Työnantajat hoitavat pääsääntöisesti työeläkevakuuttamisen oikein, ja vain harva yrittäjä laiminlyö velvollisuutensa ottaa YEL-vakuutus.

Valvonta varmistaa työntekijälle kuuluvan eläketurvan

Työnantajat hoitavat pääsääntöisesti työeläkevakuuttamisen oikein, mutta valvonnassa löytyi puutteitakin. Alla olevassa kuviossa on esitetty TyEL-vakuutuksista puuttuneet palkat vuosina 2018-2022 (selvitetty palkkasumma on kirjattu selvittelyvuodelle). Valvonnassa selvitettiin 22 miljoonaa euroa vakuuttamattomia palkkoja vuonna 2022.

Valvonnassa ilmi tullut vakuutuksista puuttunut palkkasumma on laskenut vuosina 2020-2022 aiempiin vuosiin verrattuna. Työnantajat ovat vuodesta 2019 alkaen ilmoittaneet palkkatiedot tulorekisteriin, kun aikaisemmin palkat ilmoitettiin erikseen usealle eri taholle. Ilmoitustavan muutos on vähentänyt tahattomien virheiden määrää ja täten pienentänyt valvonnassa havaittua vakuutuksista puuttunutta palkkasummaa.

Alla olevasta kuviosta ilmenee työnantajien eläkevakuuttamisen valvonnan lukuja vuosina 2018-2022. Vuonna 2022 ETK:n valvonnassa selvitettiin tarkemmin yhteensä 5 393 työnantajan eläkevakuuttamisen oikeellisuus. Ilmi tulleet vakuuttamisen virheet kohdistuivat 788 työnantajaan ja koskivat 4 002 työntekijää. ETK:n kehotuksesta tai pakkovakuutuksella 63 työnantajaa otti eläkevakuutuksen työntekijöilleen. Muiden osalta kyse oli olemassa olevaan eläkevakuutukseen ilmoitettujen palkkatietojen puutteiden korjaamisesta.

Valvonnan ansiosta puutteellisesti vakuutetut työsuhteet ja niistä kertyneet ansiot saadaan korjattua. Työntekijät saavat heille kuuluvan eläketurvan ja eläkelaitokset voivat periä vakuutusmaksun oikean suuruisena.

Yrittäjä laiminlyö harvoin vakuuttamisen

ETK valvoo myös, että yrittäjät täyttävät yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa.

Yllä olevasta kuvasta nähdään, että vuonna 2022 ETK valvoi 4 999 yrittäjän vakuuttamisvelvollisuutta. Uusia vakuutuksia tehtiin 994. Uudet vakuutukset sisältävät ne vakuutukset, jotka yrittäjät valvonnan aikana ottivat itse, sekä ne, jotka ETK otti yrittäjän puolesta, eli teki nk. pakkovakuutuksen.

Yrittäjien eläkevakuuttamisen valvonnan luvut ovat olleet pitkään samalla tasolla. Poikkeuksena vuodet 2019 ja 2020. Vuonna 2020 valvontaa tehtiin kahden verovuoden (2018 ja 2019) tietojen perusteella, mikä selittää korkeampia lukuja. Vuonna 2022 valvonnan luvuissa on nähtävissä pientä nousua, sillä valvonta on laajentunut kattamaan myös laskutuspalveluyrityksiä käyttävien yrittäjien valvonnan.

Laskutuspalveluyritysten käyttäjien valvonta tarpeellista

Laskutuspalveluja käyttäviä yrittäjiä valvottiin vuonna 2022 632. Heistä 34 % otti YEL-vakuutuksen itse ja 14 %:lle ETK teki nk. pakkovakuutuksen (kuva alla). Lähes puolet valvonnoista johti YEL-vakuuttamiseen, joten valvonta on tarpeellista.

Lue lisää: YEL-vakuutetut ja työtulot