Tämä kuvaus on päivitetty syyskuussa 2023.

Eläketurvan organisaatio

Työ- ja sosiaaliministeriö (Ministerio del Trabajo y Previsión Social) valvoo vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkevakuutusta.

Sosiaaliturvalaitos (Instituto de Prevision Social – IPS) vastaa niistä vakuutetuista, jotka päättivät jäädä vuonna 1983 vanhaan eläkejärjestelmään. Vanha järjestelmä toimii jakojärjestelmäperusteisesti.

Superintendencia de Pensiones (SP) valvoo uuden rahastoivan järjestelmän toimijoita. Kaikki vuoden 1982 jälkeen työelämään tulleet kuuluvat tähän järjestelmään.

Uutta työeläkejärjestelmää hoitavat yksityiset eläkerahastoja hallinnoivat yhtiöt (Administradora de Fondos de Pensiones – AFP). Vakuutetuilla on rahastotili valitsemassaan AFP:ssä. AFP:t perivät maksuja ja palkkioita tilien hallinnoinnista.

Eläketurvan rakenne

Vuoden 2008 eläkeuudistuksen jälkeen eläketurva on koostunut kolmesta pilarista:

 • Valtion rahoittama solidaarisuuspilari, koostuu

Chilessä asumiseen perustuvasta vähimmäiseläkkeestä (Pension Basica Solidaria – PBS), jonka pienituloinen voi saada, jos hänellä ei ole oikeutta muuhun eläkkeeseen.

Sekä matalimpia työeläkkeitä täydentävästä (Aporte Previsional Solidario – APS) solidaarisuuseläkkeestä.

 • Työntekijä tai yrittäjä maksaa sosiaaliturvamaksua 18,84 % palkasta tai yrittäjätulosta, jolla rahoitetaan solidaarisuuspilarin eläkkeitä.

Toinen pilari on työeläke, joka on maksuperusteinen ja rahastoitu. Työeläke on pakollinen kaikille työtätekeville, ja se järjestetään yksilöllisillä eläkesäästötileillä (ISA), jota hoitavat AFP:t.

 • Työntekijän työeläkemaksu on 10 % palkasta, jonka lisäksi maksetaan 1,25 % hallintomaksuja. Raskaiden töiden tekijöillä on 1–2 %:n lisämaksu. Työnantaja maksaa 1,53 % työkyvyttömyys- ja perhe-eläkemaksua. Samoin työnantaja maksaa 1–2 % lisämaksua raskaiden töiden tekijöistä.
 • Yrittäjillä työeläkemaksu on 3.04 % (nousee 10 %:iin 2028), jonka lisäksi on 1,53 % työkyvyttömyys- ja perhe-eläkemaksu.

Kolmas pilari on vapaaehtoinen eläketurva (Ahorro Previsional Voluntario – APV). Työnantajat voivat täydentää työntekijöidensä eläkesäästöjä maksamalla maksuja ulkopuolisten rahastonhoitajien hallinnoimille verovapaille säästötileille.

Vanhuuseläke (työeläke)

Vanhuuseläkkeen (pension de vejez) saamisen ikäraja on:

 • 65 vuotta miehillä
 • 60 vuotta naisilla

Lisäksi vaaditaan vähintään 20 vuoden vakuutushistoria. Tätä vaatimusta voidaan kuitenkin alentaa 1–2 vuodella kutakin raskaissa työolosuhteissa työskenneltyä viiden vuoden jaksoa kohti. Enimmäisalennus on 10 vuotta.

Vanhuuseläke määräytyy yksilöllisen säästötilin saldon ja vakuutetun elinajanodotteen perusteella. Vakuutettu voi nostaa työeläkkeen neljällä erilaisella tavalla: annuiteettina, tilapäisin nostoin lykätyllä annuiteetilla, säännöllisillä nostoilla tai annuiteettina säännöllisinä nostoina.

Jos vakuutetun vanhuuseläke on pienempi kuin lakisääteinen vähimmäiseläke, vakuutettu saa valtion takaaman vähimmäismäärän (garantia estatal). Vähimmäiseläkkeitä maksetaan yli 65-vuotiaille.

Varhennettua vanhuuseläkettä voidaan hakea missä tahansa iässä, kunhan työeläke on riittävän korkea.  Lainsäädännössä on asetettu vaatimukset eläkkeen tasolle, jotka ovat suhteessa vakuutetun aiempaan palkkatasoon sekä vähimmäiseläkkeeseen.

65-vuotiaille äideille maksetaan jokaisesta synnytetystä tai adoptoidusta lapsesta kertahyvitys. Siihen vaaditaan, että äiti saa solidaarisuuseläkettä tai perhe-eläkettä.

Työkyvyttömyyseläke

Työeläkkeen työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen vaaditaan:

 • Työkyky on alentunut vähintään 50 prosenttia, ja alueellinen lääketieteellinen lautakunta (Comisión Médical Regional – CMR) on arvioinut ja todennut tämän alentuneen työkyvyttömyyden. Työkyvyttömyys ei saa olla seurausta työstä.
 • Vähintään 10 vuoden vakuutettu työhistoria. Vakuutettua aikaa tulee olla vähintään kaksi vuotta viimeisten viiden vuoden aikana. 
 • Alle 65 vuoden ikä miehillä ja alle 60 vuoden ikä naisilla.

Eri työkyvyttömyyden asteet:

 • Täysi työkyvyttömyyseläke, kun työkyvyttömyysaste on 66,7 % tai enemmän
 • Osatyökyvyttömyyseläke, kun työkyvyttömyysaste on 50–66,66 %
 • Ei oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun työkyvyn menetys on alle 50 %.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä lasketaan vakuutetun työkyvyttömyyden asteen ja hänen peruspalkkansa/-tulonsa perusteella (keskimääräinen ansiot viimeisten 10 vuoden ajalta).

Maksettavan työeläkkeen määrä on:

 • 70 prosenttia peruspalkasta, jos kyseessä on täydellinen työkyvyttömyys,
 • 50 prosenttia peruspalkasta osatyökyvyttömyystapauksessa.

Osatyökyvyttömyyseläkettä maksetaan alustavan arvioinnin jälkeen enintään kolmen vuoden ajan. Tämän jälkeen tehdään toinen työkyvyttömyyden arviointi, jos työkyky on edelleen alentunut.

Työeläke rahoitetaan yksilölliselle säästötilille kertyneellä pääomalla. Jos tilin säästöt eivät riitä työkyvyttömyyseläkkeen rahoittamiseen, maksetaan puuttuva määrä ensimmäisen pilarin sosiaalivakuutuksesta eli verorahoista.

Ne henkilöt, joiden työeläke on pieni tai sitä ei ole ollenkaan, voivat saada verorahoitteisen vähimmäiseläkkeen (PBS). Eläke on tuloharkintainen ja kotitalouden tulot huomioidaan. Vähimmäiseläkkeeseen vaaditaan vähintään viiden vuoden asumisaika Chilessä viimeisen kuuden vuoden aikana.

Perhe-eläke

Eläkkeensaajan tai vakuutetun, joka on maksanut vakuutusmaksuja vähintään kuusi kuukautta viimeisenä työvuonna, edunsaajia ovat :

 • Puoliso, joka on ollut naimisissa yli 6 kuukautta (tai yli kolme vuotta, jos vainaja oli eläkeläinen), tai avopuoliso, jos avoliitosta on syntynyt lapsia;
 • Huollettavana olevat lapset (alle 18-vuotiaat tai alle 24-vuotiaat, jos he ovat opiskelijoita, tai kaiken ikäiset vammaiset lapset);
 • Edunjättäjän huollettavana olevat vanhemmat, jos muita edunsaajia ei ole.

Työeläkkeestä maksetaan myös hautausavustus.

Indeksointi

Etuudet tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin muutosten perusteella. Tarkistus voidaan tehdä jo aiemmin, jos hintojen muutos on vuoden sisällä yli 10–15 % etuudesta riippuen.

Lisätietoa

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Chilen eläkejärjestelmä 2007 (pdf)

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.