Julkisyhteisöjen palkansaajien eläkevaroja hoitaa viisi eläkelaitosta, Keva, Valtion Eläkerahasto, Kirkon Keskusrahasto, Kelan toimihenkilöiden eläkerahasto ja Suomen Pankin eläkerahasto. Julkisten alojen eläkevarojen kokonaismäärä oli 88 miljardia euroa vuoden 2022 lopussa.

Kevalla oli sijoitusvaroja 62 miljardia euroa ja Valtion Eläkerahastolla 22 miljardia euroa vuoden 2022 lopussa. Keva on suurin työeläkevarojen sijoittaja ja Valtion Eläkerahasto viidenneksi suurin. Kunnallisessa eläkejärjestelmässä rahastointi aloitettiin 1988 ja valtion eläkejärjestelmässä 1990. Vuoteen 2000 saakka Valtion Eläkerahaston varoja sijoitettiin vain valtion joukkovelkakirjoihin.

Julkisalojen työeläkevaroista yli puolet oli osake- ja osaketyyppisiä sijoituksia. Ulkomaisten sijoitusten osuus kaikista sijoituksista oli yli 80 prosenttia. Se oli 10 prosenttia enemmän kuin yksityisaloilla.  Julkisalojen korkeampaa osuutta selittää ero rahastoinnin luonteessa. Julkisalojen työeläkelaitokset toimivat ilman kilpailua omalla sektorillaan. Varat ovat pääasiassa puskurirahastoja eläkemenojen ja palkkasumman suhteen kasvun varalta.

Esimerkiksi Kevassa pyritään kerättyjen varojen avulla pitämään työeläkemaksu vakiona nykytasolla. Varojen kartuttaminen ja purkautuminen määräytyy tämän tavoitteen perusteella. Valtion Eläkerahasto puolestaan pyrkii 25 prosentin rahastointiasteeseen pitkällä aikavälillä. Valtion Eläkerahastosta rahoitetaan vuosittain 40 prosenttia valtion eläkelain mukaisesta työeläkemenosta.

Julkisaloilla on määritelty vain palkansaajan kertyneen eläkeoikeuden määrä, mutta ei siitä rahastoitua osaa eikä näin ollen katettavaa eläkevastuuta. Sijoitustoiminta perustuu hallintoelinten päättämään sijoituskohteiden tavoiteallokaatioon, josta voidaan poiketa tietyissä rajoissa esimerkiksi korkonäkemyksen tai osakekurssien kehityksen perusteella.

Aiheesta muualla:

Sijoitustuotot

Keva pyrkii tukemaan sijoitustoiminnallaan ennustettavan ja vakaan eläkemaksun tasoa pitkälle tulevaisuuteen. Valtion Eläkerahasto asettaa tavoitteensa vuosittain ja sijoitustoiminnalla varmistetaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitusta.

Työeläkesijoitusten tuoton muodostumisesta ja tuottoprosenteista kerrotaan tarkemmin työeläkevakuuttajat TELA:n verkkosivuoilla.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.