelmässä tehtiin uusia työkyvyttömyyseläkehakemuksia koskevia ratkaisuja yhteensä 22 600, eli noin kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Hylkäysten osuus ratkaisuista oli 37 prosenttia. Edellisvuoteen verrattuna hylkäysprosentti nousi lähes kaksi prosenttiyksikköä. Hylkäysten osuus on ollut nousussa koko 2010-luvun.

Työkyvyttömyyseläkehakemusten hylkäysosuuksissa on ollut kasvua kaikissa ikäryhmissä viime vuosina. Hylkäysprosentit vaihtelevat huomattavasti ikäryhmittäin. Vuosien 2013–2023 välillä hylkäysten osuus on kasvanut eniten 45–54 sekä 55–59-vuotiaiden ikäryhmässä, noin 18 prosenttiyksikköä kummassakin. Myös muissa ikäryhmissä, paitsi 60 vuotta täyttäneissä, hylkäysosuus on kasvanut yli 10 prosenttiyksikköä. Pienin muutos on ollut 60 vuotta täyttäneillä, jossa hylkäysten osuus työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisuista on kasvanut vajaat 9 prosenttiyksikköä.

(Päivitetty 31.1.2024)

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Keskimääräiset kokonaiskäsittelyajat vuonna 2023

Työeläkehakemusten* keskimääräinen kokonaiskäsittelyaika eläkelaitoksissa eläkelajin mukaan vuonna 2023

Taulukko:

Työkyvyttömyyseläkehakemukset käsiteltiin työeläkelaitoksissa keskimäärin 41 päivässä vuonna 2023. Varsinaista vanhuuseläkettä koskevat hakemukset käsiteltiin keskimäärin 6 päivässä ja osittaista vanhuuseläkettä koskevat hakemukset 2 päivässä. Perhe-eläkehakemusten käsittelyaika oli keskimäärin 11 päivää.

Vuoteen 2022 verrattuna käsittelyajoissa tapahtui pientä muutosta vuonna 2023. Perhe-eläkehakemukset käsiteltiin keskimäärin kaksi päivää aiempaa nopeammin. Työkyvyttömyyseläkehakemusten keskimääräiset käsittelyajat puolestaan pitenivät kahdella päivällä. Vanhuuseläkehakemusten osalta käsittelyajat pysyivät samalla tasolla.

(Päivitetty 31.1.2024)

Tilaston taulukot:

Lisätietoa tilastopalvelusta:

Työeläkehakemukset

Tuottaja: Eläketurvakeskus
Tilaston kotisivu: Työeläkehakemukset
Aihealue: Sosiaaliturva
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei

Kuvaus

Tilasto kuvaa työeläkehakehakemusten käsittelyaikoja työeläkelaitoksissa. Lisäksi tilastossa esitetään tietoja työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisuista.

Tietosisältö

Tilasto sisältää eläkelajikohtaisia tietoja työeläkehakemusten keskimääräisistä kokonaiskäsittelyajoista työeläkelaitoksissa. Tilastossa esitetään erikseen alle kolmessa kuukaudessa käsiteltyjen hakemusten osuus.

Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisutiedot esitetään myönnettyjen ja hylättyjen hakemusten lukumäärätietoina. Lisäksi esitetään hylkäävien päätösten osuudet ratkaistuista hakemuksista.

Käytetyt luokitukset

Käsittelyaikatiedot on luokiteltu työskentelysektorin ja eläkelajin mukaan.

Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisut on luokiteltu sukupuolen, iän ja sairauspääryhmän mukaan.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto perustuu työeläkejärjestelmän rekisteritietoihin.

Päivitystiheys

Kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilaston tiedot julkistetaan tilastovuotta seuraavan vuoden alkupuolella. Julkistuspäivämäärät ilmoitetaan julkistamiskalenterissa.

Aikasarja

Tilaston ensimmäiset tiedot koskevat vuotta 2005.

Asiasanat

työeläkkeet, työkyvyttömyyseläkkeet, työeläkehakemukset, käsittelyaika

Yhteystiedot

Käsitteet ja määritelmät

Kokonaiskäsittelyaika

Kokonaiskäsittelyaika on aika, joka alkaa siitä päivästä, jolloin hakemus on vastaanotettu, ja päättyy siihen päivään, jolloin laitos on antanut hakemukseen päätöksen.

Käsittelyajat koskevat kansallisia eläkehakemuksia.

Työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyajat eivät sisällä jatkoeläkehakemuksia.

Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisut

Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisut koskevat ns. uusia hakemuksia. Tällöin hakijalla ei ennen tätä hakemusta ole ollut neljänä edeltävänä vuotena työkyvyttömyyseläkejaksoa, eikä hän ole saanut hakemukseensa hylkäävää päätöstä tai ennakkopäätöstä.

Yksityisen sektorin eläkelaitoksia ovat työeläkevakuutusyhtiöt, -säätiöt ja -kassat. Julkisen sektorin eläkeasioista suurimman osan hoitaa Keva.

Työkyvyttömyyseläkeratkaisujen sairauspääluokkaluokitus noudattaa ICD-10-tautiluokitusta.

Laatuseloste: Työeläkehakemukset 2023

Työeläkehakemukset-tilasto tuotetaan Eläketurvakeskuksessa.

Laissa Eläketurvakeskuksesta (ETKL) todetaan Eläketurvakeskuksen (ETK) yhdeksi tehtäväksi harjoittaa toimialaansa kuuluvaa tilastotoimintaa. ETK:ssa tilastojen tuottamisesta vastaa suunnitteluosasto.

Tilaston tuottamisen kustannuksista vastaa ETK.

Tilastotietojen relevanssi

Työeläkehakemukset-tilasto kuvaa työeläkehakehakemusten käsittelyaikoja työeläkelaitoksissa. Lisäksi tilastossa esitetään tietoja työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisuista.

Keskimääräiset kokonaiskäsittelyajat

Tilasto sisältää eläkelajikohtaisia tietoja työeläkehakemusten keskimääräisistä kokonaiskäsittelyajoista työeläkelaitoksissa. Yksityisen sektorin eläkelaitoksia ovat työeläkevakuutusyhtiöt, -säätiöt ja -kassat. Julkisen sektorin eläkeasioista suurimman osan hoitaa Keva.

Kokonaiskäsittelyaika on aika, joka alkaa siitä päivästä, jolloin hakemus on vastaanotettu, ja päättyy siihen päivään, jolloin laitos on antanut hakemukseen päätöksen.

Tiedot on luokiteltu työskentelysektorin ja eläkelajin mukaan. Käsittelyajan yksikkönä on päivä. Erikseen esitetään alle kolmessa kuukaudessa käsiteltyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista.

Käsittelyajat koskevat kansallisia eläkehakemuksia. Työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyajat eivät sisällä jatkoeläkehakemuksia.

Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut

Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisutiedot esitetään myönnettyjen ja hylättyjen hakemusten lukumäärätietoina. Lisäksi esitetään hylkäävien päätösten osuudet ratkaistuista hakemuksista.

Ratkaisutiedot koskevat vain uusia hakemuksia. Näissä tapauksissa hakijalla ei ole ollut neljänä edeltävänä vuotena työkyvyttömyyseläkejaksoa, eikä hän ole saanut hakemukseensa hylkäävää päätöstä tai ennakkopäätöstä.

Ratkaisut on luokiteltu työskentelysektorin, sukupuolen, iän ja sairauspääryhmän mukaan. Käytetyt sairauspääryhmät noudattavat ICD-10-tautiluokitusta.

Tilastossa käytetyt käsitteet ja määritelmät on esitetty tilaston kotisivulla osoitteessa www.etk.fi/tilastot > Työeläkehakemukset.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilasto perustuu työeläkejärjestelmän rekisteritietoihin.

Eläketurvakeskus vastaa työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisällöstä, ja hoitaa ja kehittää niihin liittyvää ilmoitusliikennettä ja rekisteripalveluita. ETK:n rekisterinpitotehtävistä on säädetty Eläketurvakeskuksesta annetussa laissa (ETKL).

Työeläkehakemukset-tilastossa käytetään hakemus- ja eläkerekisterien sisältämiä tietoja. ETK ylläpitää näitä rekistereitä yhdessä Arek Oy:n ja eläkevakuuttajien kanssa.

Eläkehakemuksen kokonaiskäsittelyaika muodostetaan hakemusrekisteriin tallennetun vireilletulopäivän eli eläkehakemuksen vastaanottopäivän sekä eläkerekisteriin tallennetun päätöksenantopäivän perusteella.

Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisujen tilastoinnissa käytetään eläkerekisterin sisältämiä eläkepäätöstietoja.

Käytetyt aineistot ovat kokonaisaineistoja.

Tilastossa havaitut virheet korjataan verkkopalvelussa välittömästi. Merkittävistä virheistä laaditaan erillinen tiedote.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilaston tiedot julkaistaan kerran vuodessa tilastovuotta seuraavan vuoden alkupuolella. Julkistamisajankohta on esitetty ETK:n tilastojen julkistamiskalenterissa. Tilaston tiedot ovat lopullisia.

Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Tilastoa on julkaistu vuodesta 2017 lähtien. Aikasarja on tuotettu takautuvasti tilastovuoteen 2005 asti.

Tietojen saatavuus ja selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan vuosittain tilaston kotisivulla sekä ETK:n tilastotietokannassa osoitteessa https://tilastot.etk.fi.

Tilaston kuvaus on esitetty tilaston kotisivulla.

Lisätietoja tilastosta antaa ETK:n tilastopalvelu tilastot(at)etk.fi.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.