EU:n sosiaaliturvan koordinaatioasetuksen N:o 883/2004 ja sen täytäntöönpanosta annetun asetuksen N:o 987/2009 mukaan jäsenmaiden välillä on siirrettävä tietoa sähköisesti. EU-tasolla sähköinen tietojenvaihto nopeuttaa tiedonkulkua sosiaaliturvasta vastaavien viranomaisten välillä ja parantaa kansalaisten sosiaaliturvaoikeuksien toteutumista. Lisäksi se varmistaa tietojen tietoturvallisen käsittelyn.  

EU-maiden väliseen sähköiseen tiedonvaihtoon toteutettu EESSI-järjestelmä (Electronic Exchange of Social Security Information) on käytössä koko työeläkealla. Lähes kaikki EU-maat ovat siirtyneet EESSI-järjestelmän käyttöön.  

Sähköinen tietojenvaihto Suomessa  

Sähköiseen tietojenvaihtoon velvoittavat asetukset koskevat kaikkia sosiaaliturvasektoreita. Työeläkealaa koskevat eläkesektorin, rajat ylittävän perinnän, henkilötietoihin liittyvän tietojenvaihdon sekä lähetettyjä työntekijöitä koskeva tietojen vaihto. Eläketurvakeskus koordinoi EESSI:n ylläpitoa ja kehittämistä työeläkealalla ja edustaa työeläkejärjestelmää kansainvälisissä ja kansallisissa työryhmissä. 

Suomessa on yksi kansallinen yhteyspiste, jonka kautta kaikki saapuva ja lähtevä EESSI-tietoliikenne kulkee Suomen ja muiden maiden välillä. Kansallisen yhteyspisteen toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Kela. 

Työeläkealalla Arek Oy on toteuttanut kaikille työeläketoimijoille yhteiset EESSI-toiminnallisuudet.  

Eläketurvakeskus suurin kansallinen EESSI-toimija  

Työeläkealan EESSI-liikenne edustaa suurivolyymisinta osaa koko Suomen EESSI-liikenteestä ja Eläketurvakeskus on suurivolyymisin yksittäinen EESSI-toimija Suomessa. 

EU-tasolla ja myös Suomessa lähetettyjen työntekijöiden EESSI-liikenne on kaikkiin muihin sosiaaliturvan sektoreihin verrattuna ylivoimaisesti suurinta, EU-tasolla yli 60 % kaikesta EESSI-liikenteestä. EU-tasolla eläkkeiden osuus EESSI-liikenteestä on noin 10 % luokkaa. 

Suomen osuus koko EU:n EESSI-liikenteestä on vain reilun prosentin luokkaa.  

EESSI:n hallinto Suomessa  

Laissa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta (ns. EESSI-laki) säädetään sähköisen tiedonvaihdon hallinnoinnista ja kustannustenjaosta Suomessa.  Suomessa sähköisen tietojenvaihdon toteutusta johtaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja sen alaisuudessa toimiva EESSI Yhteistyöryhmä. EESSI Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina STM:n, Kelan ja Eläketurvakeskuksen lisäksi tapaturmavakuutussektori sekä työttömyysturvasektori.  

EESSI:n ylläpitovaiheen kustannusten seurantaa, budjettivalmistelua sekä EU-tason ja kansallisen tason muutostarpeita käsitellään kansallisissa EESSI-työryhmissä, jossa ovat edustettuina eri sosiaaliturvan sektorit.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.