Vuonna 2019 tehtyyn hallitusohjelmaan sisältyy eläketurvaan tehtäviä muutoksia. Lisäksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat tehneet keskenään sopimuksen työeläkkeiden kehittämislinjauksista.

Osittain työkykyisten työnteon kannusteet

Osittain työkykyisten työnteon kannusteiden parantamista ns. lineaarisen mallin avulla valmisteltiin pitkään kolmikantaisessa työryhmässä. Työryhmä ei kuitenkaan päässyt lopulta yhteisymmärrykseen mallin parametreista. Hallitusohjelman mukaisesti työeläkelainsäädännön muutokset valmistellaan kolmikantaisesti, joten mallin valmistelu ei tässä vaiheessa etene.

Työryhmä valmisteli lineaarista mallia sekä täyteen että osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Lineaarisen mallin kehittämisen tavoitteena oli poistaa kannustinloukku ja yhdenmukaistaa eläkkeiden käsittelyä eri eläkelaitoksissa.

Lineaarisessa mallissa ansioiden kasvaessa yli suojaosuuden eläke pienenisi vähitellen ja yhteensovituksessa otettaisiin huomioon henkilön kokonaiseläke. Samassa yhteydessä suunniteltiin työkyvyttömyyseläkkeen minimiansiorajan nostamista. Lisäksi kansaneläkejärjestelmään valmisteltiin oikeutta osatyökyvyttömyyseläkkeeseen henkilöille, jotka saavat työeläkejärjestelmästä osatyökyvyttömyyseläkettä.

Aiheesta muualla:

Yrittäjien eläketurva

Hallituksen esitys yrittäjien eläkelain muutoksista on annettu eduskunnalle 16.6.2022. Esityksellä pyritään parantamaan yrittäjien eläketurvaa ja tukemaan yrittäjän eläkelain toimeenpanoa. Tavoitteena on, että yrittäjän työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa. Lain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Esitys on valmisteltu STM:n työryhmässä, joka aloitti syksyllä 2020. Ryhmän puheenjohtajana on toiminut Jaana Rissanen. Eläketurvakeskuksesta mukana ovat olleet Anniina Alaluusua-Listola ja Mikko Kautto.

Aiheesta muualla:

Kuntoutuksen kehittäminen

Kuntoutuksen uudistamiskomitea teki vuonna 2017 yhteensä 55 ehdotusta kuntoutuksen uudistamiseksi. Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma perustuu kuntoutuskomitean ehdotuksiin. Kuntoutusta kehitetään vuosina 2020-2022 kuntoutuksen toimintasuunnitelman perusteella. 

Toimintasuunnitelma sisältää konkreettiset toimenpiteet kaikille kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotuksille. Kuntoutusta kehitetään osana valtakunnallisia muutosohjelmia ja erillisinä lakihankkeina. Ensimmäinen lakimuutos koski sairauspäivärahan kuntoutuksen tarkistuspisteitä ja se tuli voimaan 1.1.2022. Työryhmä jatkaa edelleen muiden ehdotusten valmistelua.

Sosiaalivakuutukseen liittyviä kuntoutuksen muutoksia valmistelee kolmikantainen epävirallinen työryhmä. Työryhmää vetää johtaja Liisa Siika-aho (STM). Eläketurvakeskuksesta työhön osallistuu Janne Pulkkinen.

Aiheesta muualla:

Sosiaaliturvan kokonaisuudistus

Hallitusohjelmaan kirjattu sosiaaliturvan kokonaisuudistus on käynnistynyt maaliskuussa 2020. Uudistusta valmistelemaan on perustettu parlamentaarinen komitea. Komitean toimikausi on 23.3.2020 – 31.3.2027.

Komitean puheenjohtajana toimii tutkimusprofessori Pasi Moisio, THL. Pääkomitean apuna on työskennellyt 5 jaostoa. Komitean pysyvänä asiantuntijajäsenenä on ETK:sta Mikko Kautto. Lisäksi kolmessa jaostossa on ETK-edustus: työ- ja toimintakykyjaostossa (Marjukka Hietaniemi ja sihteerinä Minka Hauta-aho), hallintojaostossa (Mari Kuuvalo) ja tutkimus- ja arviointijaostossa (Susan Kuivalainen).

Aiheesta muualla: