Eläkkeelle siirrytään erilaisia reittejä pitkin. Eläkkeelle siirtymisen ajankohdan ja eläkelajin tutkimus antaa tietoa työurien pidentymisestä sekä eri eläkelajien, kuten työkyvyttömyyseläkkeen tai osittaisen vanhuuseläkkeen yleisyydestä.

Ohjelmakaudella tutkitaan eläkkeelle siirtymistä eläkelajeittain ja väestöryhmittäin sekä arvioidaan etenkin vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksia. Toteutuneen eläkkeelle siirtymisen ohella tutkitaan väestön eläkeaikeita sekä aiotun ja toteutuneen eläkeiän yhteyttä. Tarkastelussa ovat työpaikkatason tekijöiden yhteys eläkkeelle siirtymiseen ja työnantajien näkemykset muun muassa ikääntyvästä työvoimasta ja eläkejärjestelmän ikärajoista.

Monen työura päättyy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Kaudella tutkitaan työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta, hakemista ja hylkäysosuuden ajallista muutosta ja väestöryhmittäisiä eroja sekä näiden vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrään. Lisäksi tarkastellaan terveyden, työkyvyn ja työolojen yhteyttä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen sekä työkykyä tukevia toimia ja eläkkeelle siirtymisen prosessia.

Uutta tutkimustietoa

Eläkeaikeet ennustavat tarkasti eläkkeelle siirtymistä

Työntekijän suunnittelema eläkeikä ennustaa hyvin eläkkeelle siirtymisen ajankohtaa, ilmenee ETK:n tuoreesta tutkimuksesta. Eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat myös työntekijän työkyky, työpaikan työolot sekä työnantajan asenteet.

ETK:n ekonomisti Satu Nivalainen seurasi tutkimuksessaan, kuinka työntekijöiden eläkeajatukset muovaavat heidän eläkesuunnitelmiaan ja lopulta johtavat eläkkeelle siirtymiseen.

Tutkimus perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2008 työolotutkimukseen, johon yhdistettiin tietoja Eläketurvakeskuksen eläkerekisteristä. Tilasto- ja rekisteritiedot ovat vuosilta 2008-2016.

Lue lisää:


Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen: trendit, tilannekuva, tulevaisuus

Eläketurvakeskuksen uusi selvitys tarkastelee työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden, hakemisalttiuden ja hylkäysosuuden muutoksia. Selvitys perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen toimeksiantoon.

Lue lisää:


Työeläkekuntoutuksen ratkaisukäytännöt sekä kuntoutuksen toimivuus ja vaikuttavuus

Eläketurvakeskuksen uusi selvitys tarkastelee työeläkekuntoutuksen ratkaisukäytäntöjä, vaikuttavuutta ja prosessien toimivuutta. Selvitys perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen toimeksiantoon.

Lue lisää: