Eläkkeelle siirrytään erilaisia reittejä pitkin. Eläkkeelle siirtymisen ajankohdan ja eläkelajin tutkimus antaa tietoa työurien pidentymisestä sekä eri eläkelajien, kuten työkyvyttömyyseläkkeen tai osittaisen vanhuuseläkkeen yleisyydestä.

Ohjelmakaudella tutkitaan eläkkeelle siirtymistä eläkelajeittain ja väestöryhmittäin sekä arvioidaan etenkin vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksia. Toteutuneen eläkkeelle siirtymisen ohella tutkitaan väestön eläkeaikeita sekä aiotun ja toteutuneen eläkeiän yhteyttä. Tarkastelussa ovat työpaikkatason tekijöiden yhteys eläkkeelle siirtymiseen ja työnantajien näkemykset muun muassa ikääntyvästä työvoimasta ja eläkejärjestelmän ikärajoista.

Monen työura päättyy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Kaudella tutkitaan työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta, hakemista ja hylkäysosuuden ajallista muutosta ja väestöryhmittäisiä eroja sekä näiden vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrään. Lisäksi tarkastellaan terveyden, työkyvyn ja työolojen yhteyttä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen sekä työkykyä tukevia toimia ja eläkkeelle siirtymisen prosessia.

Uutta tutkimustietoa

Eläkeiän nosto eläkeuudistuksessa 2017 onnistui – vanhuuseläkkeelle siirtyminen myöhentynyt merkittävästi

Vanhuuseläkkeelle siirtymisikä, prosenttisosuudet ikäluokista. Vuonna 1954 syntyneistä 55 prosenttia jäi eläkkeelle ennen 63 vuoden ja 9 kuukauden ikää. Yksityisellä sektorilla työskentelevistä ennen tätä ikää siirtyi eläkkeelle 67 prosenttia ja julkisella sektorilla 36 prosenttia. 1957 syntyneistä puolestaan kaikkiaan 97 prosenttia siirtyi eläkkeelle 63 vuoden ja 9 kuukauden iän jälkeen. Yksityisellä sektorilla työskentelevistä näin teki 99 prosenttia ja julkisella sektorilla 97 prosenttia.
Työkuukaudet 63 ja 65 ikävuoden välillä, mediaani. Vuonna 1954 syntyneillä näiden ikävuosien välillä kertyi kaikkiaan 12 työskentelykuukautta, yksityisellä sektorilla 7 kuukautta ja julkisella sektorilla 16 kuukautta. Vuonna 1957 syntyneillä puolestaan 63 ja 65 ikävuoden välillä kertyi kaikkiaan 16 työskentelykuukautta, yksityisellä sektorilla 14 kuukautta ja julkisella 20 kuukautta.

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt huomattavasti erityisesti yksityisellä sektorilla, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) uudesta tutkimuksesta. Lisäksi työskentely 63 ikävuoden jälkeen on lisääntynyt selvästi juuri yksityisillä aloilla. Vanhuuseläkeiän asteittaisesta noususta sovittiin vuoden 2017 eläkeuudistuksessa.

Lue lisää:


Ammatillisella kuntoutuksella ei havaittu vaikuttavuutta pienituloisten työkyvyttömyyseläkettä hakeneiden keskuudessa

Ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuutta ei pystytty osoittamaan tutkimuksessa, jossa hyödynnettiin kuntouksen ennakkopäätöksiä. Ennakkopäätöksen saamisella ei ollut selvää vaikutusta työllisyyteen tai tuloihin.

Lue lisää:


Suomalaiset työskentelevät vanhuuseläkkeeseen asti yhä useammin – vähän koulutettujen työttömyys eläkkeen kynnyksellä puolittui

Suomalaiset jatkavat työntekoa vanhuuseläkkeelle siirtymiseen asti selvästi aiempaa useammin. Työstä vanhuuseläkkeelle siirtyminen on yleistynyt kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä vuosina 2006–2017, mutta erityisesti matalasti koulutetuilla, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta.

Lue lisää:


Osittaisen vanhuuseläkkeen ottaneet siirtyvät usein muita aiemmin vanhuuseläkkeelle

Osittaisen vanhuuseläkkeen ottaneet siirtyvät eläkkeelle vanhuuseläkkeen alaikärajalla useammin kuin ne, jotka eivät sitä ota. Myös aiemman osa-aikaeläkkeen ottaneet toimivat samoin. Osittaisen eläkkeen ottaneet myös jatkavat harvemmin työskentelyä tavoite-eläkeikään asti, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimus.

Lue lisää:


Eläkejärjestelmän ja työvoimapalvelujen yhteistyössä on parannettavaa

Monet viimeaikaiset uudistukset ovat edistäneet Kelan, työeläkelaitosten, terveydenhuollon ja työnantajien yhteistyötä. Kuntoutuksen ammattilaisten haastatteluihin perustuvat tutkimukset ovat kuitenkin tuoneet esiin, että työeläkelaitosten ja työ- ja elinkeinopalvelujen (TE-palvelut) yhteistyön saralla on vielä parannettavaa, kirjoittaa erikoistutkija Jyri Liukko blogissaan.

Lue lisää:


Joka viides valitsee osittaisen vanhuuseläkkeen

Yleisin ikä aloittaa osittainen vanhuuseläke on 61 vuotta. Ikäluokittain tarkasteltuna eläkkeen valitsee joka viides siihen oikeutettu, miehet useammin kuin naiset. Osittainen vanhuuseläke tuli mahdolliseksi vuonna 2017, ja vuosina 2017-2020 yli 47 000 henkilöä käytti tätä mahdollisuutta. Osittaisen vanhuuseläkkeen käyttö on selvästi vakiintunut, kertoo ETK:n ekonomisti Satu Nivalainen.

Lue lisää:


Miksi mielenterveysongelmat ajavat meitä eläkkeelle?

Mielenterveysongelmat ovat aikaisempaa keskeisempi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy. Viidentoista vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on vähentynyt kaikissa tärkeimmissä diagnoosiryhmissä, mutta somaattisten sairauksien perusteella myönnetyissä eläkkeissä väheneminen on ollut nopeampaa kuin mielenterveyssyissä, kirjoittaa erikoistutkija Mikko Laaksonen blogissaan.

Lue lisää:


Osatyökyvyttömyys muuttuu kohtuullisen harvoin täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi

Osatyökyvyttömyyseläkkeiden osuus alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä on kasvanut viime vuosina. Tutkimusartikkelimme mukaan osatyökyvyttömyyseläkkeeltä siirrytään kuitenkin kohtuullisen harvoin täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle. Tämä on hyvä asia työurien pidentämisen kannalta, sillä suurin osa osatyökyvyttömyyseläkeläisistä työskentelee eläkkeen ohessa, kun vastaavasti täyden työkyvyttömyyseläkkeen saajista vain harva jatkaa työssä. Tutkija Anu Polvinen kirjoittaa aiheesta tarkemmin blogissaan.

Lue lisää:


Suomalaiset arvioivat omaa elinajanodotettaan eläkepäätöstä tehdessään

Suomalaisten kiinnostus hakea osittaista vanhuuseläkettä on yhteydessä heidän vanhempiensa elinikään, ilmenee ETK:n uudesta tutkimuksesta. Mitä lyhyemmäksi henkilö arvioi oman elinikänsä, sitä todennäköisemmin hän hakee osittaista vanhuuseläkettä. Miesten odotettu elinikä on naisia lyhyempi, ja he myös hakevat osittaista vanhuuseläkettä aktiivisemmin. Vuonna 2019 liki 14 prosenttia 61-vuotiaista miehistä haki osittaista vanhuuseläkettä. Naisilla vastaava osuus oli alle 9 prosenttia.

Lue lisää:


Määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen jälkeinen työhön paluu on yleisempää kuntoutukseen osallistuneilla

Kelan ja ETK:n tuoreessa selvityksessä kartoitettiin kuntoutustuelta työhön palaamista koskevaa aiempaa tutkimusta sekä tarkasteltiin rekisteriaineistolla kuntoutustuen vuonna 2015 aloittaneiden henkilöiden siirtymistä muille etuuksille ja työelämään. Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin kuntoutustuen aikaisen kuntoutukseen osallistumisen merkitystä työhön paluun näkökulmasta. Rekisteritarkastelu osoitti, että työhön palaaminen kuntoutustuelta oli kahden ja neljän vuoden seurannassa harvinaista. Kuntoutusta saaneilla työhön palaaminen oli kuitenkin muita yleisempää.

Lue lisää:


Kuntoutustuelta siirrytään entistä harvemmin pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta työhön paluu ei juuri lisäänny

Siirtyminen kuntoutustuelta pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle on huomattavasti vähentynyt, mutta työhön paluu ei ole kasvanut vastaavassa suhteessa. Monien kuntoutustuki joko jatkuu entistä pidempään tai he jäävät työttömiksi tai muiden tukien varaan.

Lue lisää:


Palkansaajien eläkeaikeet myöhentyneet selvästi – joka toinen haluaa eläkkeelle aikaisintaan 65-vuotiaana

Moni palkansaaja aikoo jatkaa työssä yli vanhuuseläkkeen alaikärajan. Miehet ja korkeasti koulutetut aikovat siirtyä eläkkeelle muita myöhemmin, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimus.

Lue lisää:


Vakavat terveysongelmat horjuttavat pariskuntien työuria

Kun parisuhteessa elävä mies sairastuu vakavasti, naisen työskentelyn merkitys pariskunnan toimeentulolle kasvaa. Korkeakoulutetulla naisella on paremmat mahdollisuudet tukea pariskuntaa taloudellisesti kuin perus- tai keskitason koulutustaustaisella naisella, kertoo uusi tutkimus.

Lue lisää:


Osatyökyvyttömyyseläkkeet yleisiä kunta-alan työntekijöillä

Kuntien työntekijät siirtyvät kolme kertaa useammin osatyökyvyttömyyseläkkeelle kuin yksityisen sektorin työntekijät. Osatyökyvyttömyyseläke on myös yleisempää naisilla, kertoo tuore tutkimus.

Lue lisää: