Petteri Orpon vuoden 2023 kesäkuussa aloittaneen hallituksen ohjelmaan sisältyy eläketurvaan liittyviä kirjauksia. Hallitusohjelmassa todetaan mm., että valtiovarainministeriön ja ETK:n yhteistyönä tehdään arviointi, jonka pohjalta etsitään keinoja eläkevakuutusmaksutason pitkän aikavälin vakauttamiseen sekä julkisen talouden kokonaisuuden merkittävään vahvistamiseen pitkällä aikavälillä sääntöpohjaisen vakautusjärjestelmän avulla. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus ja työmarkkinajärjestöt yhdessä pohtivat tarpeelliset toimet tavoitteiden saavuttamiseksi tammikuuhun 2025 mennessä. 

Hallitusohjelmassa muita suoraan eläkejärjestelmää koskevia kirjauksia ovat mm. työkyvyttömyyseläkkeiden ja työansioiden yhteensovittamiseen liittyvän lineaarimallin käyttöön ottaminen sekä työkyvyttömyyseläkkeiden lepäämäänjättämissäännösten vakinaistaminen. Työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyy niin ikään hallitusohjelman kirjaus siitä, että yli 55-vuotiaina aidosti uusina työntekijöinä palkatuista henkilöistä yrityksille syntyvä työnantajien työeläkemaksun maksuluokkavaikutus poistetaan.

Työeläkejärjestelmän uudistamista selvittävä työryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtionvarainministeriö ovat 18.10.2023 asettaneet työryhmän selvittämään työeläkejärjestelmän uudistamista. Työryhmässä ovat edustettuina kyseisten ministeriöiden lisäksi työmarkkinakeskusjärjestöt ja asiantuntija Eläketurvakeskuksesta (johtaja Allan Paldanius). Työryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Liisa Siika-aho ja työryhmän toimikausi päättyy 31.1.2025.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Yrittäjien eläketurva

Yrittäjien eläkelain mukaisen työtulon määrittämistä uudistettiin 1.1.2023 alkaen. Tavoitteena oli, että yrittäjän työtulo vastaisi aikaisempaa paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta piti eduskuntakäsittelyn aikana kuitenkin tärkeänä, että yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmän laajemmat uudistamistarpeet selvitetään ja että järjestelmän kehittämistä jatketaan. Vuoden 2023 hallitusohjelmaan on kirjattu, että YEL-järjestelmän kehittämistarpeista käynnistetään arviointi.

Aiheesta muualla:

Sosiaaliturvan kokonaisuudistus

Sosiaaliturvan kokonaisuudistus on käynnistynyt maaliskuussa 2020 vuonna 2019 sovitun hallitusohjelman mukaisesti. Uudistusta valmistelemaan perustettiin parlamentaarinen komitea. Komitean toimikausi on 23.3.2020 – 31.3.2027.

Komitean puheenjohtajana toimii tutkimusprofessori Pasi Moisio, THL. Komitean pysyvänä asiantuntijajäsenenä ensimmäisellä kaudella oli ETK:sta Mikko Kautto ja pääkomitean apuna työskenteli 5 jaostoa, joista kolmessa oli jäseniä Eläketurvakeskuksesta. Komitean väliraportti julkaistiin maaliskuussa 2023. Siihen pohjautuvat vuoden 2023 hallitusohjelmaan otetut kirjaukset, jotka liittyvät mm. sosiaaliturvan yksinkertaistamiseen ja yhden perusturvaetuuden kehittämiseen.

Komitean toisella kaudella komitean asiantuntijajäsenenä ETK:sta toimii osastopäällikkö Susan Kuivalainen. Sosiaali- ja terveysministeriö on lisäksi asettanut komitealle arviointi- ja selvitysryhmän, jonka tehtävänä on tuottaa arviointeja ja selvityksiä, toteuttaa komitean ehdotuksia koskevat esivalmistelun selvitykset ja arvioinnit sekä tukea komitean työn vaatimien laajempien selvitys- ja tutkimushankkeiden suunnittelussa ja koordinoinnissa. ETK:n jäsen tässä ryhmässä on erikoistutkija Ilari Ilmakunnas.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.