Eläkkeelle siirrytään erilaisia reittejä pitkin. Eläkkeelle siirtymisen ajankohdan ja eläkelajin tutkimus antaa tietoa työurien pidentymisestä sekä eri eläkelajien, kuten työkyvyttömyyseläkkeen tai osittaisen vanhuuseläkkeen yleisyydestä.

Ohjelmakaudella tutkitaan eläkkeelle siirtymistä eläkelajeittain ja väestöryhmittäin sekä arvioidaan etenkin vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksia. Toteutuneen eläkkeelle siirtymisen ohella tutkitaan väestön eläkeaikeita sekä aiotun ja toteutuneen eläkeiän yhteyttä. Tarkastelussa ovat työpaikkatason tekijöiden yhteys eläkkeelle siirtymiseen ja työnantajien näkemykset muun muassa ikääntyvästä työvoimasta ja eläkejärjestelmän ikärajoista.

Monen työura päättyy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Kaudella tutkitaan työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta, hakemista ja hylkäysosuuden ajallista muutosta ja väestöryhmittäisiä eroja sekä näiden vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrään. Lisäksi tarkastellaan terveyden, työkyvyn ja työolojen yhteyttä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen sekä työkykyä tukevia toimia ja eläkkeelle siirtymisen prosessia.

Uutta tutkimustietoa

Vakavat terveysongelmat horjuttavat pariskuntien työuria

Kun parisuhteessa elävä mies sairastuu vakavasti, naisen työskentelyn merkitys pariskunnan toimeentulolle kasvaa. Korkeakoulutetulla naisella on paremmat mahdollisuudet tukea pariskuntaa taloudellisesti kuin perus- tai keskitason koulutustaustaisella naisella, kertoo uusi tutkimus.

Lue lisää:


Osatyökyvyttömyyseläkkeet yleisiä kunta-alan työntekijöillä

Kuntien työntekijät siirtyvät kolme kertaa useammin osatyökyvyttömyyseläkkeelle kuin yksityisen sektorin työntekijät. Osatyökyvyttömyyseläke on myös yleisempää naisilla, kertoo tuore tutkimus.

Lue lisää:


Ikääntyvä työvoima tarvitsee lisäinvestointeja työkykyyn

Työurien pidentäminen tarkoittaa, että työpaikoilla on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota fyysisiin ja psykososiaalisiin riskeihin. Jos työpaikoilla suhtaudutaan työurien pidentämiseen eri tavoin, työurat eivät pitäne kaikilta. Lopputuloksena voi olla myös kasvavaa taloudellista eriarvoisuutta vanhuusiällä, kirjoittaa ETK:n erikoistutkija Mikko Laaksonen Scandinavian Journal of Work, Environment & Health -lehden pääkirjoituksessa.

Lue lisää:


Porkkanoita, keppejä ja eläkeuudistuksia

Joulukuussa julkaistu tutkimusartikkeli osoittaa, että vuoden 2005 ja 2017 eläkeuudistukset olivat kannustimiltaan ja vaikutuksiltaan hyvin erilaiset. Vuoden 2005 eläkeuudistus sisälsi runsaasti ”porkkanoita” työurien pidentämiseksi. Sen sijaan vuoden 2017 eläkeuudistuksessa ”kepeillä” oli merkittävämpi rooli. Artikkeli on julkaistu Nordisk Välfärdsforskning -lehdessä. Artikkeli on englanninkielinen.

Lue lisää:


Eläkeaikeet ennustavat tarkasti eläkkeelle siirtymistä

Työntekijän suunnittelema eläkeikä ennustaa hyvin eläkkeelle siirtymisen ajankohtaa, ilmenee ETK:n tuoreesta tutkimuksesta. Eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat myös työntekijän työkyky, työpaikan työolot sekä työnantajan asenteet.

ETK:n ekonomisti Satu Nivalainen seurasi tutkimuksessaan, kuinka työntekijöiden eläkeajatukset muovaavat heidän eläkesuunnitelmiaan ja lopulta johtavat eläkkeelle siirtymiseen.

Tutkimus perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2008 työolotutkimukseen, johon yhdistettiin tietoja Eläketurvakeskuksen eläkerekisteristä. Tilasto- ja rekisteritiedot ovat vuosilta 2008–2016.

Lue lisää: