Tutkimus

Eläketurvakeskuksen tutkimus tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa päätöksentekijöille, asiantuntijoille ja kansalaisille eläkejärjestelmän toi­mivuudesta, eläkepoliittisten toimien vaikuttavuudesta ja uudistuksille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Tutkimustoiminta on lakisääteinen tehtävämme.

Teemme riippumatonta empiiristä sosiaali- ja ta­loustieteellistä tutkimusta työurien pituudesta, eläkkeelle siirtymisestä, eläketurvan riittävyydestä ja eläkejärjestelmän taloudellisesta kestävyydestä. Aktiivinen tutkimusyhteistyö ja viestintä ovat keskei­nen osa Eläketurvakeskuksen tutkimusta.

Tutkimusohjelma

Eläketurvakeskuksen tutkimus perustuu monivuotiseen ohjelmaan, joka kuvaa tutkimustoimintaa ja sen sisällöllisiä painoalueita eläketurvan lähivuosien kehittämisen kannalta tärkeissä kysymyksissä. Nykyinen ohjelmakausi alkoi vuoden 2020 alusta.

Tutkimusohjelma Julkarissa

Käynnissä olevia tutkimushankkeita

Tutkimuksen painoalueita ovat työurat ja niiden kehitys, eläkkeelle siirtyminen, eläketurvan riittävyys ja eläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys. Painoalueita läpileikkaavia ja yhdistäviä teemoja ovat eläkeuudistusten vaikutusten arviointi, väestöryhmittäiset, sosioekonomiset, sukupuolten, ikäryhmien ja alueiden väliset erot sekä kansainväliset vertailut. Tutustu käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin.

Käynnissä olevat hankkeet

Social Policy & Administration -lehden erikoisnumero ilmestyi

Erikoisnumerossa ”Inequalities in pensions and retirement: Life-courses and pension systems in comparative perspective” tarkastellaan vertailevasta näkökulmasta eläkkeiden riittävyydessä ja eläkkeelle siirtymisessä ilmeneviä eroja ja muutoksia.

Tutustu erikoisnumeroon

Tutkimusseminaarit

Eläketurvakeskuksen tutkimusseminaareissa esitellään uusinta eläketurvaan liittyvää tutkimusta.

Lue lisää seminaareista