Eläkekassat myöntävät työeläkkeitä kassan jäsenille ja muille kassassa vakuutettuina oleville. Eläkekassat eroavat suhteessa työeläkevakuutusyhtiöihin siinä, että ne ovat työnantaja- tai alakohtaisia.

Eläkekassaan kuuluvat siis yhden tai useamman työnantajan työntekijät, joilla on taloudellinen tai toiminnallinen yhteys. Myös samaan konserniin kuuluvien työnantajien työntekijät voivat kuulua yhteiseen eläkekassaan.

Lakisääteistä työeläketurvaa harjoittava eläkekassa ei voi harjoittaa samassa eläkekassassa lisäeläketoimintaa. Tämä ei kuitenkaan koske niitä eläkekassoja, jotka ovat olleet toiminnassa jo ennen 1.1.2022, eli nämä eläkekassat voivat jatkossakin tarjota jäsenilleen myös lisäeläketurvaa lisäetukassojen tai osastojen kautta. Lisäeläketurvan rahoitukseen voivat tällöin osallistua myös työntekijät.

Eläkekassoissa vakuutetut muodostavat alle 1 prosentin kaikista työeläkevakuutetuista.

Lakisääteistä eläketurvaa hoitavat eläkekassat vuoden 2024 alussa

  • Apteekkien Eläkekassa
  • Eläkekassa Verso
  • Reka Eläkekassa
  • Valion Eläkekassa

ETK:n Tilastotietokannasta löytyy lisää tietoa eri työeläketoimijoiden vakuutetuista, eläkkeensaajista, maksutuloista ym. suureista.

Eläkekassojen sääntely

Lakisääteistä eläketurvaa hoitavaan eläkekassaan sovelletaan lakia eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021). Eläkekassalla voi kyseisen lain mukaan olla yksi tai useampi perustaja. Perustajan tulee olla Suomen tai muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen tai yhteisö tai säätiö, jonka kotipaikka on Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Henkilöyhtiö (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) voi olla perustajana tietyin edellytyksin.

Kassankokouksessa päätösvaltaa kassan asioissa käyttävät kassan jäsenet (työntekijät) ja osakkaat (työnantajat). Lakisääteistä eläkevakuutusta hoitavan eläkekassan vähimmäisjäsenmäärä on 150.

Eläkekassatoiminnan harjoittaminen edellyttää, että kassan säännöille ja niiden muutoksille haetaan Finanssivalvonnan vahvistus ja että kassa ilmoitetaan rekisteröitäväksi säädetyssä ajassa vakuutuskassarekisteriin.

Uuden eläkekassan perustaminen on mahdollista myös siten, että työeläkevakuutusyhtiö luovuttaa työnantaja- tai osakaskohtaista TyEL-vakuutuskantaa ja sitä vastaavaa vakavaraisuuspääomaa uuteen eläkekassaan.

Eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annettua yleislakia sovelletaan myös vapaaehtoista, lakisääteistä eläketurvaa täydentävää eläketurvaa hoitavaan lisäeläkekassaan. Lisäksi lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetussa laissa (947/2021) on lisäeläketurvaa hoitavia eläkekassoja koskevia täydentäviä säännöksiä.


Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.