Lakisääteinen eläketurva

Uruguayn eläkevakuutus koostuu kahdesta pakollisesta osasta.

Ensimmäinen osa on julkinen ja jakojärjestelmäperusteisesti rahoitettu eläke (régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional). Järjestelmä on pakollinen työntekijöille ja yrittäjille.

Julkista jakojärjestelmää hallinnoi Uruguayn sosiaaliturvan keskuslaitos, sosiaaliturvapankki (Banco de Previsión Social, BPS).

Vuonna 2022 julkisen järjestelmän eläkepalkkakatto on 71 726 UYU kuukaudessa (eli noin 1435 euroa, yksi peso on noin 0,02 euroa). Yli menevää tuloa ei eläkevakuuteta.

Toinen osa on täysin rahastoitu yksilöllisten tilien järjestelmä (régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio). Tämän osan tehtävä on täydentää julkista järjestelmää. Yksityinen järjestelmä on pakollinen, kun kuukausitulot ylittävät tietyn rajan. Työntekijän työeläkemaksu on aina 15 % pakolliseen ylärajaan asti. Työnantaja maksaa lisäksi 7,5 % sosiaalivakuutusmaksua työntekijöidensä palkkasummasta.

Yksilöllisten tilien järjestelmän rajat ovat:

  • Vapaaehtoinen työntekijöille ja yrittäjille, kun kuukausitulot jäävät alle 71 726 UYU (Uruguayn pesoa),
  • Pakollinen 71 726 – 107 589 UYU:n kuukausituloista,
  • Vapaaehtoinen 107 589 UYU:n ylittävistä tuloista aina 215 179 UYU:n ylärajaan asti

Yksilöllisten tilien hallinnosta vastaavat eläkerahastoyhtiöt (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, AFAP). Näiden yksityisten toimijoiden toimintaa valvoo Uruguayn keskuspankki (Banco Central del Uruguay, BCU). Vakuutetut voivat vaihtaa kuluitta eläkerahastoyhtiötä kuuden kuukauden välein. Etuuksien maksamisesta vastaa vakuutetun valitsema vakuutusyhtiö. Eläkerahastoyhtiö siirtää vakuutetun karttuneen pääoman vakuutusyhtiölle eläkkeen maksamista varten.

Näiden kahden järjestelmän lisäksi on olemassa erillisjärjestelmiä tietyille toimialoille. Näitä toimialoja on kuusi. Ne koskevat yliopiston henkilökuntaa, poliiseja, armeijan henkilöstöä, notaareja, pankkien työntekijöitä sekä valtion rautateiden työntekijöitä.

Julkinen eläkejärjestelmä

Työkyvyttömyyseläke

Täysi työkyvyttömyyseläke myönnetään, jos työkyky on täysin menetetty. Eläkkeeseen vaadittava vakuutusaikavaatimus on kaksi vuotta yli 25-vuotiaalta ja 6 kuukautta alle 25-vuotiaalta.

Työkyvyttömyyseläke on 65 % peruspalkasta, joka lasketaan kymmenen edeltävän vuoden perusteella. Mikäli vuosia on vähemmän, lasketaan keskiarvo toteutuneiden vakuutusvuosien perusteella. Laskennassa huomioidaan eläkepalkkakatto. Vähimmäiseläke on 15 768 UYU/kk.

Työkyvyttömyyseläke myönnetään samoin ehdoin määräaikaisena, jos työkyky on menetetty vain suhteessa aiempiin työtehtäviin tai ammattiin. Määräaikaista etuutta maksetaan enimmillään kolme vuotta.

Tuloharkintainen työkyvyttömyyseläke myönnetään niille työkyvyttömille, joilla tulot jäävät muuten pieneksi tai vakuutusaikavaatimukset eivät täyty.

Vanhuuseläke

Eläkeikä on 60 vuotta ja työuravaatimus on vähintään 30 vuotta. Eläke on 45 % aiemmasta peruspalkasta. Eläke lasketaan työuran kymmenen viimeisen vuoden työtuloista. Eläkkeen myötä vakuutetun tulee lopettaa palkkatyö.

Eläkkeeseen saa korotuksen, jos työura on pidempi kuin 30 vuotta. Myös eläkkeen lykkäämisestä saa korotusta.

Ikääntyneiden vanhuuseläke (jubilacion por edad avanzada) myönnetään työntekijöille, joiden työura ei ole riittävän pitkä normaaliin vanhuuseläkkeeseen. Eläkeikä tähän eläkkeeseen on 65-70 vuotta riippuen työuran pituudesta. Eläkkeen määrä on 50 % aiemmasta peruspalkasta. Eläke lasketaan työuran viimeisen kymmenen vuoden perusteella.

Vanhuuseläkkeiden osalta äitien laskennallista työuraa pidennetään vuodella jokaisesta kasvatetusta lapsesta. Laskennassa huomioidaan enintään viisi lasta.

Tarveharkintainen vähimmäisetuus myönnetään pienituloiselle vähintään 70 vuotta täyttäneelle. Kotitalouden tulot huomioidaan.

Perhe-eläke

Perhe-eläkettä maksetaan

  • leskelle,
  • avopuolisolle, joka asui edunjättäjän kanssa vähintään viisi vuotta
  • naimattomille lapsille 21 ikävuoteen asti
  • työkyvyttömille lapsille ilman ikärajaa
  • ex-puolisoille, jotka saivat elatusapua edunjättäjältä
  • vammaisille vanhemmille

Perhe-eläkkeen maksamiseen liittyy yleensä tuloharkinta.

Leskelle eläkettä maksetaan koko loppuelämän ajan, jos tämä oli vähintään 40-vuotias edunjättäjän kuoleessa. Yli 30-vuotiaille eläkettä maksetaan viisi vuotta ja alle 30-vuotiaille kaksi vuotta. Eläkkeen maksamista ei kuitenkaan keskeytetä, jos leskellä on huollettavanaan lapsia. Jos leski menee uudelleen naimisiin, eläkkeen maksaminen keskeytetään.

Eläkkeen määrä vastaa sitä laskennallista vanhuuseläkettä, jota edunjättäjä olisi saanut.

Leskelle tai ex-puolisoille eläkkeestä maksetaan 70 %, jos heillä on huollettavanaan lapsia. Leski tai ex-puolisot saavat 60 %, jos heillä ei ole huollettavia lapsia. Loput eläkkeestä jaetaan tasan muiden edunsaajien kesken.

Vähimmäisperhe-eläkkeen kokonaismäärä on 15 768 UYU kuussa.

Hautausavustus

Hautajaiskuluja varten on mahdollista saada enimmillään 33 313 UYU:n hautausavustus.

Yksilöllisten tilien järjestelmä

Työkyvyttömyyseläke

Eläkerahaston tulee ottaa kollektiivinen vakuutus kaikille vakuutetuilleen työkyvyttömyyden ja kuoleman varalle.

Työkyvyttömyyseläke myönnetään samoin ehdoin kuin julkisessa järjestelmässä. Eläkkeen määrä on 65 % kymmenen viimeisen vuoden vakuutuksen perusteena olevista tuloista. Maksussa olevaa eläkettä korotetaan vuosittain vähintään palkkaindeksin mukaisesti.

Jos työkyvyttömällä ei jostain syystä ole oikeutta julkisen järjestelmän eläkkeeseen, voi hän pyytää karttunutta eläkepääomansa kertasuorituksena tai siirtää sen vakuutusyhtiölle kuukausieläkkeen maksamista varten.

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeen myöntämisen edellytykset ovat samat kuin julkisessa järjestelmässä. Tämän lisäksi yksilöllisten tilien järjestelmästä voi nostaa eläkkeen maksuun 65-vuotiaana ilman, että lopettaa palkkatyöt tai että työuravaatimus tulisi täyteen. Jos vakuutettu jatkaa työssäkäyntiä, lopettaa hän säästämisen yksilöllisten tilien järjestelmään.

Eläkkeen määrään vaikuttaa kolme muuttujaa, jotka ovat tilillä oleva pääoma, elinajanodote sekä korko. Pääoma muutetaan vakuutusyhtiöön siirron yhteydessä sopeutettavaksi yksiköiksi (Unidad Reajustable, UR). Eläkkeellä ei ole kattoa. Eläke indeksoidaan palkkaindeksin mukaisesti.

Perhe-eläke

Perhe-eläkkeen ehdot ovat samat kuin julkisessa järjestelmässä. Eläkkeen määrä edunsaajille on sama kuin julkisessa järjestelmässä. Jos perhe-eläkkeeseen ei ole oikeutta, lisätään pääoma kuolinpesälle.

Verotus

Eläkkeet ovat muuten verovapaita mutta pieniin eläkkeisiin kohdistuu 10 % sosiaaliturvavero ja korkeammilla eläketasoilla sosiaaliturvavero on 20 tai 25 %.

Hallinto

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.