Eläketurvakeskuksen (ETK) työnantajien ja yrittäjien valvonta on tuottanut hyviä tuloksia jo useamman vuoden ajan. Työnantajien valvonta perustuu entistä enemmän viranomaisyhteistyöhön ja tulorekisteristä saataviin tietoihin. Yrittäjien valvonta pohjautuu vuosittaiseen laajaan vero- ja rekisteritietojen vertailuun.

Valvonta varmistaa työntekijälle kuuluvan eläketurvan

Työnantajat hoitavat pääsääntöisesti työeläkevakuuttamisen oikein, mutta valvonnassa löytyi puutteitakin. Alla olevassa kuviossa on esitetty TyEL-vakuutuksista puuttuneet palkat vuosina 2016-2020 (selvitetty palkkasumma on kirjattu selvittelyvuodelle). Valvonnalla selvitettiin vuonna 2020 vajaat 40 miljoonaa euroa vakuuttamattomia palkkoja.

Alla olevasta kuviosta ilmenee työnantajien eläkevakuuttamisen valvonnan lukuja vuosina 2016-2020. Vuonna 2020 ETK:n valvonnassa selvitettiin tarkemmin yhteensä noin 7400 työnantajan eläkevakuuttamisen oikeellisuus. Ilmi tulleet vakuuttamisen virheet kohdistuivat 1278 työnantajaan ja koskivat noin 8000 työntekijää. ETK:n kehotuksesta tai pakkovakuutuksella 167 työnantajaa otti eläkevakuutuksen työntekijöilleen. Muiden osalta kyse oli olemassa olevaan eläkevakuutukseen ilmoitettujen palkkatietojen puutteiden korjaamisesta.

Valvonnan ansiosta puutteellisesti vakuutetut työsuhteet ja niistä kertyneet ansiot saadaan korjattua. Työntekijät saavat heille kuuluvan eläketurvan ja eläkelaitokset voivat periä vakuutusmaksun oikean suuruisena.

Yrittäjä laiminlyö harvoin vakuuttamisen, mutta työtulot ovat alhaiset

ETK valvoo myös, että yrittäjät täyttävät yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa. Kaikki uudet toimintansa aloittavat yrittäjät saavat ETK:lta tiedotekirjeen vakuuttamisvelvollisuudesta. Vuonna 2020 tiedotekirjeitä lähetettiin yrittäjille noin 32 000 kpl. Tiedotekirjeessä kerrotaan yrittäjän velvollisuudesta vakuuttaa oma yritystoimintansa.

ETK saa vuosittain Verohallinnolta käyttöönsä vakuuttamisen valvontaa varten yhteensä noin 175 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajan sekä elinkeinoyhtymän osakkaan verotiedot. Näitä tietoja verrataan YEL-vakuutustietoihin.

Vuonna 2020 valvontaa tehtiin poikkeuksellisesti kahden verovuoden (2018 ja 2019) tietojen perusteella. Tämän vuoksi valvottuja yrittäjiä oli normaalia enemmän (8430 kpl), kuten alla olevasta kuvasta voi havaita. Uusia vakuutuksia otettiin 1223. Uudet vakuutukset sisältävät ne vakuutukset, jotka yrittäjät valvonnan aikana ottivat itse, sekä ne, jotka ETK otti yrittäjän puolesta, eli teki nk. pakkovakuutuksen.

Yrittäjien vakuuttamisvelvollisuutta kuvaavat luvut ovat olleet pitkään samalla tasolla. Erot kalenterivuosien välillä johtuvat lähinnä siitä, miten yhden verovuoden valvonta ajoittuu eri kalenterivuosille. Vain harva yrittäjä laiminlyö velvollisuutensa ottaa YEL-vakuutus. Sen sijaan YEL-vakuutuksen työtulo ei kaikilla yrittäjillä vastaa heidän työpanoksensa arvoa. Liian alhainen työtulo heijastuu paitsi yrittäjän eläketurvaan niin myös muuhun yrittäjän sosiaaliturvaan.

Lue lisää: YEL-vakuutetut ja työtulot